App Online module om alle Exact Online verkoopfactuurregels te downloaden

Invantive SQL ondersteunt Exact Online met ruim 1.100 tabellen. Daarnaast zijn er producten zoals Get My Report waar vooraf gedefinieerde rapporten de gegevens als download ter beschikking stellen over meerdere administraties heen in één keer.

Soms is het echter wenselijk om een eigen rapportagetool te hebben waarin de rapportages in een vast eigen formaat opgehaald kunnen worden door de gebruikers van het bedrijf. Met Invantive Cloud is dit mogelijk, ook zonder het gebruik van Power BI of Qlik.

Dit topic laat zien hoe je alle verkoopfactuurregels met aanvullende informatie in 1x kunt selecteren en downloaden via een eigen Invantive Cloud app. Het Excel-downloadformaat is een veelgebruikt formaat voor salesmanagers en verkopers die hun Exact Online handelsactiviteiten willen analyseren via eigen draaitabellen. De Exact Online SQL query is de Verkoopfactuurregels-module op Get My Report voor Exact Online.

De verkoopcijfers kunnen afkomstig zijn uit één financiële administratie of meerdere tegelijk, zoals ingesteld op de Exact Online database in Invantive Cloud. Hou er wel rekening mee dat financiële gegevens uit het verkoopboek van verschillende administraties een andere grondslag kunnen hebben, bijvoorbeeld in Euro’s en in US Dollar.

Indien een app langer dan 3 minuten nodig heeft of geautomatiseerd aangeroepen moet worden, dan kan dat via Invantive App Online, het zusje van Invantive Bridge Online voor Power BI. Zie ook Wat is Invantive App Online?.

Voorbereidingen

De volgende voorbereidingen zijn nodig:

 • Een aanmeldcode op Invantive Cloud.
 • Een aanmeldcode op Exact Online met een of meerdere administraties.

Exact Online Database Definiëren

De eerste stap is het definiëren van een Exact Online database. Dat kan heel eenvoudig door dit stappenplan te volgen:

Deze Exact Online database kun je gebruiken voor Power BI, Power Query of Azure Data Factory, maar net zo gemakkelijk voor bijvoorbeeld Access OData of - zoals hier - als bron voor een Invantive Cloud applicatie.

Cloud Applicatie Definiëren

De volgende stap is het definiëren van een app op Invantive Cloud die de verkoopcijfers uit Exact Online haalt. Voer de volgende stappen uit:

Excel-bestand maken en Vullen met Exact Online Verkoopcijfers

Deze module zal de code bevatten om de instellingen op te geven en daarna het Excel-bestand aan te maken met daarin de verkoopcijfers uit Exact Online.

De volledige code staat aan het einde van dit artikel.

Wil je snel verder?

 • Plak dan de code in de module bij het veld “Broncode”.
 • Kies “My First App” in het kruimelspoor bovenaan.
 • Kies “Uitvoeren”.
 • Kies de Exact Online database (indien er meerdere databases zijn).
 • Kies “Uitvoeren”:
 • Kies de module:
  image
 • Vul de begin- en einddatum in:
 • Het Excel-bestand wordt gedownload.

Meer voorbeelden van apps

Meer voorbeelden van eigen apps zijn te vinden in:

Broncode Verkooprapportage

De volgende broncode is het rapportagetool om Exact Online verkoopinformatie te downloaden als een Excel-werkboek. Zolang de variabele p_run niet true is, zal het invulscherm voor de begin- en einddatum getoond worden. Het Excel-werkboek wordt gedownload als de variabele p_run door het invulscherm op true gezet is.

