Exact Online kostenplaatsen verwijderen massaal

We hebben vanuit de historie enkele honderden kostenplaatsen die we niet gebruiken en zelfs niet representatief zijn, vanwege een bewuste workaround uit het verleden. Maar die (b)lijk je niet in bulk te kunnen verwijderen… Is dit via de API middels SQL te doen waarbij we alle kostenplaatsen bestaande uit een code van 5+ digits verwijderen?

Op basis van de tekst “Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.” op:

zou het verwijderen ook massaal moeten kunnen via Invantive’s UniversalSQL.

Het SQL-statement zou dan gelijkend moeten zijn aan, maar vergeet niet om zorgvuldig vooraf de juiste werking te controleren op een testomgeving:

delete exactonlinerest..costcenters
where length(code) >= 5

Merk op dat Exact Online validaties uitvoert bij verwijderingen, zoals mogelijkerwijs of de kostenplaatsen al ergens gebruikt zijn. Zo ja, dan zal het in het algemeen niet mogelijk zijn deze te verwijderen. Met een loop kan het los geprobeerd worden:

begin
 for r
 in
 ( select division
  ,   code
  from  exactonlinerest..costcenters
  where length(code) >= 5
  order
  by   code
 )
 loop
  begin
   delete exactonlinerest..costcenters
   where division = r.division
   and  code   = r.code
   ;
   dbms_output.put_line('Deleted ' || to_char(r.division) || '.' || r.code || '.');
  exception
   when others
   then
    dbms_output.put_line('Ignore error on delete of ' || to_char(r.division) || '.' || r.code || ': ' || sqlerrm);
  end;
 end loop;
end;