Inlezen bestelling (Exact Globe stock order) in Exact Online als verkooporder met Invantive Cloud

In dit artikel leer je hoe je een Exact Globe XML-bestand kunt importeren in een Exact Online administratie als verkooporder met een Invantive Cloud module.

Wilt u een Excel-sheet inlezen als Exact Online bestelling en niet als verkooporder? Een voorbeeld is te vinden in Massaal inlezen Excel-sheet met bestellingen als bestellingen in Exact Online.

Voor het uitwisselen van bestellingen met toeleveranciers kan ook een Exact Globe stock order XML-bestand gebruikt als een EDI-“standaard”. Een Exact Globe stock order bestand is in een voorbeeld XML-bestand aan het einde van dit artikel.

Alhoewel Exact Online zelf ook XML-bestanden kan importeren is het formaat van het XML-bestand anders. Daarnaast zijn het natuurlijk twee verschillende kanten: de een stelt een bestelling voor, de ander een verkooporder.

Dat inlezen van een XML bestand in Exact Online is erg snel en sterk aan te bevelen boven gebruik van de REST-tabellen (zie Does Invantive SQL match the speed of Infinite Probability Drive?).

De voorbeeldcode van de module kan eenvoudig toegevoegd worden via Applicaties → Kies → Modules → Toevoegen. Zie bijvoorbeeld Create a mini-site to download your Exact Online articles.

Werking importmodule

De importmodule presenteert een webpagina waar de gebruiker via de browser de locatie van het Exact Globe XML-bestand kan opgeven. Daarna kiest de gebruik de knop “Inlezen in Exact Online”. Na het inlezen wordt een Excel-bestand gedownload in de browser. In dit Excel-bestand staat het verwerkingsverslag en eventuele problemen. Ook bevat het verwerkingsverslag de XML die niet geïmporteerd kon worden; de geslaagde onderdelen zijn hier uit weggelaten zodat het eenvoudig handmatig gecorrigeerd kan worden.

De velden uit de bestelling worden 1-op-1 afgebeeld. Bijzonderheid is dat het GLN-number uit de bestelling (DeliverTo/Address/AddressLine2) gebruikt wordt om de bestellende partij te bepalen voor de verkooporder.

Een aantal controles worden uitgevoerd voor het daadwerkelijke importeren in Exact Online gebeurt zoals dat de artikelen ook echt bestaan en dat het GLN-number bekend is.

De importmodule is geschikt om duizenden orders in een korte tijd te importeren in één of meerdere administraties. Door het gebruik van de XML API is het benodigde aantal API calls beperkt, reken op 1 API call per 100 orderregels.

StockOrder voorbeeld XML-bestand

Alle XML-bestanden van een stock order zien er uit zoals:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<eExact xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="eExact-Schema.xsd">
  <Orders>
   <Order type="B" number="123456">
     <OurRef>123456</OurRef>
     <Resource>
      <LastName>Tennis</LastName>
      <FirstName>Club</FirstName>
     </Resource>
     <OrderedAt>
      <Creditor number="258680" code="258680">
        <Name>ACME B.V.</Name>
      </Creditor>
      <Date>2022-03-11</Date>
     </OrderedAt>
     <DeliverTo>
      <Warehouse code="1">
        <Description>Hoofdmagazijn</Description>
      </Warehouse>
      <Address>
        <AddressLine1>Tuinstraat 123</AddressLine1>
        <AddressLine2>8712412345678</AddressLine2>
        <PostalCode>1020 AA</PostalCode>
        <City>Amsterdam</City>
        <Country code="NL" />
        <Phone>020-1699444</Phone>
      </Address>
     </DeliverTo>
     <InvoiceTo>
      <Warehouse code="1">
        <Description>Hoofdmagazijn</Description>
      </Warehouse>
      <Address>
        <AddressLine1>Tuinstraat 123</AddressLine1>
        <AddressLine2>8712412345678</AddressLine2>
        <PostalCode>1020 AA</PostalCode>
        <City>Amsterdam</City>
        <Country code="NL" />
        <Phone>020-1699444</Phone>
      </Address>
     </InvoiceTo>
     <OrderLine lineNo="1">
      <Description>Tennisbal</Description>
      <Item code="TB" />
      <Quantity>2</Quantity>
      <Price type="S">
        <Currency code="EUR" />
        <Value>1.65</Value>
      </Price>
      <Delivery>
        <Date>2022-03-11</Date>
      </Delivery>
      <ItemCode>TB</ItemCode>
     </OrderLine>
   </Order>
  </Orders>
</eExact>