declare
 p_run             boolean := false;
 p_cfn_factuur_datum_vanaf   date   := null;
 p_cfn_factuur_datum_tot    date   := null;
 --
 l_workbook          excel_workbook;
 l_worksheet          excel_worksheet;
 l_binary           blob;
begin
 --
 -- Get parameters.
 --
 p_run        := cast(cloud_http.get_request_query_parameter_value('p_run') as boolean);
 --
 p_cfn_factuur_datum_vanaf := to_date(cloud_http.get_request_query_parameter_value('p_cfn_factuur_datum_vanaf'), 'YYYY-MM-DD');
 p_cfn_factuur_datum_tot  := to_date(cloud_http.get_request_query_parameter_value('p_cfn_factuur_datum_tot'), 'YYYY-MM-DD');
 --
 if coalesce(p_run, false) = false
 then
  cloud_http.set_use_template(true);
  cloud_http.set_template_step_name(translate_resources('{res:itgen_parameters}'));
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<form>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<input type="hidden" id="p_run" name="p_run" value="true"/>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><label for="p_cfn_factuur_datum_vanaf">' || translate_resources('{res:itgen_invoice_date_from}') || '</label></li><li><input id="p_cfn_factuur_datum_vanaf" name="p_cfn_factuur_datum_vanaf" type="date" value="' || to_char(add_months(trunc(sysdateutc, -1), -1), 'YYYY-MM-DD') || '"/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><label for="p_cfn_factuur_datum_tot">' || translate_resources('{res:itgen_invoice_date_to}') || '</label></li><li><input id="p_cfn_factuur_datum_tot" name="p_cfn_factuur_datum_tot" type="date" value="' || to_char(add_months(trunc(sysdateutc, -1), +1), 'YYYY-MM-DD') || '"/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><input type="submit" value="Start"/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</form>');
 else
  --
  -- Check parameters.
  --
  -- No checks.
  --
  -- Create an Excel workbook.
  --
  l_workbook := excel.new();
  --
  -- Add a worksheet for Exact Online sales invoice lines.
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'SALES SOURCE DATA'
  );
  --
  -- Create a list of sales invoice lines.
  --
  create or replace table rpt@inmemorystorage
  as
  select /*+ result_set_name("SalesInvoiceLines") */
      sie.invoicenumber
      label 'Invoice Number'
  ,   sle.LineNumber
      label 'Line Number'
  ,   sie.invoicedate
      label 'Invoice Date'
  ,   sie.ordernumber
      label 'Order Number'
  ,   sie.orderdate
      label 'Order Date'
  ,   sie.SalespersonFullName
      label 'Sales Person Full Name'
  ,   actord.code
      label 'Ordered by Code'
  ,   actord.name
      label 'Ordered by Name'
  ,   cttord.fullname
      label 'Ordered by Contact'
  ,   amrord.FullName AccountManagerFullName
      label 'Ordered by Account Manager'
  ,   actord.Email
      label 'Ordered by Email'
  ,   actdlr.code
      label 'Deliver to Company Code'
  ,   actdlr.name
      label 'Deliver to Company Name'
  ,   sie.delivertocontactpersonfullname
      label 'Deliver to Contact'
  ,   adsdlr.addressline1
      label 'Deliver to Address Line 1'
  ,   adsdlr.postcode
      label 'Deliver to Postcode'
  ,   adsdlr.city
      label 'Deliver to City'
  ,   adsdlr.country
      label 'Deliver to Country'
  ,   actdlr.email
      label 'Deliver to Email'
  ,   amrive.FullName AccountManagerFullName
      label 'Invoice Account Manager'
  ,   active.name
      label 'Invoice Company Name'
  ,   active.Email
      label 'Invoice Email'
  ,   active.AddressLine1
      label 'Invoice Address Line 1'
  ,   active.Postcode
      label 'Invoice Postcode'
  ,   active.City
      label 'Invoice City'
  ,   active.Country
      label 'Invoice Country'
  ,   sie.duedate
      label 'Due Date'
  ,   gat.Code GLAccountCode
      label 'General Ledger Account'
  ,   igp.code itemgroupcode
      label 'Item Group'
  ,   sle.itemcode
      label 'Item Code'
  ,   sle.itemdescription
      label 'Item Description'
  ,   sle.description
      label 'Description'
  ,   sim.SupplierCode
      label 'Main Supplier Code'
  ,   sim.SupplierDescription
