Gravatar.com gebruiken met Oracle PL/SQL in Invantive Vision

Gravatar.com en Invantive Vision

In het CRM deel van Invantive Vision tref je contactgegevens van je relaties aan. De contactgegevens zie je via het web en Microsoft Outlook. Het is prettig om in aanvulling op de namen ook de foto’s te zien.

Talrijke relaties registreren hun gewenste contactgegevens op gravatar.com. Als ze dan bijvoorbeeld reageren op een blog en hun email adres achterlaten, dan kan de naam en foto geautomatiseerd toegevoegd worden.

In dit voorbeeld bouwen we een koppeling in Oracle PL/SQL tussen Gravatar.com en Invantive Vision. Er zijn verschillende koppelingen denkbaar:

 • Haal de foto op bij Gravatar.com als je een nieuw email adres bij een relatie opvoert.
 • Haal massaal alle bekende foto’s op.

In dit voorbeeld zullen we alle bekende foto’s van relaties ophalen en verwerken in Invantive Vision.

Tabel met gravatars

Allereerst maken we een tabel waarin de foto’s (zogenaamde “gravatars”) terechtkomen. Op zich is het niet absoluut noodzakelijk om een tabel te gebruiken; de gravatars kunnen ook vanuit Oracle PL/SQL direct weggeschreven worden in Invantive Vision. Maar mogelijkerwijs wil je de gegevens op meerdere manieren inlezen en dan voorkom je dat je gravatar.com onnodig zwaar belast.

De tabel gravatar_gravats maak je aan in het Invantive Query Tool, SQL*Plus of TOAD met:

--
-- Part 1.
--
-- Set up table to contain the gravatars.
-- No meaningful primary key available.
--
create table gravatar_gravatars
( bubs_ref_tabel    varchar2(3)
, bubs_ref_sleutel   number(15, 0)
, bubs_adres      varchar2(240)
, bubs_naam_persoon   varchar2(240)
, bubs_naam_organisatie varchar2(240)
, gravatar_hash     varchar2(240)
, gravatar_image    blob
, gravatar_profile   xmltype
)

Opvragen gravatars vanuit Oracle PL/SQL

Vervolgens lopen we door alle email adressen heen die bekend zijn in Invantive Vision. Hiervoor is een view beschikbaar voor gebruik in Oracle SQL: bubs_vda_email_r. In bubs_vda_email_r staan voor personen (vda_ref_tabel is ‘gbr’) en organisaties (vda_ref_tabel is ‘lvr’) de bekende email adressen.

De gravatar kun je opvragen bij gravatar.com met de MD5 hash van het email adres in kleine letters. Zet je daar http://gravatar.com/avatarvoor, dan krijg je een gravatar terug. Gebruik je echter dezelfde hash met http://gravatar.com, gevolgd door ‘.xml’, dan krijg je het profiel terug als XML. Het profiel wordt in dit voorbeeld wel opgehaald, maar niet gebruikt omdat er weinig gravatars met een profiel zijn.

Voor het ophalen van de gravatar en het profiel gebruiken we uit de bubs_http_util package, respectievelijk, bubs_http_util.get_content_as_blob en bubs_http_util.get_content_as_clob. Aan deze functies geef je een URL mee en het resultaat krijg je terug als functie resultaat in Oracle PL/SQL. De resultaten worden opgeslagen in de tabel gravatar_gravatars.

