Massaal aanpassen van Exact Online bestelregels

Bij verschillende toepassingen komt het voor dat bestelregels in Exact Online na het aanmaken aangepast moeten worden. Dit artikel illustreert een scenario en de beperkingen die momenteel gelden voor het aanpassen.

Aanpassen Kostenplaats

Een scenario is dat de kostenplaats van een bestelregel gelijk moet worden aan het nummer van de verkooporder waar de bestelling voor geplaatst is. Informatie over de artikelen, artikelen, de omschrijving, etc. moet hetzelfde blijven

De volgende SQL-query haalt uit Exact Online de regels van open verkooporders met de regels van bestellingen die er aan gekoppeld zijn:

set use-http-memory-cache false

create or replace table ple_soll@inmemorystorage
as
select to_char(sle.ordernumber) costcenter_soll
,   sle.ordernumber
    sle_ordernumber
,   por.ordernumber
    por_ordernumber
,   ple.costcenter
    ple_costcenter
,   ple.* prefix with 'ple_'
,   sle.* prefix with 'sle_'
from  exactonlinerest..salesorderlines sle
join  exactonlinerest..purchaseorderlines ple
on   ple.division = sle.division
and  ple.id    = sle.PurchaseOrderLine
and  coalesce(ple.costcenter, '###') != coalesce(to_char(sle.ordernumber), '###')
join  exactonlinerest..purchaseorders por
on   por.division    = ple.division
and  por.purchaseorderid = ple.PurchaseOrderID
--
-- Only consider incomplete sales orders for improved performance.
--
where sle.orderstatus in (12,20)

De lijst kan ook gebruikt worden als een controlelijst: de uitvoer van de volgende query zal alleen regels van bestellingen in Exact Online laten zien waarvan de kostenplaats afwijkt van de gewenste kostenplaats op basis van de verkooporder:

select *
from  ple_soll@inmemorystorage

Deze lijst kun je exporteren via de knop “Exporteren” in bijvoorbeeld het Invantive Query Tool of met

local export results as "c:\temp\aan-te-passen.xlsx" format xlsx include technical headers

Massaal Wijzigen Bestelregels

Exact Online heeft op een aantal tabellen zoals offertes en verkopen geen mogelijkheid om die te wijzigen achteraf. Verwijderen en toevoegen kan wel. Voor bijvoorbeeld ecotaksen of bovengenoemde scenario kunnen daarom wel de gewenste nieuwe rijen toegevoegd worden en de oude verwijderd.

Dat gaat met code zoals:

declare
 l_ple_id_new guid;
begin
 for r in 
 ( select *
  from  PLE_SOLL@InMemoryStorage 
  order
  by   por_ordernumber
  ,   ple_linenumber
 )
 loop
  insert into exactonlinerest..purchaseorderlines
  ( AmountDC
  , AmountFC
  , CostCenter
  , CostUnit
  , Description
  , Discount
  , Division
  , Expense
  , InStock
  , Item
  , LineNumber
  , NetPrice
  , Notes
  , Project
  , PurchaseOrderID
  , Quantity
  , QuantityInPurchaseUnits
  , Rebill
  , ReceiptDate
  , ReceivedQuantity
  , Unit
  , UnitPrice
  , VATAmount
  , VATCode
  , VATDescription
  , VATPercentage
  )
  values
  ( r.ple_AmountDC
  , r.ple_AmountFC
  , r.costcenter_soll
  , r.ple_CostUnit
  , r.ple_Description
  , r.ple_Discount
  , r.ple_Division
  , r.ple_Expense
  , r.ple_InStock
  , r.ple_Item
  , r.ple_LineNumber
  , r.ple_NetPrice
  , r.ple_Notes
  , r.ple_Project
  , r.ple_PurchaseOrderID
  , r.ple_Quantity
  , r.ple_QuantityInPurchaseUnits
  , r.ple_Rebill
  , r.ple_ReceiptDate
  , r.ple_ReceivedQuantity
  , r.ple_Unit
  , r.ple_UnitPrice
  , r.ple_VATAmount
  , r.ple_VATCode
  , r.ple_VATDescription
  , r.ple_VATPercentage
  );
  delete
  from  exactonlinerest..purchaseorderlines
  where division = r.ple_division
  and  id = r.ple_id
  ;
 end loop;
end;

Alle velden worden gekopieerd. Een risicofactor is dat Exact Online op de API’s geen transacties kent: er zal logica nodig zijn - al is het maar een werkinstructie voor de gebruiker - om indien Exact Online na het toevoegen maar voor het verwijderen vastloopt een correctie uit te voeren om dubbele bestellingen te vermijden.

Verdwenen Koppeling met Verkooporder

Echter, alle relaties die de oude bestelregel had verdwijnen door het verwijderen. Het insert-statement herstelt alle relaties zoals naar artikel, maar helaas gaat dit niet overal voor op: de koppeling tussen verkoopregel en inkoopregel vervalt.

Een poging om deze relatie te herstellen via:

update exactonlinerest..salesorderlines
set  PurchaseOrderLine = <<NEW PURCHASE LINE ID>>
where division = r.sle_division
and  id = r.sle_id

leert dat de tabel met verkooporderregels geen mutatie toestaat via de Exact Online API’s op de relatie naar de nieuwe bestelregel.

In dit geval zal dus gekozen moeten worden voor handmatige invoer als de relatie behouden dient te blijven, of voor automatische toevoeging van het nummer van de verkooporder als men bereid is alle logistieke en rapportage consequenties van het vervallen van de relatie tussen die twee te accepteren.

Update oktober 2022

Het is naar verluidt mogelijk om nu via PUT bestelregels massaal aan te passen via de Exact Online API.