Exact Online koppeling via Excel met ODTH (SAP)

De logistiek dienstverlener ODTH maakt gebruik van SAP voor haar logistieke diensten. Het SAP-systeem kan gevoed worden met voorgedefinieerde Excel-formaten zoals:

 • INB: aankondiging goederenontvangst op magazijn,
 • PICK: verzoek om goederen te verzenden.

Deze Excel-formaten kunnen eenvoudig uit Exact Online opgebouwd worden met de bijgevoegde Invantive Cloud modules. Deze modules dienen geregistreerd te worden binnen een Invantive Cloud-applicatie en kunnen daarna gestart worden. Ook dient een Exact Online database geregistreerd te zijn. Voor het gebruik van een Invantive Cloud-applicatie zie Excel download uit Exact Online in eigen formaat met een cloud app. Voor het aanmaken van een Exact Online database zie de volgende video:

INB: Aankondiging goederenontvangst op magazijn

Het invoerscherm ziet er als volgt uit:

INB voer parameter in

Het eindresultaat is bijvoorbeeld:

INB ODTH

Om de volledige modulecode te zien: klik op openvouwen.
declare
 --
 -- Input parameters through URL GET parameter.
 --
 p_run          boolean;
 p_order_number     int32;
 --
 -- Constants.
 --
 g_division_code     int64 := 123456;
 --
 -- Local variables.
 --
 l_order_number     varchar2;
 l_workbook       excel_workbook;
 l_worksheet       excel_worksheet;
 l_binary        blob;
 l_excel_row       number;
 l_found         boolean;
begin
 --
 -- Get whether to run the program. When not specified or false, display a parameter form.
 --
 p_run        := cast(cloud_http.get_request_query_parameter_value('p_run') as boolean);
 --
 if coalesce(p_run, false) = false
 then
  --
  -- Enter parameters.
  --
  cloud_http.set_use_template(true);
  cloud_http.set_template_step_name(translate_resources('{res:itgen_parameters}'));
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<form method="get" >');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<input type="hidden" id="p_run" name="p_run" value="true"/>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><label for="p_order_number">' || translate_resources('{res:itgen_eol_order_number}') || '</label></li><li><input type="number" id="p_order_number" name="p_order_number" value="' || coalesce(to_char(p_order_number), '16000747') || '" required/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><input type="submit" value="INB.xlsx maken"/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</form>');
 else
  --
  -- Process form.
  --
  l_order_number := to_number(cloud_http.get_request_query_parameter_value('p_order_number'));
  --
  if l_order_number is null
  then
   raise_application_error('sample001', 'The order number is missing.', 'Please add a parameter p_order_number to the URL.');
  end if;
  --
  -- Choose company.
  --
  use select code, 'eol' from SystemDivisions@eol where code = g_division_code;
  --
  -- Place results in an Excel spreadsheet, consisting of a header with the delivery lines.
  --
  l_workbook := excel.new();
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Purchase Order ' || to_char(l_order_number)
  ); 
  --
  l_found := false;
  for r
  in
  ( select por.PurchaseOrderId
   ,   to_char(por.OrderNumber) || 'INB.xlsx'
       filename
       label 'Filename'
   ,   por.OrderNumber
       label 'Unique Reference Number'
   ,   por.ReceiptDate
       label 'Delivery Date'
   ,   por.YourRef
       label 'Container'
   from  ExactOnlineREST..PurchaseOrders@eol por
   where por.OrderNumber = l_order_number
  )
  loop
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'Unique Reference Number');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B1', l_order_number);
   --
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A2', 'Delivery Date');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B2', r.ReceiptDate);
   --
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A3', 'Container');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B3', r.YourRef);
   --
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B4', 'Order Overview');
   --
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A6', 'Code');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B6', 'Description');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'C6', 'Delivered QTY');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'D6', 'Lot Number');
   --
   l_excel_row := 7;
   for r_line
   in
   ( select ple.ItemCode
        label 'Code'
    ,   ple.ItemDescription
        label 'Description'
    ,   ple.Quantity
        label 'Delivered QTY'
    ,   'xxx' 
        LotNumber
        label 'Lot Number'
    from  ExactOnlineREST..PurchaseOrderLines@eol ple
    where ple.PurchaseOrderId = r.PurchaseOrderId
    order
    by   ple.LineNumber
   )
   loop
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A' || to_char(l_excel_row), r_line.ItemCode);
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B' || to_char(l_excel_row), r_line.ItemDescription);
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'C' || to_char(l_excel_row), r_line.Quantity);
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'D' || to_char(l_excel_row), r_line.LotNumber);
    l_excel_row := l_excel_row + 1;
   end loop;
   --
   --
   -- Retrieve the resulting XLSX-file.
   --
   l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
   --
   -- Return the XLSX file to the user.
   --
   cloud_http.set_response_body_binary(l_binary);
   cloud_http.set_response_content_type('application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
   cloud_http.set_response_header_value('Content-Disposition', 'attachment; filename="' || r.filename || '"');
   --
   l_found := true;
  end loop;
  --
  if l_found = false
  then
   raise_application_error
   ( 'sample002'
   , 'There is no purchase order with number ' || to_char(l_order_number) || ' found in division ' || to_char(g_division_code) || '.'
   , natural_key => to_char(p_order_number)
   );
  end if;
 end if;
end;