Inleesmodule Invantive Cloud

De volgende module kan gebruikt worden in Invantive Cloud om een Exact Globe stock order in te lezen als sales orders (verkooporders) in Exact Online:

declare
 p_run          boolean;
 --
 g_division_code     int64 := 123456;
 --
 l_filename        varchar2;
 l_payload        blob;
 l_workbook        excel_workbook;
 l_worksheet       excel_worksheet;
 l_binary         blob;
 l_cnt          number;  
 l_cnt_missing_item    number;
 l_cnt_missing_account  number;
 l_list_missing_items   varchar2;
 l_list_missing_accounts varchar2;
begin
 --
 -- Get parameters.
 --
 p_run        := cast(cloud_http. get_request_form_value('p_run') as boolean);
 --
 if coalesce(p_run, false) = false
 then
  --
  -- Enter parameters.
  --
  cloud_http.set_use_template(true);
  cloud_http.set_template_step_name(translate_resources('{res:itgen_parameters}'));
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<form method="post" enctype="multipart/form-data">');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<input type="hidden" id="p_run" name="p_run" value="true"/>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text
  ( '<li><label for="p_file">' 
   || translate_resources('{res:itgen_file}') 
   || '</label></li><li><input type="file" id="p_file" name="p_file" accept=".xml" required/></li>'
  );
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><input type="submit" value="Inlezen in Exact Online"/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</form>');
 else
  --
  -- Process form.
  --
  l_filename := cloud_http.get_request_form_file_name('p_file');
  --
  if l_filename is null
  then
   raise_application_error('sample001', 'The file name is empty.');
  end if;
  --
  l_payload := cloud_http.get_request_form_file_contents('p_file');
  --
  if l_payload is null
  then
   raise_application_error('sample002', 'The file payload is empty.');
  end if;
  --
  -- Choose company.
  --
  use select code, 'eol' from systemdivisions@eol where code = g_division_code;
  --
  -- Find available parties with GLN-number.
  --
  create or replace table AccountsAvailable@inmemorystorage
  as
  select act.Division
  ,   act.GlnNumber
  ,   act.Code
  ,   act.Id
  from  AccountsIncremental act
  where act.GlnNumber is not null
  ;
  --
  -- Make all items persistent.
  --
  create or replace table ItemsAvailable@inmemorystorage
  as
  select itm.Division
  ,   itm.Code
  ,   upper(itm.Code) CodeUC
  ,   itm.Id
  ,   itm.Description
  from  ItemsIncremental@eol itm
  ;
  --
  -- Convert Exact Globe format to a table with order lines.
  --
  create or replace table InboundPurchaseOrders@inmemorystorage
  as
  select odr.*
  ,   upper(odr.ItemCode) ItemCodeUC
  from  xmltable
      ( '/eExact/Orders/Order/OrderLine'
       passing l_payload
       columns OrderNumber      varchar2 path '../@number' 
       ,    LineNumber       int32  path '@lineNo'   
       ,    Quantity        int32  path 'Quantity'
       ,    ItemCode        varchar2 path 'ItemCode'
       ,    PriceCurrency     varchar2 path 'Price/Currency/@code'
       ,    PriceValue       decimal path 'Price/Value'
       ,    DeliveryDate      date   path 'Delivery/Date'
       ,    Description      varchar2 path 'Description'
       ,    OrderRef        varchar2 path '../OurRef'
       ,    OrderFirstName     varchar2 path '../Resource/FirstName'
       ,    OrderLastName     varchar2 path '../Resource/LastName'
       ,    OrderAtCreditorNumber varchar2 path '../OrderedAt/Creditor/@number'
       ,    OrderAtCreditorCode  varchar2 path '../OrderedAt/Creditor/@code'
       ,    OrderAtCreditorName  varchar2 path '../OrderedAt/Creditor/Name'
