Extreem trage berekening kostprijs artikelen

We gebruiken het onderstaande SQL-statement om voor verkoopanalyses de historische verkoopprijzen en te relateren inkoopprijzen te bepalen. Het was nodig om Exact anders te gebruiken qua in- en verkoopproces. Vanwege samengestelde artikelen en geografische gespreide inkoop wordt de meest recent gebruikte inkoopprijs of meest nabije inkoopprijs in de toekomst teruggezocht voor een artikel.

Langzame bepaling week laatste inkoop

Specifiek de onderstaande query is erg traag geworden bij de overgang van 20.2.129 naar 20.2.141. Per artikel geeft die aan in welke week het artikel de laatste keer gekocht is geweest.

Hoe kan dit qua prestaties weer versneld worden?

De query geeft normaliter een miljoen rijen terug in 30 seconden, maar nu duurt het langer dan een half uur (daarna afgebroken).

--
-- Opzoektabel per week wanneer de laatste keer een artikel is ingekocht.
--
create or replace table plw@inmemorystorage
as
select clr.day_date
,   plw.itemcode
,   min(plw.por_week)
    plw_por_week_min
,   max(plw.sun_in_week_date)
    plw_sun_in_week_date_min
from  CALENDAR@DataDictionary clr
join  pleweek@inmemorystorage plw
on   plw.sun_in_week_date <= clr.day_date
--
-- Optimalisatie: kijk alleen vanaf de eerste besteldatum.
--
where clr.day_date >= ( select min(orderdate) from purchaselines@inmemorystorage )
and  clr.day_in_week = 1
--
-- Optimalisatie: kijkt niet in de toekomst.
--
and  clr.day_date <= add_months(trunc(sysdate), 1)
group
by   clr.day_date
,   plw.itemcode

