Uploaden WICS XML pick files naar Invantive App Online

We gebruiken een PSQL module om WICS XML pick order bevestigingen te verwerken in Exact Online. Zie onder voor SQL code.

Er is een batchfile die over alle ShipOrder*.xml bestanden in een map heenloopt en ze telkens POST naar Invantive App Online. Zie onder voor script.

Probleem is dat bij uitvoering van Curl, volgens Invantive App Online de formulierwaardes voor p_run en p_file niet doorkomen. In plaats van het bestand verwerken ontvangt curl het HTML-scherm om een bestand op te geven. Via de Firefox-browser kan ik wel een bestand uploaden.

In Invantive App Online Monitoring zie ik bij het request een itgenimg019 melding:

Aanvraagheaders: Accept: /, Authorization: (header aanwezig), Connection: close, Content-Length: 828, Content-Type: multipart/form-data; boundary=------------------------4be6d4e6efc53fe1, Host: app-online.cloud, User-Agent: curl/7.82.0.

Hoe kan ik vanuit Curl massaal de XML-bestanden uploaden of hoe kan ik de oorzaak achterhalen?

Alle WICS XML pick order bevestigingen uploaden

set XMLPATH=C:\Users\...\Desktop\XML shipment files

for /f %%f in ('dir /b "%XMLPATH%\ShipmentStatus-*.xml"') do echo "C:\curl\curl\bin\curl.exe" -X POST -F 'p_run=true' -F "p_file=@%XMLPATH%\%%f" --user john.doe@acme.com:secret https://app-online.cloud/apps/.../databases/...-exact-online/modules/.../