       ,    OrderAtDate      date   path '../OrderedAt/Date'
       ,    DeliverToWarehouesCode varchar2 path '../DeliverTo/Warehouse/@code'
       ,    DeliverToGlnNumber   varchar2 path '../DeliverTo/Address/AddressLine2'
      ) odr
  ;
  --
  -- Check that there is at least one purchase order line.
  --
  select count(*)
  into  l_cnt
  from  InboundPurchaseOrders@inmemorystorage
  ;
  if l_cnt = 0 
  then
   raise_application_error('XXCODE001', 'No purchase orders could be extracted from the file.');
  end if;
  --
  -- Add missing unique IDs from Exact Online.
  --
  create or replace table InboundPurchaseOrdersMatched@inmemorystorage
  as
  select itm.Division
  ,   itm.Id ItemID
  ,   act.Code DeliverToAccountCode
  ,   act.Id DeliverToAccountId
  ,   odr.*
  from  InboundPurchaseOrders@inmemorystorage odr
  left
  outer
  join  AccountsAvailable@inmemorystorage act
  on   act.GlnNumber = odr.DeliverToGlnNumber
  left
  outer
  join  ItemsAvailable@inmemorystorage itm
  on   itm.CodeUC = odr.ItemCodeUC
  ;
  --
  -- Check that all entries in the purchase order lines could be found:
  --
  -- * item exists,
  -- * GLN number is known.
  --
  select count(*)
      cnt
  ,   sum(case when ItemId is null then 1 else 0 end)
      cnt_missing_item
  ,   sum(case when DeliverToAccountId is null then 1 else 0 end)
      cnt_missing_account
  ,   listagg(distinct case when ItemId is null then ItemCodeUC else null end, ', ') 
      list_missing_items
  ,   listagg(distinct case when DeliverToAccountId is null then DeliverToGlnNumber else null end, ', ') 
      list_missing_accounts
  into  l_cnt
  ,   l_cnt_missing_item
  ,   l_cnt_missing_account
  ,   l_list_missing_items
  ,   l_list_missing_accounts
  from  InboundPurchaseOrdersMatched@inmemorystorage
  ;
  if l_cnt = 0 
  then
   raise_application_error('XXCODE002', 'No inbound purchase orders could be matched with available customers and items.');
  end if;
  if l_cnt_missing_item > 0 
  then
   raise_application_error('XXCODE003', 'There are ' || to_char(l_cnt_missing_item) || ' lines with unknown items in the file: ' || l_list_missing_items || '.');
  end if;
  if l_cnt_missing_account > 0 
  then
   raise_application_error('XXCODE004', 'There are ' || to_char(l_cnt_missing_account) || ' lines with unknown accounts in the file with GLN: ' || l_list_missing_accounts || '.');
  end if;
  --
  -- Convert order and order lines to XML format.
  --
  create or replace table sourcelinesxml@inmemorystorage
  as
  select src.Division
  ,   '<SalesOrder>'
      || chr(13)
      || '<OrderedBy ID="{'
      || to_char(src.DeliverToAccountId)
      || '}" code="'
      || src.DeliverToAccountCode
      || '" />'
      || chr(13)
      || '<DeliverTo ID="{'
      || to_char(src.DeliverToAccountId)
      || '}" code="'
      || src.DeliverToAccountCode
      || '" />'
      || chr(13)
      || '<InvoiceTo ID="{'
      || to_char(src.DeliverToAccountId)
      || '}" code="'
      || src.DeliverToAccountCode
      || '" />'
      || xmlelement('YourRef', src.OrderRef, false)
      head
  ,   '<SalesOrderLine line="' 
      || to_char(src.LineNumber) 
      || '">'
      || xmlelement('Description', src.description, false)
      || '<Item code="'
      || src.ItemCode
      || '" ID="'
      || to_char(src.ItemID)
      || '" />'
      || xmlelement('Quantity', src.quantity, false)
      || xmlelement('DeliveryDate', src.DeliveryDate, false)
      || '<UnitPrice>'
      || '<Currency code="' || src.PriceCurrency || '" />'
      || '<Value code="' || to_char(src.PriceValue) || '" />'
      || '</UnitPrice>'
      || '</SalesOrderLine>'
      line
  from  InboundPurchaseOrdersMatched@inmemorystorage src
  ;
  --
