Projecten beheersen met webservices in PL/SQL

Integratie van Invantive Estate met andere systemen

Invantive Estate wordt vaak geïntegreerd binnen complexe IT-omgevingen. De primaire registratie van gegevens vindt vaak plaats in verschillende systemen. Voor een goede projectbeheersing is het in mijn ogen noodzakelijk om een totaalbeeld te hebben op een project. Daarom hebben we er voor gezorgd dat Invantive Estate gemakkelijk gegevens kan uitwisselen met andere systemen.

Behalve de interne IT-systemen komen hier ook vaak externe systemen om de hoek kijken. Bijvoorbeeld voor het completeren van relatiegegevens, calculatieprijzen van vastgoed, een kredietwaardigheidsonderzoek of het opvragen van locatiegegevens van het wagenpark. Een deel van deze diensten wordt geleverd door het Nederlandse bedrijf webservices.nl.

Webservices voor het beheersen van projecten

Het gebruik van webservices is tegenwoordig heel gangbaar. Ook met Invantive Estate kun je batchgewijs of per transactie webservices gebruiken om je vastgoed projecten te beheersen. Dit kan zowel via het draaien van ETL processen als vanuit PL/SQL. In dit voorbeeld laat ik je zien hoe je de reeds bestaande relatiegegevens kunt opschonen met gegevens uit het handelsregister zoals die door webservices.nl aangeboden worden.

Gegevens uit het handelsregister toevoegen aan je relaties

In dit geval worden de volgende gegevens bijgewerkt of toegevoegd:

 • Naam
 • handelsnamen;
 • telefoonnummer;
 • mobielnummer;
 • contactpersoon;
 • aantal medewerkers;
 • website;
 • oprichtingsdatum;
 • rechtsvorm;
 • activiteiten in de vorm van SBI codes.

De formele gegevens zoals rechtsvorm zijn handig bij het sluiten van contracten, terwijl de SBI codes handig zijn om je doelgroepen te kunnen informeren met voor hun relevante informatie.

In de volgende bijdrage laat ik je zien hoe je met dezelfde koppeling het dossier kunt completeren van een nieuwe relatie door een aanvullende bedrijfsregel te gebruiken.

Toevoegen handelsregisterinformatie via webservices vanuit Oracle PL/SQL

In de onderstaande code worden aan alle (juridische) relaties de bovengenoemde gegevens bijgewerkt of toegevoegd. Om dit voorbeeld te kunnen gebruiken dien je te beschikken over Invantive Estate 2012R1 versie 3 of nieuwer. De broncode van relevante delen is op verzoek beschikbaar.

