Historische voorraad in Exact Online bepalen per magazijn

Hoe kan ik de historische voorraad per peildatum in aantallen, nettogewicht en brutogewicht per artikel en magazijn ophalen uit Exact Online?

Dat zal iets van de volgende vorm zijn, waarbij de huidige voorraad gepakt wordt als uitgangspunt en er cumulatieve voorraadstromen bepaald worden terug tot aan de peildatum uit de volgende onderdelen:

 • Ontvangst in het magazijn.
 • Uitgifte uit het magazijn.
 • Correctie door voorrraadtelling.
 • Interne transfer, zowel in- als uitgaand van het magazijn.

Mogelijk dat er meer bronnen zijn of fouten in zitten, maar dit moet een startpunt zijn:

--
-- Bepaal historische voorraad in hoeveelheden, nettogewicht en brutogewicht.
--
-- Peildatum instellen via DATE_START.
--

local define DATE_START "20210801"

create or replace table warehousetransactions@inmemorystorage
as
select gdy.division
,   gdy.warehouse
,   gdy.warehousecode
,   gdy.deliverydate 
    transactiondate
    label 'Transactiedatum'
,   gle.item
,   gle.itemcode
,   -1 * gle.QuantityDelivered
    Quantity
,   'Uitgifte'
    maincategory
,   'Uitgifte'
    category
,   gdy.entrynumber
,   gle.linenumber
from  goodsdeliveries gdy
join  goodsdeliverylines gle
on   gle.entryid = gdy.entryid
where gdy.deliverydate >= to_date('${DATE_START}', 'YYYYMMDD')
union all
select grt.division
,   grt.warehouse
,   grt.warehousecode
,   grt.receiptdate
,   grl.item
,   grl.itemcode
,   +1 * grl.QuantityReceived
    Quantity
,   'Ontvangst'
    maincategory
,   'Ontvangst'
    category
,   grt.entrynumber
,   grl.linenumber
from  goodsreceipts grt
join  goodsreceiptlines grl
on   grl.GoodsReceiptID = grt.ID
where grt.receiptdate >= to_date('${DATE_START}', 'YYYYMMDD')
union all
select wtr.division
,   wtr.warehousefrom
,   wtr.warehousefromcode
,   wtr.transferdate
,   wtl.item
,   wtl.itemcode
,   -1 * wtl.Quantity
    Quantity
,   'Interne uitgifte'
    maincategory
,   'Interne uitgifte'
    category
,   wtr.TransferNumber
,   wtl.linenumber
from  exactonlinerest..warehousetransfers wtr
join  exactonlinerest..warehousetransferlines wtl
on   wtl.transferid = wtr.transferid
where wtr.transferdate >= to_date('${DATE_START}', 'YYYYMMDD')
and  wtr.warehousefromcode != wtr.warehousetocode
and  wtr.Status = 50 /* Final */
union all
select wtr.division
,   wtr.warehouseto
,   wtr.warehousetocode
,   wtr.transferdate
,   wtl.item
,   wtl.itemcode
,   +1 * wtl.Quantity
    Quantity
,   'Interne ontvangst'
    maincategory
,   'Interne ontvangst'
    category
,   wtr.TransferNumber
,   wtl.linenumber
from  exactonlinerest..warehousetransfers wtr
join  exactonlinerest..warehousetransferlines wtl
on   wtl.transferid = wtr.transferid
where wtr.transferdate >= to_date('${DATE_START}', 'YYYYMMDD')
and  wtr.warehousefromcode != wtr.warehousetocode
and  wtr.Status = 50 /* Final */
union all
select sct.division
,   sct.warehouse
,   sct.warehousecode
,   sct.StockCountDate
,   scl.item
,   scl.itemcode
,   scl.QuantityDifference
    Quantity
,   'Voorraadcorrectie'
    maincategory
,   'Correctie ' || sct.OffsetGLInventoryDescription
    category
,   sct.EntryNumber
,   scl.linenumber
from  exactonlinerest..stockcounts sct
join  exactonlinerest..stockcountlines scl
on   scl.stockcountid = sct.StockCountID
and  scl.QuantityDifference != 0
where sct.status = 21 /* Processed. */
and  sct.stockcountdate >= to_date('${DATE_START}', 'YYYYMMDD')