  -- Prepare XML upload.
  -- Note the use of XML upload; the REST upload is an order of magnitude slower.
  --
  create or replace table xmlupload@inmemorystorage
  as
  select 'SalesOrders' topic
  ,   division_code
  ,   null orig_system_reference
  ,   cast('origsystemgroup' as varchar2 null) orig_system_group
  ,   xmlformat
      ( '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'
       || '<eExact xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="eExact-XML.xsd">'
       || xmlcomment('For company ' || division_code)
       || xmlcomment('Original system group ' || 'origsystemgroup')
       || '<SalesOrders>'
       || xml
       || '</SalesOrders>'
       || '</eExact>'
      )
      filecontents
  from  ( select division_code
       ,   listagg
          ( head
           || lines
           || '</SalesOrder>'
          , ''
          )
          xml
       from  ( select brl.Division division_code
           ,   brl.head
           ,   listagg(brl.line, '') lines
           from  sourcelinesxml@inmemorystorage brl
           group
           by   brl.head
           ,   brl.division
          )
       group
       by   division_code
      )
  ;
  --
  -- Upload into Exact Online.
  --
  insert into UploadXMLTopics@eol
  ( topic
  , payload
  , division_code
  , orig_system_reference
  , orig_system_group
  , fragment_payload_flag
  , fragment_max_size_characters
  , fail_on_error
  )
  select topic
  ,   filecontents
  ,   to_char(division_code)
  ,   orig_system_reference
  ,   orig_system_group
  --
  -- Try to split into pieces of 25 KB at most.
  --
  ,   true fragment_payload_flag
  ,   25000 fragment_max_size_characters
  --
  -- Returns error through the user interface, not as an HTTP 500 error.
  --
  ,   false fail_on_error
  from  xmlupload@inmemorystorage
  order
  by   division_code
  ,   orig_system_reference
  ,   orig_system_group
  ;
  --
  -- Retrieve results.
  --
  l_workbook := excel.new();
  --
  -- Add a worksheet with a title.
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Parameters'
  ); 
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'Exact Online import results using Invantive Cloud');
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A2', 'Created ' || to_char(sysdate));
  --
  create or replace table output@inmemorystorage
  as
  select /*+ result_set_name("Results") */
      uxt.transaction_id
  ,   uxt.successful
  ,   uxt.division_code
  ,   uxt.orig_system_reference
  ,   uxt.orig_system_group
  ,   uxt.date_started_utc
  ,   uxt.date_ended_utc
  ,   substr(uxt.payload, 1, 32767)
      payload_32k
      label "{res:itgen_eol_payload}"
  ,   substr(uxt.result, 1, 32767)
      result_32k
      label "{res:itgen_result}"
  ,   substr(uxt.result_errors, 1, 32767)
      result_errors_32k
      label "{res:itgen_eol_result_errors}"
  ,   substr(uxt.payload_retry_failed, 1, 32767)
      payload_retry_failed
      label "{res:itgen_eol_payload_retry_failed}"
  from  UploadXMLTopicFragments@eol uxt
  order
  by   uxt.transaction_id desc
  ;
  --
  -- Generate output.
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Upload Results'
  ); 
  excel.fill_using_query(l_worksheet, 'select * from output@inmemorystorage');
  --
  -- Retrieve the resulting XLSX-file.
  --
  l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
  --
  -- Return the XLSX file to the user.
  --
  cloud_http.set_response_body_binary(l_binary);
  cloud_http.set_response_content_type('application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
  cloud_http.set_response_header_value('Content-Disposition', 'attachment; filename="upload-results-' || basename(l_filename) || '.xlsx"');
 end if;
end;