--
-- Sample implementation to access webservices.nl for additional Chamber of Commerce information
-- (Dutch: KvK / Kamer van Koophandel).
--
-- Prerequisites:
--
-- - KvK number has been registered for organizations (excluding location number/last four digits).
-- - Organization code equals KvK number.
-- - Sufficient credits at webservices.nl.
--
-- More documentation on the possibilities of webservices.nl can be found at:
--
-- - https://ws1.webservices.nl/soap?function=kvkGetDossier
-- - https://ws1.webservices.nl/documentation/files/service_kvk-class-php.html
--
begin
 --
 -- Log on to Invantive Estate.
 --
 bubs_session.set_session_info
 ( 'toad.sql'
 , 'install'
 , 'system'
 , 'maintain organizations from chamber of commerce'
 , coalesce(sys_context('userenv', 'ip_address'), '?')
 , sys_context('userenv', 'host')
 , 'n/a'
 , 'webservices.nl sample ' || to_char(sysdate, 'YYYYMMDDHH24MISS')
 );
 --
 -- Log on to Invantive Producer.
 --
 itgen_session.set_session_info
 ( 'toad.sql'
 , 'install'
 , 'system'
 , 'maintain organizations from chamber of commerce'
 , coalesce(sys_context('userenv', 'ip_address'), '?')
 , sys_context('userenv', 'host')
 , 'n/a'
 , 'webservices.nl sample ' || to_char(sysdate, 'YYYYMMDDHH24MISS')
 );
 --
 -- Process all organizations with a possible valid number for the Chamber of Commerce
 -- (KvK handelsregister).
 --
 -- Restricts the list to:
 -- 
 -- - Suppliers.
 -- - Customers.
 -- - Projectentities.
 -- - Organizations without an SBI classification.
 --
 for r_lvr
 in
 ( select lvr.lvr_kvk_nummer
  ,   listagg(lvr.lvr_naam, ', ') within group(order by lvr_kvk_nummer) lvr_namen
  from  bubs_leveranciers_v lvr
  where 1=1
  --
  -- Meaningful KvK numbers.
  --
  and  lvr.lvr_kvk_nummer is not null
  and  lvr.lvr_kvk_nummer not like '% %'
  and  lvr.lvr_kvk_nummer not like 'UNKNOWN'
  and  length(lvr.lvr_kvk_nummer) = 8
  --
  -- Limit to specific parts.
  --
  and  ( lvr.lvr_opdrachtnemer_vlag = 'Y'
       or
       lvr.lvr_klant_vlag = 'Y'
       or
       lvr.lvr_project_entiteit_vlag = 'Y'
       or
       not exists 
       ( select 1 
        from  bubs_lvr_kle_v oke 
        where oke.lvr_id = lvr.lvr_id
        and  oke.kle_code like 'Branche.SBI 2008.%'
       )
      )
  group
  by   lvr.lvr_kvk_nummer
  order 
  by   lvr.lvr_kvk_nummer
 )
 loop
  dbms_output.put_line
  ( 'Process organization with KvK number ' 
   || r_lvr.lvr_kvk_nummer 
   || ' which includes: ' 
   || r_lvr.lvr_namen 
   || '.'
  );
  begin
   xxive_lookup_ws_nl_kvk(r_lvr.lvr_kvk_nummer);
  exception
   when others 
   then 
    --
    -- Ignore an error, just continue after printing it.
    --
    dbms_output.put_line(dbms_utility.format_error_stack || ' ' || dbms_utility.format_error_backtrace);
  end;
 end loop;
 commit;
end;
/

Deze code maakt gebruik van de procedure xxive_lookup_ws_nl_kvk. De code hiervan staat hieronder.

Webservices.nl PL/SQL aanroep

De onderstaande Oracle PL/SQL code zorgt er voor dat voor de organisatie met het meegegeven KvK nummer (p_lvr_kv_nummer) alle gegevens voor zover beschikbaar bijgewerkt worden.

Het bijwerken kan in meerdere updates gebeuren als ook meerdere gegevens gewijzigd zijn ten opzichte van wat in Invantive Estate staat. Dit kan nog geoptimaliseerd worden door alle updates to combineren tot één update.

