CSV inlezen lukt niet voor gebruik in Sumatra

Ik probeer een csv besteand in te lezen met het volgende statement:

select t.codeBedrijf
from  read_file_text@os('C:\CSVData\ExportKosten.csv') rfe
join  csvtable
   (passing rfe.file_contents
     column delimiter ';'
 
     skip  lines 1
    columns codeBedrijf varchar(50) NOT NULL position next
  ) T

Dit geeft de volgende foutmelding:

itgensql056
Statement #1 ‘select t.code… delimiter ‘;’’ starting on line 1 caused an error.
Syntax error between the two ‘***’ on line 5, column 30:
select t.codeBedrijf… column delimiter ‘;’
Error: no viable alternative at input ‘select t.codeBedrijf\r\nfrom read_file_text@os(‘C:\CSVData\ExportKosten.csv’) rfe\r\njoin csvtable\r\n (passing rfe.file_contents\r\n column delimiter ‘;’’.

Het CSV-bestand ziet er grofweg zo uit:

codeBedrijf,codeProject,codeKostensoort,Period,QuantityWerkbegroting,AmountStdWerkbegroting,QuantityToegestanekosten,AmountStdToegestanekosten
B0810,2022050,,08-2023,0,0,0,0
B0810,2022050,10100,08-2023,123.456,123.456,123.456,123.456

Het bestandsformaat is Unix (LF) in UTF-8 volgens Notepad++.

Hoe kan ik dit probleem oplossen?

De data kan ingelezen worden met een SQL-statement zoals:

select t.*
from  csvtable
    ( passing file 'c:\temp\ExportKostenBeknopt.csv'
     row   delimiter chr(10)
     column delimiter ',' 
     skip  lines 1
     columns codeBedrijf        varchar(50) not null position next
     ,    codeProject        varchar(30) not null position next
     ,    codeKostensoort      varchar(30)   null position next
     ,    Period          varchar(30) not null position next
     ,    QuantityWerkbegroting   decimal   not null position next
     ,    AmountStdWerkbegroting  decimal   not null position next
     ,    QuantityToegestanekosten decimal   not null position next
     ,    AmountStdToegestanekosten decimal   not null position next
  ) t

Merk op dat het expliciet nodig is om de regelseparator te vermelden als chr(10). Dit is het linefeed character (in bijvoorbeeld vi zichtbaar als ^J). Voor een MacOS-bestand zou expliciet chr(13) opgegeven moeten worden (in bijvoorbeeld vi zichtbaar als ^M).

1 Like

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.