Massaal inlezen Excel-sheet met bestellingen als bestellingen in Exact Online

Incidenteel worden bestellingen direct geplaatst bij een grote handelspartner die dan een verzameld overzicht opstuurt van alle bestellingen die onderweg zijn. Pas dan wordt de inkooporder opgevoerd in Exact Online.

Dit besteloverzicht kan aangeboden worden door de leverancier als CSV-bestand, XML-bestand of Excel-bestand. Soms betreft het één bestand, soms zijn het meerdere bestanden, bijvoorbeeld één bestand per bestelling.

In dit voorbeeld is het de bedoeling om de bestellingen uit een redelijk ongestructureerd Excel-sheet te importeren in Exact Online. Aangezien Exact Online formeel maximaal 250 regels op een individuele bestelling kent moet de bestelling met mogelijk 1.000 regels of meer opgeknipt worden in een aantal losse bestellingen in Exact Online.

De relatie tussen de artikelen in het Excel-bestand en Exact Online artikelen is op basis van EAN (barcode). De artikelprijs, BTW-code, munteenheid en grootboekrekeningen worden uit de Exact Online-administratie gebruikt.

De getoonde code kan gedraaid worden met Invantive Query Tool of met een minimale aanpassing voor de bron van het bestand via Invantive Cloud. De getoonde code gaat er van uit dat via use maximaal één administratie geselecteerd.

Voor gebruik met CSV-bestand(en) dient exceltable vervangen te worden door csvtable. Voor XML-bestand(en) kan xmltable gebruikt worden.