create or replace procedure xxive_lookup_ws_nl_kvk
( p_lvr_kvk_nummer bubs_leveranciers_v.lvr_kvk_nummer%type
)
is
 --
 -- Update an organization with data fetched from webservices.nl.
 --
 l_result           xmltype;
 l_request          varchar2(32767);
 l_session_id         varchar2(240);
 l_loop            boolean;
 l_cnt            pls_integer;
 l_lvr_extra_handelsnaam   varchar2(240);
 l_rvm_code_raw        varchar2(240);
 l_rvm_code          bubs_leveranciers_v.rvm_code%type;
 l_lvr_naam          bubs_leveranciers_v.lvr_naam%type;
 l_lvr_handelsnamen      varchar2(4000);
 l_lvr_website_url      bubs_leveranciers_v.lvr_website_url%type;
 l_lvr_aantal_medewerkers   bubs_leveranciers_v.lvr_aantal_medewerkers%type;
 l_lvr_datum_opgericht    bubs_leveranciers_v.lvr_datum_opgericht%type;
 l_lvr_datum_opgericht_c   varchar2(240);
 l_lvr_werk_tel        bubs_leveranciers_v.lvr_werk_tel%type;
 l_lvr_mobiel_tel       bubs_leveranciers_v.lvr_mobiel_tel%type;
 l_lvr_kle_code_sbi_1     bubs_lvr_kle_v.kle_code%type;
 l_lvr_kle_omschrijving_sbi_1 bubs_lvr_kle_v.kle_omschrijving%type;
 l_lvr_kle_code_sbi_2     bubs_lvr_kle_v.kle_code%type;
 l_lvr_kle_omschrijving_sbi_2 bubs_lvr_kle_v.kle_omschrijving%type;
 l_lvr_kle_code_sbi_3     bubs_lvr_kle_v.kle_code%type;
 l_lvr_kle_omschrijving_sbi_3 bubs_lvr_kle_v.kle_omschrijving%type;
 l_gbr_voorletters      bubs_gebruikers_v.gbr_voorletters%type;
 l_gbr_tussenvoegsel     bubs_gebruikers_v.gbr_tussenvoegsel%type;
 l_gbr_achternaam       bubs_gebruikers_v.gbr_achternaam%type;
 l_gbr_geslacht_ind      bubs_gebruikers_v.gbr_geslacht_ind%type;
 --
 g_webservice_url        varchar2(240) 
                 := bubs#profiel_opties.get_value_vc
                  ( 'bubs-interface-webservices-nl-url-soapnoheaders' );
 g_webservice_url_auth     varchar2(240) 
                 := bubs#profiel_opties.get_value_vc
                  ( 'bubs-interface-webservices-nl-url-soap' );
 g_username      constant varchar2(60) 
                 := bubs#profiel_opties.get_value_vc
                  ( 'bubs-interface-webservices-nl-gebruiker' );
 g_password      constant varchar2(60) 
                 := bubs#profiel_opties.get_value_vc
                  ( 'bubs-interface-webservices-nl-wachtwoord' );
 g_wallet_path     constant varchar2(60) 
                 := bubs#profiel_opties.get_value_vc
                  ( 'bubs-auth-ldap-beurs-locatie' );
 g_wallet_password   constant varchar2(30) 
                 := bubs#profiel_opties.get_value_vc
                  ( 'bubs-auth-ldap-beurs-wachtwoord' );
 --
begin
 --
 -- Login to webservices.nl.
 --
 l_request := ''
        || itgen_constants.g_crlf || ' ' || g_username || ''
        || itgen_constants.g_crlf || ' ' || g_password || ''
        || itgen_constants.g_crlf || ''
        ;
 l_result := itgen_ws.soap_call_webservices_nl
       ( null
       , l_request
       , g_webservice_url_auth
       , 'N'
       , p_wallet_path => g_wallet_path
       , p_wallet_password => g_wallet_password
       );
 l_session_id := itgen_ws.extractstring
         ( l_result
         , '/ns1:loginResponse/reactid/text()'
         , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
         );
 --
 -- Query the KvK handelsregister.
 --
 l_request := ''
        || itgen_constants.g_crlf || ' :parameter1'
        || itgen_constants.g_crlf || ' ' || p_lvr_kvk_nummer || ''
        || itgen_constants.g_crlf || ''
        ;
 l_result := itgen_ws.soap_call_webservices_nl
       ( l_session_id
       , l_request
       , g_webservice_url
       , 'Y'
       , p_wallet_path => g_wallet_path
       , p_wallet_password => g_wallet_password
       );
 --
 -- Legal name.
 --
 -- With itgen_ws.extractstring you can extract a value from XML using
 -- an xpath expression.
 --
 l_lvr_naam := utl_i18n.unescape_reference
        ( itgen_ws.extractstring
         ( l_result
         , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/legal_name/text()'
         , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
         )
        );
 if l_lvr_naam is not null
 then
  update bubs_leveranciers_v
  set  lvr_naam = l_lvr_naam
  where lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
  and  ( lvr_naam is null or lvr_naam != l_lvr_naam )
  ;
  if sql%rowcount != 0
  then
   dbms_output.put_line(p_lvr_kvk_nummer || ': name changed to ' || l_lvr_naam || '.');
  end if; 
 end if;
 --
 -- Tradename.
 -- 