--
-- Part 2.
--
-- Run all email addresses registered in Invantive Vision through gravatar.com.
-- Memorize images and profiles if found.
--
declare
 g_url_prefix  varchar2(240) := 'http://www.gravatar.com';
 g_max_cnt   number := 1e10;
 --
 l_url_gravatar varchar2(240);
 l_url_profile varchar2(240);
 l_hash     gravatar_gravatars.gravatar_hash%type;
 l_image    gravatar_gravatars.gravatar_image%type;
 l_profile   gravatar_gravatars.gravatar_profile%type;
 l_found_image boolean;
 l_cnt     pls_integer;
 l_cnt_hits   pls_integer;
begin
 delete gravatar_gravatars;
 l_cnt := 0;
 l_cnt_hits := 0;
 <<vda>>
 for r_vda
 in
 ( select vda.vda_ref_tabel
  ,   vda.vda_ref_sleutel
  ,   vda.vda_naam_persoon
  ,   vda.vda_naam_organisatie
  ,   vda.vda_adres
  from  bubs_vda_email_r vda
  where rownum <= g_max_cnt
  and  gvr.bubs_ref_tabel = 'gbr'
  union all
  select gvr.gravatar_image
  ,   gvr.bubs_ref_sleutel
  ,   gvr.bubs_ref_tabel
  ,   null gbr_voornaam
  ,   null gbr_achternaam
  ,   lvr.lvr_naam
  from  gravatar_gravatars gvr
  join  bubs_leveranciers_v lvr
  oon  lvr.lvr_id = gvr.bubs_ref_sleutel
  and  lvr.lvr_logo_url is null
  and  gvr.bubs_ref_tabel = 'lvr'
  order
  by   vda.vda_naam_persoon
 )
 loop
  --
  -- Generate hash for gravatar.com as described on:
  -- http://gravatar.com/site/implement/hash
  --
  l_hash :=lower
       ( dbms_crypto.hash
        ( utl_raw.cast_to_raw(r_vda.vda_adres)
        , dbms_crypto.hash_md5
        )
       )
       ;
  --
  -- Try to find gravatar image.
  -- See http://gravatar.com/site/implement/images/
  -- Gravatar is asked to return a 404 HTTP result when not found.
  --
  l_url_gravatar := g_url_prefix || '/avatar/' || l_hash || '.jpg?d=404';
  l_image := null;
  l_found_image := false;
  begin
   l_image := bubs_http_util.get_content_as_blob(l_url_gravatar, false);
   l_found_image := true;
  exception
   when others
   then
    if bubs_error_handler.get_last_are_code = 'dalpre1058'
    and bubs_error_handler.get_last_sqlerrm like '%ORA-29268% 404 %'
    then
     --
     -- HTTP error 404, no problem. There is no known gravatar.
     --
     null;
    else
     raise;
    end if;
  end;
  --
  -- Try to find gravatar profile.
  -- See http://gravatar.com/site/implement/profiles/
  -- Only try this when an image was found.
  --
  if l_found_image
  then
   l_url_profile := g_url_prefix || '/' || l_hash || '.xml';
   l_profile := null;
   l_profile := xmltype(bubs_http_util.get_content_as_clob(l_url_profile, false));
  end if;
  --
  -- Memorize results.
  --
  if l_found_image
  then
   insert into gravatar_gravatars
   ( bubs_ref_tabel
   , bubs_ref_sleutel
   , bubs_adres
   , bubs_naam_persoon
   , bubs_naam_organisatie
   , gravatar_hash
   , gravatar_image
   , gravatar_profile
   )
   values
   ( r_vda.vda_ref_tabel
   , r_vda.vda_ref_sleutel
   , r_vda.vda_adres
   , r_vda.vda_naam_persoon
   , r_vda.vda_naam_organisatie
   , l_hash
   , l_image
   , l_profile
   )
   ;
   l_cnt_hits := l_cnt_hits + 1;
  end if;
  l_cnt := l_cnt + 1;
 end loop vda;
 --
 commit;
 --
 dbms_output.put_line('Results of Gravatar lookup:');
 dbms_output.put_line('#Lookups: ' || to_char(l_cnt));
 dbms_output.put_line('#Hits: ' || to_char(l_cnt_hits));
end;

Toevoegen gravatars in Invantive Vision

De gravatars staan na afloop van stap 2 als blob in de tabel gravatar_gravatars. Bij elke gravatar is vastgelegd op welk bedrijfsobject (persoon of organisatie) hij betrekking heeft in bubs_ref_tabel, inclusief de technisch unieke sleutel in bubs_ref_sleutel. In de laatste stap kijken we welke personen en organisaties nog geen avatar hebben. Voor die maken we een JPEG bestand aan met daarin de gravatar en die koppelen we aan de persoon of organisatie.

--
-- Part 3.
--
-- We will create public accessible images and relate to them as a URL.
-- You can alternatively create Documents in the document management system,
-- but every access then requires authentication from the middle tier.
--
create or replace directory somebubs_local_img as '/opt/prd/bubs/somebubs/local/img'

declare
 g_directory varchar2(30) := 'SOMEBUBS_LOCAL_IMG';
 --
 l_filename varchar2(240);
begin
 <<gvr>>
 for r_gvr
 in
 ( select gvr.gravatar_image
  ,   gvr.bubs_ref_sleutel
  ,   gvr.bubs_ref_tabel
  ,   gbr.gbr_voornaam
  ,   gbr.gbr_achternaam
  ,   gbr.gbr_naam
  from  gravatar_gravatars gvr
  join  bubs_gebruikers_v gbr
  on   gbr.gbr_id = gvr.bubs_ref_sleutel
  and  gbr.gbr_pasfoto_url is null
 )
 loop
  l_filename := 'pasfoto-'
          || r_gvr.bubs_ref_tabel
          || '-'
          || replace
           ( lower
            ( case
             when r_gvr.gbr_achternaam is not null
             and r_gvr.gbr_voornaam is not null
             then r_gvr.gbr_voornaam || ' ' || r_gvr.gbr_achternaam
             else r_gvr.gbr_naam
             end
            )
           , ' '
           , '-')
          || '.jpg'
          ;
  --
  -- Write blob to the filename established.
  --
  bubs#documenten.write_blob_to_file(g_directory, l_filename, r_gvr.gravatar_image);
  --
  -- Update person or organization to have their passport photo / logo reflect
  -- the new image from gravatar.com.
  --
  if r_gvr.bubs_ref_tabel = 'gbr'
  then
   update bubs_gebruikers_v gbr
   set gbr_pasfoto_url = 'local/img/' || l_filename
   where gbr.gbr_id = r_gvr.bubs_ref_sleutel
   ;
  else
   update bubs_leveranciers_v lvr
   set lvr_logo_url = 'local/img/' || l_filename
   where lvr.lvr_id = r_gvr.bubs_ref_sleutel
   ;
  end if;
 end loop gvr;
 commit;
end;

Hopelijk heb ik met je dit voorbeeld kunnen laten zien hoe je vanuit Oracle PL/SQL gegevens verwerkt in Invantive Vision.