App Online download van Exact Online voor WICS bevat niet laatste transacties

Met hulp van het volgende script downloaden we alle pakbonnen uit Exact Online die nog geen trackingnummer hebben. De pakbonnen worden daarna geupload naar WICS (Warehouse Management Systeem).

Als het script gedraaid wordt vanuit Invantive Cloud, dan pakt ie netjes de nieuwe pakbonnen op.

Als gedraaid via App Online, dan komt er telkens dezelfde uitvoer uit (gemeten in bytes en in inhoud, gemeten in drie pogingen circa 10 minuten uit elkaar).

Merk op dat zowel de HTTP disk cache als HTTP memory cache uitgezet worden.

Hoe kan ik de meest recente pakbonnen laten gebruiken in App Online voor WICS WMS?

declare
 l_start_date date;
 l_xml    varchar2;
begin
 --
 -- Generate list of delivery orders for the last two weeks
 -- for import into WICS WMS.
 --
 -- Delivery orders from multiple downloads will overlap by design.
 -- The receiving party must merge them into their own database.
 -- Overlapping delivery orders will always have the same contents.
 --
 set use-http-disk-cache@eol false;
 set use-http-memory-cache@eol false;
 --
 l_start_date := trunc(sysdateutc) - 14;
 --
 create or replace table pickorderrequests@inmemorystorage
 as
 select gdy.entryid
 ,   gdy.deliverynumber
 ,   gdy.deliveryaccountname
 ,   gdy.deliverydate
 ,   gdy.deliverycontactpersonfullname
 ,   ads.addressline1
 ,   ads.postcode
 ,   ads.state
 ,   ads.city
 ,   ads.country
 ,   act.email
 ,   act.phone
 ,   case
     when ads.country in ('NL', 'BE', 'DE', 'PT', 'CH', 'DK', 'LT', 'IT', 'SE', 'ID', 'ES', 'AT', 'NO', 'CZ')
     then regexp_replace(trim(ads.addressline1), '^(.*) ([0-9]+)(| )(|[a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z])$', '$1')
     when ads.country in ('FR', 'GB', 'US', 'SG', 'AU', 'CY', 'IE', 'CN', 'IN')
     then regexp_replace(trim(ads.addressline1), '^([0-9]+)(|[a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z]) (.*)$', '$3')
     else ''
     end 
     street
 ,   case
     when ads.country in ('NL', 'BE', 'DE', 'PT', 'CH', 'DK', 'LT', 'IT', 'SE', 'ID', 'ES', 'AT', 'NO', 'CZ')
     then regexp_replace(trim(ads.addressline1), '^(.*) ([0-9]+)(| )(|[a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z])$', '$2')
     when ads.country in ('FR', 'GB', 'US', 'SG', 'AU', 'CY', 'IE', 'CN', 'IN')
     then regexp_replace(trim(ads.addressline1), '^([0-9]+)(|[a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z]) (.*)$', '$1')
     else ''
     end 
     street_number
 ,   case
     when ads.country in ('NL', 'BE', 'DE', 'PT', 'CH', 'DK', 'LT', 'IT', 'SE', 'ID', 'ES', 'AT', 'NO', 'CZ')
     then regexp_replace(trim(ads.addressline1), '^(.*) ([0-9]+)(| )(|[a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z])$', '$4')
     when ads.country in ('FR', 'GB', 'US', 'SG', 'AU', 'CY', 'IE', 'CN', 'IN')
     then regexp_replace(trim(ads.addressline1), '^([0-9]+)(|[a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z]|[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z]) (.*)$', '$2')
     else ''
     end 
     street_number_addition
 from  goodsdeliveries@eol gdy
 join  addresses@eol ads
 on   ads.id = gdy.deliveryaddress
 join  exactonlinerest..accounts@eol act
 on   act.id = gdy.deliveryaccount
 where gdy.deliverydate >= l_start_date
 --
 -- Not yet communicated nor reported as shipped.
 --
 -- When communicated, TrackingNumber = 'COMMUNICATED'.
 -- When shipped, TrackingNumber = WICS tracking number.
 --
 and  gdy.TrackingNumber is null
 order
 by   gdy.deliverynumber
 ;
 create or replace table pickorderrequestlines@inmemorystorage
 as
 select odr.entryid
 ,   odr.deliverynumber
 ,   gle.linenumber
 ,   gle.itemcode
 ,   gle.QuantityDelivered
 ,   gle.SalesOrderNumber
 ,   sle.netprice
 ,   round(sle.netprice / ( 1 + sle.vatpercentage ), 2) netpricefcexclvat
 ,   sor.currency
 from  pickorderrequests@inmemorystorage odr
 join  goodsdeliverylines@eol gle
 on   gle.entryid = odr.entryid
 join  ExactOnlineREST..SalesOrderLines@eol sle
 on   sle.Id = gle.SalesOrderLineID
 join  exactonlinerest..salesorders@eol sor
 on   sor.orderid = sle.orderid
 order
 by   odr.deliverynumber
 ,   gle.linenumber
 ;
 create or replace table pickorderrequestlinesxml@inmemorystorage
 as
 select entryid
 ,   deliverynumber
 ,   currency
 ,   listagg(distinct SalesOrderNumber) SalesOrderNumbers
 ,   listagg
     ( '<Orderline>'
      || xmlelement('LineNumber', linenumber)
      || xmlelement('ItemNum', itemcode)
      || xmlelement('QtyOrdered', QuantityDelivered)
      || '<StockUnit/>'
      || xmlelement('UnitSalesPrice', replace(to_char(netpricefcexclvat), '.', ','))
      || '</Orderline>'
     , ''
     )
     xml
 from  pickorderrequestlines@inmemorystorage
 group
 by   entryid
 ,   deliverynumber
 ,   currency
 ;
 create or replace table pickorderrequestsxml@inmemorystorage
 as
 select listagg
     ( '<Order>'
      || '<OrderType/>'
      || xmlelement('ExternalReference', odr.deliverynumber)
      || xmlelement('Reference2', ole.SalesOrderNumbers)
      || xmlelement('CustomerName', odr.deliveryaccountname)
      || xmlelement('CustomerContactName', odr.deliverycontactpersonfullname)
      || '<Shipper/>'
      || '<Carrier/>'
      || '<Delvmode/>'
      || '<PickUpPoint/>'
      || '<DeliveryDate/>'
      || '<DeliverOnce/>'
      || xmlelement('OrderCurrency', ole.currency)
      || '<Address>'
      || xmlelement('AddressType', 'Delivery')
      || xmlelement('Address', odr.street)
      || xmlelement('HouseNumber', odr.street_number)
      || xmlelement('HouseNumberExt', odr.street_number_addition)
      || xmlelement('ZipCode', odr.PostCode)
      || '<State/>'
      || xmlelement('City', odr.city)
      || xmlelement('Country', odr.country)
      || xmlelement('Email', odr.email)
      || xmlelement('Phonenumber', odr.phone)
      || '</Address>'
      || '<Orderlines>'
      || ole.xml
      || '</Orderlines>'
      || '</Order>'
     , ''
     )
     xml
 from  pickorderrequests@inmemorystorage odr
 join  pickorderrequestlinesxml@inmemorystorage ole
 on   ole.entryid = odr.entryid
 ;
 select xmlformat
     ( '<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>'
      || '<Message>'
      || '<Orders>'
      || xml
      || '</Orders>'
      || '</Message>'
     )
 into  l_xml
 from  pickorderrequestsxml@inmemorystorage
 ;
 --
 -- Register as (probably) communicated with WICS.
 --
 update GoodsDeliveries@eol
 set  TrackingNumber = 'COMMUNICATED'
 where entryid in ( select /*+ low_cost */ entryid from pickorderrequests@inmemorystorage )
 ;
 cloud_http.set_response_body_text(l_xml);
 cloud_http.set_response_content_type('text/xml');
 cloud_http.set_response_header_value('Content-Disposition', 'attachment; filename="wics-wms-pick-requests.xml"');
end;