 l_lvr_handelsnamen := utl_i18n.unescape_reference
            ( itgen_ws.extractstring
             ( l_result
             , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/trade_name_full/text()'
             , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
             )
            );
 --
 -- Append array of tradenames.
 --
 l_cnt := 1;
 l_loop := true;
 while l_loop
 loop
  l_lvr_extra_handelsnaam := utl_i18n.unescape_reference
                ( itgen_ws.extractstring
                 ( l_result
                 , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/trade_names/item[' 
                  || trim(to_char(l_cnt)) 
                  || ']/text()'
                 , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
                 )
                );
  if l_lvr_extra_handelsnaam is not null
  then
   l_cnt := l_cnt + 1;
   if length(l_lvr_handelsnamen || ', ' || l_lvr_extra_handelsnaam) <= 240
   then
    l_lvr_handelsnamen := l_lvr_handelsnamen || ', ' || l_lvr_extra_handelsnaam;
   end if;
  else
   l_loop := false;
  end if;
 end loop;
 --
 -- Some companies have an extremely long list of tradenames. So let's truncate it to 240 positions.
 --
 l_lvr_handelsnamen := substr(l_lvr_handelsnamen, 1, 240);
 --
 if l_lvr_handelsnamen is not null and l_lvr_handelsnamen != l_lvr_naam
 then
  update bubs_leveranciers_v
  set  lvr_handelsnamen = l_lvr_handelsnamen
  where lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
  and  ( lvr_handelsnamen is null or lvr_handelsnamen != l_lvr_handelsnamen )
  ;
  if sql%rowcount != 0
  then
   dbms_output.put_line
   ( p_lvr_kvk_nummer || ': tradenames changed to ' || l_lvr_handelsnamen || '.' );
  end if;
 end if;
 --
 -- Telephone number.
 --
 l_lvr_werk_tel := utl_i18n.unescape_reference
          ( itgen_ws.extractstring
           ( l_result
           , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/telephone_number/text()'
           , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
           )
          );
 if l_lvr_werk_tel is not null
 then
  -- No update, phone number gets rewritten always in a different format.
  update bubs_leveranciers_v
  set  lvr_werk_tel = l_lvr_werk_tel
  where lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
  and  lvr_werk_tel is null
  ;
  if sql%rowcount != 0
  then
   dbms_output.put_line
   ( p_lvr_kvk_nummer || ': telephone number changed to ' || l_lvr_werk_tel || '.' );
  end if;
 end if;
 --
 -- Mobile number.
 --
 l_lvr_mobiel_tel := utl_i18n.unescape_reference
           ( itgen_ws.extractstring
            ( l_result
            , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/mobile_number/text()'
            , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
            )
           );
 if l_lvr_mobiel_tel is not null
 then
  -- No update, phone number gets rewritten always in a different format.
  update bubs_leveranciers_v
  set  lvr_mobiel_tel = l_lvr_mobiel_tel
  where lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
  and  lvr_mobiel_tel is null
  ;
  if sql%rowcount != 0
  then
   dbms_output.put_line
   ( p_lvr_kvk_nummer || ': mobile number changed to ' || l_lvr_mobiel_tel || '.' );
  end if;
 end if;
 --
 -- Contactperson.
 --
 l_gbr_voorletters  := utl_i18n.unescape_reference
             ( itgen_ws.extractstring
              ( l_result
              , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/contact_initials/text()'
              , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
              )
             );
 l_gbr_tussenvoegsel := utl_i18n.unescape_reference
             ( itgen_ws.extractstring
              ( l_result
              , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/contact_prefix/text()'
              , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
              )
             );
 l_gbr_achternaam  := utl_i18n.unescape_reference
             ( itgen_ws.extractstring
              ( l_result
              , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/contact_surname/text()'
              , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
              )
             );
 l_gbr_geslacht_ind := upper
             ( utl_i18n.unescape_reference
              ( itgen_ws.extractstring
               ( l_result
               , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/contact_gender/text()'
               , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
