Bankmutaties nog te koppelen / to be completed --> oproepen via Invantive For Excel

Ik wil graag het banksaldo en bankmutaties oproepen van ‘to be completed’ banktransacties. Deze banktransacties worden automatisch op een grootboekrekening (soort tussenrekening) geplaatst en/of reeds bij de betreffende crediteur of debiteur, maar moeten nog gematched worden met een openstaande factuur. Deze bankmutaties hebben daarom de status ‘to be completed’. Doordat de mutaties over meerdere grootboekrekeningen zijn verdeeld kan ik niet simpel de mutaties oproepen van een specifieke grootboekrekening. Ik zou graag kunnen ‘filteren’ op het kenmerk “to be completed”

Is het mogelijk om een specificatie van deze transacties via SQL in Excel te downloaden?
En is het mogelijk om via Excel formule het saldo op te roepen?

Het banksaldo kan opgevraagd worden door het saldo van de desbetreffende grootboekrekening op te vragen. Dit kan met formules zoals I_EOL_BAL_PDE (zie De meest populaire Exact Online Excel add-in formules).

Een mogelijk correct overzicht van de afletteringen van de bankboeken is op te vragen met:

--
-- Ontvangsten via bank en afletteringen tegen posten.
--
select bee.AmountDC
,   bee.EntryNumber
,   bee.LineNumber
,   tle.GLAccountCode 
    GLAccountCodeSource
,   bee.GLAccountCode
    GLAccountCodeIntermediate
,   bee.DocumentNumber
,   bee.DocumentSubject
--
,   mse.JOURNAL_ATTR
    label 'Afgeletterd Stuk Dagboek'
,   mse.ENTRY_ATTR
    label 'Afgeletterd Stuk Boekstuk'
,   mse.MATCHLINES_MATCHSET_ACCOUNT_CODE_ATTR
    label 'Afgeletterd Stuk Relatie'
--
,   bee.OurRef
,   bee.AccountCode
,   bee.AccountName
,   bee.Description
from  BankEntryLines@eol bee
join  TransactionLines@eol tle
on   tle.Id = bee.OffsetID
left
outer
join  matchsetlines@eol mse
on   mse.DIVISION_CODE              = bee.Division
and  mse.ENTRY_ATTR               = bee.EntryNumber
and  mse.MATCHLINES_MATCHSET_GLACCOUNT_CODE_ATTR = bee.GLAccountCode
and  mse.AMOUNTDC_ATTR              = -1 * bee.AmountDC
where bee.EntryNumber = 22200288
--where bee.Date >= to_date('20200101', 'YYYYMMDD')
order
by   bee.Division
,   bee.EntryNumber
,   bee.LineNumber

De zorgen in deze query zitten onder andere er in als eenzelfde relatie in meerdere identieke porties een factuur in identieke porties betaalt. Dit is niet gecontroleerd. Indien correct, dan kan deze query nog geoptimaliseerd worden voor duur.

Een overzicht van alleen de boeking op vraagposten is op te vragen met (zonder garantie voor correctheid):

--
-- Een overzicht van de vraagposten.
--
select jnl.Code
,   jnl.BankAccountIBAN
,   jnl.GLAccountCode
,   jnl.GLAccountDescription
,   gat.Code TransitGLAccount
,   bee.AmountDC
,   bee.AccountCode
,   bee.Date
,   bee.DocumentNumber
,   bee.DocumentSubject
,   bee.EntryNumber
,   bee.OurRef
from  exactonlinerest..journals@eol jnl
join  exactonlinerest..glaccounts@eol gat
on   gat.Division = jnl.Division
and  gat.ID = jnl.PaymentInTransitAccount
join  BankEntryLines@eol bee
on   bee.Division = gat.Division
and  bee.GLAccount = gat.Id
where jnl.Type = 12

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Op de pagina waarnaar verwezen word in de eerste post staan de volgende statussen. Aan de hand van de query lijken deze statussen niet terug te komen. Ook al pas ik de query aan dat ik naar alle boekstukken kijk. De status die ik er bij kan zetten uit een van de general ledgers tabellen heeft te maken met of het boekstuk volledig is afgerond of niet. Weten jullie welke tabel de statussen bevat die op de afbeelding staan?

image

Voor zover bekend biedt Exact Online geen API’s aan waarmee deze opgevraagd kunnen worden.

Is het aantal te verwerken bankmutaties dan op een andere manier te benaderen voor zo ver bekend?