--
-- Lees Excel sheet sales.xlsx op het bureaublad in met de volgende specificaties:
--
-- * Cel D7 bevat 'Order Number' en in E7 het ordernummer
-- * Cel D9 bevat 'Purchase Order Number' en in E9 de waarde.
-- * Cel D10 bevat 'Purchase Order Date' en in E10 de waarde.
-- * Op regel 26 13 kolomkoppen, met daaronder de volgende velden met één waarde per kolom:
--  1. LineNo
--  2. Silhouette
--  3. License
--  4. Team
--  5. Material
--  6. Material Description
--  7. Size
--  8. UPC (EAN / barcode).
--  9. Quantity
--  10. Rejection Code (indien bekend)
--  11. Confirmed Date (bevestigde leverdatum)
--  12. Item Price
--  13. Total Price
--
-- De Excel-regels worden per 250 gecombineerd tot 1 inkooporder.
-- Prijzen uit Exact Online krijgen voorrang boven de prijzen uit het Excel-sheet.
--
declare
 l_missing_ean   varchar2;
 l_cnt       varchar2;
 --
 p_file_name    varchar2 := '${system:userdesktopdirectory}\sales.xlsx';
 --
 g_batch_size    pls_integer := 250;
 g_excel_sheet_name varchar2 := 'Sheet1';
 g_shipping_method varchar2 := '2';
 g_item_group_code varchar2 := '1';
 g_supplier_code  varchar2 := '3';
begin
 create or replace table ExcelLines@InMemoryStorage
 as
 select xlsx.*
 ,   to_char(floor(row_number() / g_batch_size)) transaction_number
 from  exceltable
     ( worksheet g_excel_sheet_name
      passing file p_file_name
      skip empty rows
      columns a varchar2 position 1
      ,    b varchar2 position 2
      ,    c varchar2 position 3
      ,    d varchar2 position 4
      ,    e varchar2 position 5
      ,    f varchar2 position 6
      ,    g varchar2 position 7
      ,    h varchar2 position 8
      ,    i varchar2 position 9
      ,    j varchar2 position 10
      ,    k varchar2 position 11
      ,    l varchar2 position 12
      ,    m varchar2 position 13
      ) xlsx
 ;
 create or replace table OrderProperties@inmemorystorage
 as
 select max
     ( case
      when xlsx.d = 'Purchase Order Number'
      then xlsx.e 
      end
     )
     PurchaseOrderNumber
 ,   max
     ( case
      when xlsx.d = 'Customer Currency'
      then xlsx.e 
      end
     )
     CustomerCurrency
 ,   max
     ( case
      when xlsx.d = 'Order Number'
      then xlsx.e 
      end
     )
     OrderNumber
 ,   max
     ( case
      when xlsx.d = 'Purchase Order Date'
      then to_date(replace(xlsx.e, '.', '-'), 'DD-MM-YYYY')
      end
     )
     PurchaseOrderDate
 from  ExcelLines@InMemoryStorage xlsx
 ;
 create or replace table ImportPurchaseOrderLines@InMemoryStorage
 as
 select t.*
 ,   act.id EolSupplierId
 ,   smd.id EolShippingMethodId
 ,   opy.PurchaseOrderNumber || '-' || t.transaction_number EolDescription
 ,   opy.OrderNumber EolYourRef
 ,   opy.PurchaseOrderDate EolOrderDate
 from  ExactOnlineREST..Accounts act
 join  exactonlinerest..shippingmethods smd
 on   smd.code = g_shipping_method
 join  OrderProperties@inmemorystorage opy
 join  ( select itm.division EolDivision
      ,   itm.id EolItemId
      ,   itm.code EolItemCode
      ,   to_number(xlsx.a) LineNo
      ,   xlsx.b Silhouette
      ,   xlsx.c License
      ,   xlsx.d Team
      ,   xlsx.e Material
      ,   xlsx.f MaterialDescription
      ,   xlsx.g Size
      ,   xlsx.h UPC
      ,   cast(to_number(xlsx.i) as int) Quantity
      ,   xlsx.j RejectionCode
      ,   cast(to_date(replace(xlsx.k, '.', '-'), 'dd-mm-yyyy') as date) ConfirmedDate
      ,   to_number(xlsx.l) ItemPrice
      ,   to_number(xlsx.m) TotalPrice
      ,   xlsx.e || '_' || xlsx.g ExpectedEolItemCode
      ,   xlsx.transaction_number
      from  ExcelLines@InMemoryStorage xlsx
      left
      outer
      join  itemsincremental itm
      on   itm.barcode = xlsx.h
      left
      outer
      join  exactonlinerest..itemgroups igp
      on   igp.id = itm.itemgroup
      and  igp.code = g_item_group_code
      where xlsx.a is not null
      and  xlsx.g is not null
      and  xlsx.m is not null
      and  xlsx.i is not null
      and  xlsx.a != 'Line No'
      order
      by   xlsx.h
     ) t
 where act.Code = g_supplier_code
 ;
 --
 -- Controleer tenminste 1 bestellingregel.
 --
 select count(*)
 into  l_cnt
 from  ImportPurchaseOrderLines@InMemoryStorage
 ;
 if l_cnt = 0
 then
  raise_application_error
  ( 'xxacme002'
  , 'De bestelling bevat geen regels.'
  );
 end if;
 --
 -- Controleer dat alle EAN nummers bestaan.
 --
 select listagg(distinct upc, ', ')
 into  l_missing_ean
 from  ImportPurchaseOrderLines@InMemoryStorage
 where EolItemId is null
 ;
 if l_missing_ean is not null
 then
  raise_application_error
  ( 'xxacme001'
  , 'De volgende EAN nummers zijn niet bekend: '
   || l_missing_ean
   || '.'
  );
 end if;
 --
 -- Importeer als purchase orders met elk ongeveer en maximaal 250 regels.
 --
 -- Circa 5 seconden per 250 regels.
 --
 begin transaction;
 insert into exactonlinerest..purchaseorders
 ( Description
 , Supplier
 , YourRef
 , ShippingMethod
 , OrderDate
 )
 select ipe.EolDescription Description
 ,   ipe.EolSupplierId Supplier
 ,   ipe.EolYourRef YourRef
 ,   ipe.EolShippingMethodId ShippingMethod
 ,   ipe.EolOrderDate OrderDate
 from  ImportPurchaseOrderLines@InMemoryStorage ipe
 group
 by   ipe.EolDescription
 ,   ipe.EolSupplierId
 ,   ipe.EolYourRef
 ,   ipe.EolShippingMethodId
 ,   ipe.EolOrderDate
 identified 
 by   ipe.EolDescription
 ;
 insert into exactonlinerest..purchaseorderlines
 ( item
 , QuantityInPurchaseUnits
 , ReceiptDate
 )
 select ipe.EolItemId
 ,   ipe.Quantity
 ,   ipe.ConfirmedDate
 from  ImportPurchaseOrderLines@InMemoryStorage ipe
 attach 
 to   ipe.EolDescription
 ;
 commit transaction;
end;