create or replace table items@inmemorystorage
as
select itm.division
,   itm.id
,   itm.code
,   itm.description
,   itm.netweight
,   itm.grossweight
,   itm.itemgroup
,   igp.code
    ItemGroupCode
    label 'Artikelgroepcode'
,   igp.description
    ItemGroupDescription
    label 'Artikelgroepomschrijving'
from  itemsincremental itm
join  exactonlinerest..itemgroups igp
on   igp.id = itm.itemgroup
where itm.IsStockItem = true

create or replace table stock@inmemorystorage
as
select spn.division
,   spn.itemid
,   whe.code
    WarehouseCode
    label 'Magazijncode'
,   sum(spn.CurrentStock)
    CurrentStock
    label 'Huidige Voorraad'
from  stockpositionsincremental spn
join  exactonlinerest..warehouses whe
on   whe.id = spn.warehouse
group
by   spn.division
,   spn.itemid
,   whe.code

create or replace table transactionstatistics@inmemorystorage
as
select wtn.division
,   wtn.maincategory
,   wtn.item
,   wtn.warehousecode
,   sum(wtn.quantity) transaction_quantity
,   count(*) transaction_cnt
,   count(distinct wtn.transactiondate) transaction_days_cnt
from  warehousetransactions@inmemorystorage wtn
group
by   wtn.division
,   wtn.maincategory
,   wtn.item
,   wtn.warehousecode

create or replace table transactionoverview@InMemoryStorage
as
select spn.division
,   itm.ItemGroupCode
,   itm.ItemGroupDescription
,   itm.code
    label 'Artikelcode'
,   itm.description
    label 'Artikelomschrijving'
,   spn.Quantity
,   spn.WarehouseCode
,   spn.maincategory
,   itm.netweight * spn.Quantity
    NetweightStock
,   itm.grossweight * spn.Quantity
    GrossWeightStock
from  ( select 'Huidige' 
        maincategory
        label 'Categorie'
     ,   spn.division
     ,   spn.warehousecode
     ,   spn.itemid
     ,   spn.CurrentStock
        Quantity
     from  stock@inmemorystorage spn
     union 
     select tst.maincategory
     ,   tst.division
     ,   tst.warehousecode
     ,   tst.item
     ,   tst.Transaction_Quantity
     from  transactionstatistics@inmemorystorage tst
    ) spn
join  items@inmemorystorage itm
on   itm.id    = spn.itemid
order
by   itm.code
,   itm.description
,   spn.maincategory

select *
from  transactionoverview@InMemoryStorage

local export results as "${system:userdocumentsdirectory}\dump-historische-voorraad-per-${DATE_START}.xlsx" format xlsx include headers

select wtn.DIVISION
,   wtn.WAREHOUSECODE
,   wtn.transactiondate
,   wtn.ITEMCODE
,   itm.ItemGroupCode
,   itm.ItemGroupDescription
,   wtn.Quantity
,   wtn.maincategory
,   wtn.category
,   wtn.ENTRYNUMBER
,   wtn.LINENUMBER
from  warehousetransactions@inmemorystorage wtn
join  items@inmemorystorage itm
on   itm.id    = wtn.item

local export results as "${system:userdocumentsdirectory}\dump-historische-transacties-vanaf-${DATE_START}.xlsx" format xlsx include headers

De resulterende Excel-spreadsheet met de artikelen, de huidige voorraad en voorraadstromen kan dan bijvoorbeeld met een draaitabel verwerkt worden. De naam van de export is in Name Manager in Excel terug te vinden en zal normaliter ‘resultset1’ zijn.

Op Get My Report is nu een module “Stock Transactions” te vinden waarmee historische voorraden gereconstrueerd kunnen worden voor alle artikelen vanaf de ingevoerde datum tot/met heden.