      label 'Main Supplier Name'
  ,   sle.StartTime
      label 'Start'
  ,   sle.EndTime
      label 'End'
  ,   sle.quantity
      label 'Quantity'
  ,   sle.UnitDescription
      label 'Unit Description'
  ,   sle.NetPrice
      label 'Net Price'
  ,   sle.unitprice
      label 'Unit Price'
  ,   sle.discount * 100
      label 'Discount'
  ,   sle.unitprice * ( 1 - sle.discount )
      label 'Net Price per Unit'
  ,   sle.netamountdc
      label 'Net Price Total'
  ,   sle.unitprice * sle.discount * sle.quantity
      label 'Amount Discount'
  ,   sle.VATAmountDC
      label 'VAT Amount (EUR)'
  ,   itm.costpricecurrency
      label 'Cost Price Currency'
  ,   itm.costpricestandard
      label 'Cost Price Standard'
  ,   itm.costpricestandard * sle.quantity
      label 'Standard Cost Price Total'
  ,   itm.NetWeight
      label 'Net Weight'
  ,   itm.GrossWeight
      label 'Gross Weight'
  from  exactonlinerest..salesinvoicesbulk@eol sie
  join  exactonlinerest..salesinvoicelinesBulk@eol sle
  on   sle.division = sie.division
  and  sle.invoiceid = sie.invoiceid
  join  ItemsIncremental@eol itm
  on   itm.division = sle.division
  and  itm.id    = sle.item
  join  ItemGroups@eol igp
  on   igp.division = itm.division
  and  igp.id    = itm.ItemGroup
  join  GLAccountsIncremental@eol gat
  on   gat.Id = sle.GLAccount
  join  AccountsIncremental@eol actord
  on   actord.division = sie.division
  and  actord.id    = sie.orderedby
  left
  outer
  join  exactonlinerest..users@eol amrord
  on   amrord.userId = actord.AccountManager
  left
  outer
  join  ContactsIncremental@eol cttord
  on   cttord.id    = sie.orderedbycontactperson
  join  AccountsIncremental@eol actdlr
  on   actdlr.id    = sie.deliverto
  left
  outer
  join  AddressesIncremental@eol adsdlr
  on   adsdlr.id    = sie.delivertoaddress
  join  AccountsIncremental@eol active
  on   active.id    = sie.invoiceto
  left
  outer
  join  exactonlinerest..users@eol amrive
  on   amrive.userId = actord.AccountManager
  left
  outer
  join  SupplierItems@eol sim
  on   sim.division   = sle.division
  and  sim.ItemCode   = sle.itemcode
  and  sim.MainSupplier = true
  where sie.status = 50
  and  sie.invoicedate between coalesce(p_cfn_factuur_datum_vanaf, sie.invoicedate) and coalesce(p_cfn_factuur_datum_tot, sie.invoicedate) 
  order
  by   sie.invoicenumber
  ,   sie.ordernumber
  ,   sle.linenumber
  ;
  --
  -- Place the items in the Excel worksheet.
  --
  excel.fill_using_query(l_worksheet, 'select * except rowid$ from rpt@inmemorystorage');
  --
  -- Add a worksheet with a title.
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'FILTER'
  );
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'Sales Invoices');
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A3', translate_resources('{res:itgen_user}'));
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B3', sys_context('USERENV', 'USER_FULL_NAME', 'eol'));
  --
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A4', translate_resources('{res:itgen_generated}'));
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B4', to_char(sysdateutc, 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));
  --
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A6', translate_resources('{res:itgen_invoice_date_from}'));
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B6', p_cfn_factuur_datum_vanaf);
  --
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A7', translate_resources('{res:itgen_invoice_date_to}'));
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B7', p_cfn_factuur_datum_tot);
  --
  -- Retrieve the resulting XLSX-file.
  --
  l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
  --
  -- Return the XLSX file to the user.
  --
  cloud_http.set_response_body_binary(l_binary);
  cloud_http.set_response_content_type('application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
  cloud_http.set_response_header_value
  ( 'Content-Disposition'
  , 'attachment; filename="Sales Invoices Fixed Format.xlsx'
  );
 end if;
end;