WICS XML pick order bevestigingen inlezen

declare
 p_run      boolean;
 --
 l_errors_1   varchar2;
 l_errors_2   varchar2;
 l_errors_3   varchar2;
 l_xml      varchar2;
 l_workbook   excel_workbook;
 l_worksheet   excel_worksheet;
 l_binary    blob;
 l_cnt_output  number;
 l_xlsx_filename varchar2;
 l_xml_filename varchar2;
begin
 --
 -- Get parameters.
 --
 p_run := cast(cloud_http. get_request_form_value('p_run') as boolean);
 --
 if coalesce(p_run, false) = false
 then
  --
  -- Enter parameters manually.
  -- A POST from curl loading the WICS shipping XML file directly into Exact Online is also possible.
  --
  cloud_http.set_use_template(true);
  cloud_http.set_template_step_name(translate_resources('{res:itgen_parameters}'));
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<form method="post" enctype="multipart/form-data">');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<input type="hidden" id="p_run" name="p_run" value="true"/>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text
  ( '<li><label for="p_file">'
   || translate_resources('{res:itgen_file}')
   || '</label></li><li><input type="file" id="p_file" name="p_file" accept=".xml" required/></li>'
  );
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><input type="submit" value="Inlezen WICS shipments in Exact Online"/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</form>');
 else
  --
  -- Process XML file with shipments from WICS.
  --
  l_xml_filename := cloud_http.get_request_form_file_name('p_file');
  --
  if l_xml_filename is null
  then
   raise_application_error('sample001', 'The file name is empty.');
  end if;
  --
  l_xml := to_char(cloud_http.get_request_form_file_contents('p_file'));
  --
  if l_xml is null
  then
   raise_application_error('sample002', 'The file XML payload is empty.');
  end if;
  --
  l_errors_1 := '';
  l_errors_2 := '';
  l_errors_3 := '';
  --
  create or replace table shipments@inmemorystorage
  as
  select *
  from  xmltable
      ( '/Shipment'
       passing l_xml
       columns OrderExternalRef varchar2 path './OrderExternalRef'
       ,    ShippingDate   datetime path './ShippingDate'
      )
  ;
  create or replace table collos@inmemorystorage
  as
  select *
  from  xmltable
      ( '/Shipment/Collos/Collo'
       passing l_xml
       columns OrderExternalRef varchar2 path '../../OrderExternalRef'
       ,    ShippingDate   datetime path '../../ShippingDate'
       ,    TrackingCode   varchar2 path './TrackingCode'
      )
  ;
  create or replace table collolines@inmemorystorage
  as
  select *
  from  xmltable
      ( '/Shipment/Collos/Collo/Lines/Line'
       passing l_xml
       columns OrderExternalRef varchar2 path '../../../../OrderExternalRef'
       ,    ShippingDate   datetime path '../../../../ShippingDate'
       ,    TrackingCode   varchar2 path '../../TrackingCode'
       ,    OrderlineID   integer path './OrderlineID'
       ,    ItemNum     varchar2 path './ItemNum'
       ,    QtyDelivered   integer path './QtyDelivered'
       ,    StockUnit    varchar2 path './StockUnit'
       ,    Notes      varchar2 path './Notes'
      )
  ;
  --
  -- Update tracking numbers.
  --
  for r
  in
  ( select *
   from  collos@inmemorystorage
  )
  loop
   update goodsdeliveries@eol
   set  TrackingNumber = r.TrackingCode
   where deliverynumber = r.OrderExternalRef
   and  TrackingNumber = 'COMMUNICATED'
   ;
   if sqlrowcount != 1
   then
    l_errors_1 := l_errors_1 || chr(13) || 'Could not find delivery number ' || r.OrderExternalRef || ' to update tracking reference to ' || r.TrackingCode || '.';
   end if;
  end loop;
  --
  select listagg
      ( 'The delivery number ' || clo.OrderExternalRef || ' can not be found in Exact Online.'
      , chr(13) || chr(10)
      )
      errors_txt
  into  l_errors_2
  from  collos@inmemorystorage clo
  left
  outer
  join  goodsdeliveries@eol gdy
  on   gdy.DeliveryNumber = clo.OrderExternalRef
  where gdy.DeliveryNumber is null
  ;
  create or replace table gdy_totals@inmemorystorage
  as
  select gdy.EntryId
  ,   gdy.DeliveryNumber
  ,   gle.ItemCode
  ,   sum(gle.QuantityDelivered) QuantityDelivered
  from  Collos@inmemorystorage clo
  join  GoodsDeliveries@eol gdy
  on   gdy.DeliveryNumber = clo.OrderExternalRef
  join  goodsdeliverylines@eol gle
  on   gle.entryid = gdy.entryid
  group
  by   gdy.EntryId
  ,   gdy.DeliveryNumber
  ,   gle.ItemCode
  ;
  select listagg
      ( 'The delivery number '
       || coalesce(cle.OrderExternalRef, to_char(gdy.DeliveryNumber))
       || ' for '
       || coalesce(cle.QtyDelivered, gdy.QuantityDelivered)
       || ' x '
       || coalesce(gdy.ItemCode, cle.ItemNum)
       || ' '
       || case
        when gdy.DeliveryNumber is null
        then ' can not be found in Exact Online.'
        when cle.OrderExternalRef is null
        then ' exists in Exact Online, but not in the picked items report.'
        else ' has ' || cle.QtyDelivered || ' pieces in picked items report, but ' || gdy.QuantityDelivered || ' in Exact Online.'
        end
      , chr(13) || chr(10)
      ) errors_txt
  into  l_errors_3
  from  collolines@inmemorystorage cle
  full
  outer
  join  gdy_totals@inmemorystorage gdy
  on   gdy.DeliveryNumber = cle.OrderExternalRef
  and  gdy.ItemCode    = cle.ItemNum
  where ( gdy.DeliveryNumber is null or cle.OrderExternalRef is null or cle.QtyDelivered != gdy.QuantityDelivered )
  ;
  --
  -- Accept POST of XML file with picked items.
  --
  create or replace table output@inmemorystorage
  as
  select txt
      label 'Text'
  from  csvtable
      ( passing l_errors_1 || chr(13) || l_errors_2 || chr(13) || l_errors_3
       row delimiter chr(13)
       column delimiter '###shouldneveroccur###'
       columns txt varchar2 position next
      )
  where txt is not null
  ;
  select count(*)
  into  l_cnt_output
  from  output@inmemorystorage
  ;
  if l_cnt_output = 0
  then
   l_xlsx_filename := 'shipping-results-success-' || to_char(sysdateutc, 'YYYYMMDDHH24MISS') || '.xlsx';
   cloud_http.set_response_status_code(200);
  else
   l_xlsx_filename := 'shipping-results-errors' || to_char(sysdateutc, 'YYYYMMDDHH24MISS') || '.xlsx';
   --
   -- Register as Bad Request.
   --
   cloud_http.set_response_status_code(400);
  end if;
  --
  -- Retrieve results.
  --
  l_workbook := excel.new();
  --
  -- Add a worksheet with a title.
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Parameters'
  );
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'Exact Online load WICS shipping results using Invantive Cloud');
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A3', 'Created (UTC)');
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B3', sysdateutc);
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A4', 'File:');
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B4', l_xml_filename);
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Shipping Results'
  );
  excel.fill_using_query(l_worksheet, 'select txt from output@inmemorystorage');
  --
  -- Retrieve the resulting XLSX-file.
  --
  l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
  --
  -- Return the XLSX file to the user.
  --
  cloud_http.set_response_body_binary(l_binary);
  cloud_http.set_response_content_type('application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
  cloud_http.set_response_header_value('Content-Disposition', 'attachment; filename="' || l_xlsx_filename || '"');
  --
  -- Register in system messages.
  --
  dbms_audit.register_event('xxscgwicswms2eolpickeditems001', 'Processed ' || l_xml_filename || ' to ' || l_xlsx_filename || '.', natural_key => l_xml_filename);
 end if;
end;

Het probleem is uiteindelijk gereproduceerd.

Curl draait in dit geval in een Windows batchbestand en daar wordt enkele quote niet verwerkt door de Windows shell. Op Linux en MacOS wordt de enkele quote geïnterpreteerd als letterlijk overnemen.

De volgende constructie:

-F 'p_run=true'

leidt er toe dat de form parameter 'p_run de waarde true' krijgt.

Advies is om de constructie te vervangen door:

-F p_run=true

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.