PICK: verzoek om goederen te verzenden

Het invoerscherm ziet er als volgt uit:

PICK ODTH voer parameters in

Het eindresultaat is bijvoorbeeld:

ODTH pick order

Om de volledige modulecode te zien: klik op openvouwen.
declare
 --
 -- Input parameters through URL GET parameter.
 --
 p_run          boolean;
 p_delivery_number    int32;
 --
 -- Constants.
 --
 g_division_code     int64 := 123456;
 --
 -- Local variables.
 --
 l_delivery_number    varchar2;
 l_workbook       excel_workbook;
 l_worksheet       excel_worksheet;
 l_binary        blob;
 l_excel_row       number;
 l_found         boolean;
begin
 --
 -- When p_run is not set or false, display the parameter form. Otherwise create the Excel workbook.
 --
 p_run        := cast(cloud_http.get_request_query_parameter_value('p_run') as boolean);
 --
 if coalesce(p_run, false) = false
 then
  --
  -- Enter parameters.
  --
  cloud_http.set_use_template(true);
  cloud_http.set_template_step_name(translate_resources('{res:itgen_parameters}'));
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<form method="get" >');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<input type="hidden" id="p_run" name="p_run" value="true"/>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><label for="p_delivery_number">' || translate_resources('{res:itgen_eol_delivery_number}') || '</label></li><li><input type="number" id="p_delivery_number" name="p_delivery_number" value="' || coalesce(to_char(p_delivery_number), '16001780') || '" required/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><input type="submit" value="PICK.xlsx maken"/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</form>');
 else
  --
  -- Process form.
  --
  l_delivery_number := to_number(cloud_http.get_request_query_parameter_value('p_delivery_number'));
  --
  if l_delivery_number is null
  then
   raise_application_error('sample003', 'The delivery number is missing.', 'Please add a parameter p_delivery_number to the URL.');
  end if;
  --
  -- Choose company.
  --
  use select code, 'eol' from SystemDivisions@eol where code = g_division_code;
  --
  -- Retrieve results.
  --
  l_workbook := excel.new();
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Pick Order ' || to_char(l_delivery_number)
  ); 
  --
  l_found := false;
  for r
  in
  ( select gdy.EntryId
   ,   to_char(gdy.DeliveryNumber) || 'PICK.xlsx'
       filename
   ,   gdy.DeliveryNumber
       label 'Pick Note Number'
   ,   gdy.DeliveryAccountName
       label 'Customer Name'
   ,   ads.AddressLine1
       || case
        when ads.AddressLine2 is not null
        then ', ' || ads.AddressLine2
        end
       street
       label 'Street'
   ,   ads.Postcode
       label 'Postal Code'
   ,   ads.City
       label 'Address'
   ,   ads.Country
       label 'Country'
   ,   gdy.DeliveryDate
       label 'Pick Note Date'
   from  ExactOnlineREST..GoodsDeliveries@eol gdy
   join  ExactOnlineREST..Addresses@eol ads
   on   ads.Id = gdy.DeliveryAddress
   where gdy.DeliveryNumber = l_delivery_number
  )
  loop
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'Pick Note Number');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B1', l_delivery_number);
   --
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A2', 'Customer Name');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B2', r.DeliveryAccountName);
   --
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A3', 'Street');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B3', r.Street);
   --
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A4', 'Postal Code');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B4', r.Postcode);
   --
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A5', 'Address');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B5', r.City);
   --
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A6', 'Country');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B6', r.Country);
   --
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A7', 'Pick Note Date');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B7', r.DeliveryDate);
   --
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A8', 'Order Overview');
   --
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A10', 'Part');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B10', 'Description');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'C10', 'Pick Note Qty');
   excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'D10', 'Lot N*');
   --
   l_excel_row := 11;
   for r_line
   in
   ( select ItemCode
        label 'Part'
    ,   ItemDescription
        label 'Description'
    ,   QuantityDelivered
        label 'Pick Note Qty'
    ,   'xxx'
        LotNumber
        label 'Lot N*'
    from  ExactOnlineREST..GoodsDeliveryLines@eol gle
    where gle.EntryId = r.EntryId
    order
    by   gle.LineNumber
   )
   loop
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A' || to_char(l_excel_row), r_line.ItemCode);
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B' || to_char(l_excel_row), r_line.ItemDescription);
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'C' || to_char(l_excel_row), r_line.QuantityDelivered);
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'D' || to_char(l_excel_row), r_line.LotNumber);
    l_excel_row := l_excel_row + 1;
   end loop;
   --
   --
   -- Retrieve the resulting XLSX-file.
   --
   l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
   --
   -- Return the XLSX file to the user.
   --
   cloud_http.set_response_body_binary(l_binary);
   cloud_http.set_response_content_type('application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
   cloud_http.set_response_header_value('Content-Disposition', 'attachment; filename="' || r.filename || '"');
   --
   l_found := true;
  end loop;
  --
  if l_found = false
  then
   raise_application_error
   ( 'sample004'
   , 'There is no pick order with number ' 
    || to_char(l_delivery_number) 
    || ' found in division ' 
    || to_char(g_division_code) 
    || '.'
   , natural_key => to_char(l_delivery_number)
   );
  end if;
 end if;
end;