Het probleem met het ontbreken van nieuwe Exact Online pakbonnen in de dump voor de WICS WMS-software is te vereenvoudigen tot de volgende code in de module:

declare
 l_cnt pls_integer;
begin
 set use-http-disk-cache@eol false;
 set use-http-memory-cache@eol false;
 --
 select count(*)
 into  l_cnt
 from  exactonlinerest..tasks@eol
 ;
 --
 insert into exactonlinerest..tasks@eol(division, description)
 select code, 'test divisie ' || code
 from  systempartitions@datadictionary
 where is_selected = 'Y'
 ;
 --
 cloud_http.set_response_body_text(to_char(l_cnt) || ' tasks found.');
 cloud_http.set_response_content_type('text/plain');
end;

Indien deze module uitgevoerd wordt tegen een Exact Online database vanuit Invantive Cloud, dan zal de getoonde teller met het aantal Exact Online taken telkens stijgen.

Als de module uitgevoerd wordt tegen Exact Online met Invantive App Online, dan zal de getoonde teller bij herhaalde uitvoering niet wijzigen. Echter, de nieuwe taken worden wel opgevoerd in Exact Online, ook als de module uitgevoerd wordt met Invantive App Online.

Dit is hetzelfde probleem als met de dump voor het warehouse management system.

Door het select-statement te wijzigen in:

...
 select /*+ http_disk_cache(false) http_memory_cache(false) */ 
     count(*)
 into  l_cnt
 from  exactonlinerest..tasks@eol
...

wordt ook in Invantive App Online het juiste aantal weergegeven.

Blijkbaar wordt de query direct na de set-statements uitgevoerd zonder rekening te houden met de cache-instellingen die net op false gezet zijn.

Dit is mogelijkerwijs te wijten aan de wijze waarop de compilatie plaatsvindt in de huidige versie van de SQL-engine.

Verandering van de set-statements in een dynamische versie biedt geen verbetering bij gebruik van Invantive App Online:

 l_false := random() > 1;
 set use-http-disk-cache@eol l_false;
 set use-http-memory-cache@eol l_false;

Ook helemaal dynamisch biedt geen soelaas:

 execute immediate 'set use-http-disk-cache@eol false';
 execute immediate 'set use-http-memory-cache@eol false';

Het lijkt er op dat de zogenaamde “executie-opties” voor het select-statement niet beïnvloed worden door de set-statements bij het gebruik van Invantive App Online.

Workaround voor dit moment is om de query uit te breiden met bovengenoemde hints use_http_disk_cache en use_http_memory_cache.

Inmiddels is een aanpassing verwerkt specifiek voor App Online, waarbij het standaardcachegedrag t.o.v. Bridge Online is veranderd.

We hebben het een aantal uren getest, en de duplicaten zijn opgelost.