SQL Verkoopanalyses

create or replace table stg@inmemorystorage
as
select to_date($X{startdate}) startdate
;
create or replace table sim@inmemorystorage
as
select /*+ http_disk_cache(true, true, interval '1 week') */
    sim.division
,   sim.item
,   sim.itemcode
,   sim.SupplierCode
,   sim.SupplierDescription 
from  supplieritems sim
where sim.MainSupplier = true
;
create or replace table itm@inmemorystorage
as
select itm.*
,   igp.code itemgroupcode
from  itemsincremental itm
join  itemgroups igp
on   igp.id = itm.itemgroup
;
create or replace table tle@inmemorystorage
as
select to_char(tle.date, 'YYYYIW') 
    tle_week
    label 'Week'
,   to_char(tle.date, 'YYYYMM') 
    tle_maand
    label 'Maand'
,   -tle.amountdc 
    amountdc
    label 'Gefactureerde Omzet'
,   itm.itemgroupcode
,   tle.*
from  transactionlinesincremental tle
join  itm@inmemorystorage itm
on   itm.id    = tle.item
where tle.date    >= (select /*+ low_cost */ startdate from stg@inmemorystorage)
and  tle.journalcode = '70'
and  tle.glaccount in (select /*+ low_cost */ id from glaccountsincremental where code like '8%')
and  tle.linenumber not in (0, 9998, 9999)
order
by   tle.division
,   tle.date
,   tle.invoicenumber
,   tle.linenumber
;
create or replace table sor@inmemorystorage
as
select to_char(sor.orderdate, 'YYYYIW') 
    sor_week
    label 'Week'
,   to_char(sor.orderdate, 'YYYYMM') 
    sor_maand
    label 'Maand'
,   sor.* prefix with 'sor_'
,   act.* prefix with 'act_'
from  SalesOrderLinesIncremental sor
join  AccountsIncremental act
on   act.id    = sor.OrderedBy
where sor.orderdate    >= (select /*+ low_cost */ startdate from stg@inmemorystorage)
and  sor.linenumber = 0
;
--
-- Historische inkoopprijzen per artikel.
--
create or replace table purchaselines@inmemorystorage
as
select por.orderdate
,   por.orderdate - to_number(to_char(por.orderdate, 'D')) 
    sun_in_week_date
,   to_char(por.orderdate, 'YYYYIW') 
    por_week
    label 'Week'
,   to_char(por.orderdate, 'YYYYMM') 
    por_maand
    label 'Maand'
,   ple.itemcode
,   ple.netprice
,   ple.quantity
,   por.ordernumber
from  exactonlinerest..PurchaseOrders por
join  exactonlinerest..PurchaseOrderLines ple
on   ple.PurchaseOrderID = por.PurchaseOrderID
;
--
-- Maximum prijzen in een week waarin er inkopen geweest zijn
-- voor een artikel.
--
create or replace table pleweek@inmemorystorage
as
select itemcode
,   por_week
,   sun_in_week_date
,   avg(quantity * netprice) netpricewavg
,   avg(netprice) netpriceavg
,   max(netprice) netpricemax
,   min(netprice) netpricemin
,   count(*) cnt
from  purchaselines@inmemorystorage
group
by   itemcode
,   por_week
,   sun_in_week_date
;
--
-- Opzoektabel per week wanneer de laatste keer een artikel is ingekocht.
--
create or replace table plw@inmemorystorage
as
select clr.day_date
,   plw.itemcode
,   min(plw.por_week)
    plw_por_week_min
,   max(plw.sun_in_week_date)
    plw_sun_in_week_date_min
from  CALENDAR@DataDictionary clr
join  pleweek@inmemorystorage plw
on   plw.sun_in_week_date <= clr.day_date
--
-- Optimalisatie: kijk alleen vanaf de eerste besteldatum.
--
where clr.day_date >= ( select /*+ low_cost */ min(orderdate) from purchaselines@inmemorystorage )
and  clr.day_in_week = 1
--
-- Optimalisatie: kijkt niet in de toekomst.
--
and  clr.day_date <= add_months(trunc(sysdate), 1)
group
by   clr.day_date
,   plw.itemcode
;
--
-- Bepaal per artikel wat de laatste bekende prijs is
-- per week. Als er meerdere prijzen zijn, dan wordt de hoogste
-- inkoopprijs genomen.
--
create or replace table approx_prices@inmemorystorage
as
select plw0.day_date
,   plw0.itemcode
,   plw0.plw_sun_in_week_date_min
,   case
    --
    -- Weighted average price since VZKI contained all kinds of 
    -- shipping products.
    --
    when plw0.itemcode = 'iets'
    then 29 /* plw1.netpricewavg */
    else plw1.netpricemax
    end
    netpriceweek
from  plw@inmemorystorage plw0
join  pleweek@inmemorystorage plw1
on   plw1.sun_in_week_date = plw0.plw_sun_in_week_date_min
and  plw1.itemcode = plw0.itemcode
;
create or replace table sle@inmemorystorage
as
select sor.*
,   sle.* prefix with 'sle_'
,   coalesce(apeb.netpriceweek, apef.netpriceweek, itm.CostPriceStandard) * sle.quantity 
    sle_costpricequantity
    label 'Kostprijs Artikelen'
,   coalesce(por.suppliercode, sim.suppliercode)
    por_suppliercode
,   coalesce(por.suppliername, sim.supplierdescription)
    por_suppliername
,   por.ordernumber
    por_ordernumber
,   itm.code
    sle_itemcode
    label 'Artikelcode'
,   itm.itemgroupcode
    sle_itemgroupcode
,   itm.costpricestandard
    sle_costpricestandardcurrent
    label 'Kostprijs Artikel Momenteel'
,   apeb.netpriceweek
    sle_costpriceapproximateb
    label 'Kostprijs Artikel Historisch Terug'
,   apef.netpriceweek
    sle_costpriceapproximatef
    label 'Kostprijs Artikel Historisch Vooruit'
,   case
    when apeb.netpriceweek is not null 
	  then 'Vorige inkoop'
    when apef.netpriceweek is not null 
	  then 'Volgende inkoop'
	  else 'Standaard kostprijs'
	  end
	  herkomst	  
from  sor@inmemorystorage sor
join  SalesOrderLinesIncremental sle
on   sle.orderid = sor.sor_orderid
and  sle.LineNumber != 0
join  itm@inmemorystorage itm
on   itm.id    = sle.item
left
outer
join  exactonlinerest..purchaseorders por
on   por.purchaseorderid = sle.purchaseorder
and  itm.itemgroupcode  != 'post'
left
outer
join  sim@inmemorystorage sim
on   sim.item   = sle.item
left
outer
join  approx_prices@inmemorystorage apeb
on   apeb.itemcode = itm.code
and  apeb.day_date = sor.sor_orderdate - to_number(to_char(sor.sor_orderdate, 'D'))
left
outer
join  approx_prices@inmemorystorage apef
on   apef.itemcode = itm.code
and  apef.day_date = sor.sor_orderdate - to_number(to_char(sor.sor_orderdate, 'D')) + 7
;
create or replace table sorcost@inmemorystorage
as
select sor_division
,   sor_orderid
,   sor_ordernumber
,   sor_orderdate
,   sum(sle_costpricequantity)
    sor_costpricequantity
    label 'Kostprijs Artikelen'
,   min(por_suppliercode)
    por_suppliercode
    label 'Eerste Leverancier Code'
,   min(por_suppliername)
    por_suppliername
    label 'Eerste Leverancier Naam'
,   min(por_ordernumber)
    por_ordernumber
    label 'Eerste Leverancier Bestelnummer'
from  sle@inmemorystorage
group 
by   sor_division
,   sor_orderid
,   sor_ordernumber
,   sor_orderdate
;
create or replace table sorall@inmemorystorage
as
select cst.sor_costpricequantity
,   cst.por_suppliercode
,   cst.por_suppliername
,   cst.por_ordernumber
,   sor.sor_amountfcexclvat - cst.sor_costpricequantity
    margin
    label 'Bruto Marge'
,   case 
    when sor.sor_amountfcexclvat != 0
    then ( sor.sor_amountfcexclvat - cst.sor_costpricequantity )
      / sor.sor_amountfcexclvat
    else 1
    end
    margin_percentage
    label 'Bruto Marge %'
,   sor.*
from  sor@inmemorystorage sor
left
outer
join  sorcost@inmemorystorage cst
on   cst.sor_orderid = sor.sor_orderid

De SQL query koppelt de bestellingen uit Exact Online aan een weekkalender. Voor optimalisatiedoeleinden worden alleen kalenderdatums bekeken die groter/gelijk zijn aan de oudste bestelling. Anders zou er ook gezocht worden naar bestellingen in bijvoorbeeld 1923.

De verantwoordelijke where voor het beperken van het datumbereik is:

--
-- Optimalisatie: kijk alleen vanaf de eerste besteldatum.
--
where clr.day_date >= ( select min(orderdate) from purchaselines@inmemorystorage )
...
--
-- Optimalisatie: kijkt niet in de toekomst.
--
and  clr.day_date <= add_months(trunc(sysdate), 1)

Het lijkt er op dat voor elke maandag de minimale besteldatum opnieuw bepaald wordt met de subquery:

select min(orderdate) from purchaselines@inmemorystorage

Dat is niet erg efficient onder versie 20.2.141; de uitkomst is tenslotte telkens hetzelfde. Normaliter heeft een query die alleen op de InMemoryStorage werkt automatisch de hint low_cost. Die low_cost hint betekent dat de SQL-optimizer er van uit gaat dat de query meteen geƫvalueerd kan worden tot een constante.

Voor andere datacontainers moet die hint expliciet opgegeven worden door de SQL-bouwer, maar het had hier automatisch moeten gebeuren.

Workaround is om de query aan te passen en wel specifiek deze regel:

where clr.day_date >= ( select /*+ low_cost */ min(orderdate) from purchaselines@inmemorystorage )

De betekenis van de Invantive SQL-hints staat beschreven in de SQL-documentatie.

Voor een volgende release zullen we proberen om het oorspronkelijke gedrag bij InMemoryStorage weer te herstellen.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.