               )
              )
             );
 if l_gbr_achternaam is not null
 then
  if l_gbr_geslacht_ind = 'F'
  then
   l_gbr_geslacht_ind := 'V';
  elsif l_gbr_geslacht_ind is null
  then
   l_gbr_geslacht_ind := 'O'; -- Unknown.
  end if;
  --
  -- Only insert a person when there is no contactperson known yet.
  -- This avoids duplicates. When trigggered by an insert, this will
  -- always create the contactperson.
  --
  insert into bubs_gebruikers_v
  ( lvr_code
  , tal_code
  , gbr_voorletters
  , gbr_tussenvoegsel
  , gbr_achternaam
  , gbr_geslacht_ind
  )
  select lvr.lvr_code
  ,   lvr.tal_code
  ,   l_gbr_voorletters
  ,   l_gbr_tussenvoegsel
  ,   l_gbr_achternaam
  ,   l_gbr_geslacht_ind
  from  bubs_leveranciers_v lvr
  where lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
  and  not exists
      ( select 1
       from  bubs_gebruikers gbr
       where gbr.lvr_id = lvr.lvr_id
      )
  ;
  if sql%rowcount != 0
  then
   --
   -- Register as primary contactperson.
   --
   update bubs_leveranciers_v
   set  gbr_cp_naam
       =
       ( select gbr.naam
        from  bubs_gebruikers gbr
        where gbr.id = bubs$gebruikers.get_last_identity
       )
   where lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
   ;
   dbms_output.put_line
   ( p_lvr_kvk_nummer || ': added primary contactperson ' || l_gbr_achternaam || '.' );
  end if;
 end if;
 --
 -- Number of employees.
 --
 l_lvr_aantal_medewerkers := utl_i18n.unescape_reference
               ( itgen_ws.extractstring
                ( l_result
                , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/personnel/text()'
                , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
                )
               );
 if l_lvr_aantal_medewerkers is not null
 then
  update bubs_leveranciers_v
  set  lvr_aantal_medewerkers = l_lvr_aantal_medewerkers
  where lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
  and  ( lvr_aantal_medewerkers is null or lvr_aantal_medewerkers != l_lvr_aantal_medewerkers )
  ;
  if sql%rowcount != 0
  then
   dbms_output.put_line
   ( p_lvr_kvk_nummer || ': number of employees changed to ' || l_lvr_aantal_medewerkers || '.' );
  end if;
 end if;
 --
 -- Website.
 --
 l_lvr_website_url := utl_i18n.unescape_reference
            ( itgen_ws.extractstring
             ( l_result
             , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/domain_name/text()'
             , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
             )
            );
 if l_lvr_website_url is not null
 then
  if l_lvr_website_url not like 'http://%'
  then
   l_lvr_website_url := 'http://' || l_lvr_website_url;
  end if;
  update bubs_leveranciers_v
  set  lvr_website_url = l_lvr_website_url
  where lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
  and  ( lvr_website_url is null or lvr_website_url != l_lvr_website_url )
  ;
  if sql%rowcount != 0
  then
   dbms_output.put_line(p_lvr_kvk_nummer || ': website changed to ' || l_lvr_website_url || '.');
  end if;
 end if;
 --
 -- SBI codes
 --
 l_lvr_kle_code_sbi_1 := utl_i18n.unescape_reference
             ( itgen_ws.extractstring
              ( l_result
              , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/primary_sbi_code/text()'
              , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
              )
             );
 l_lvr_kle_omschrijving_sbi_1 := utl_i18n.unescape_reference
                 ( itgen_ws.extractstring
                  ( l_result
                  , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/primary_sbi_code_text/text()'
                  , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
                  )
                 );
 l_lvr_kle_code_sbi_2 := utl_i18n.unescape_reference
             ( itgen_ws.extractstring
              ( l_result
              , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/secondary_sbi_code1/text()'
              , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
              )
             );
 l_lvr_kle_omschrijving_sbi_2 := utl_i18n.unescape_reference
                 ( itgen_ws.extractstring
                  ( l_result
                  , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/secondary_sbi_code1_text/text()'
                  , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
                  )
                 );
 l_lvr_kle_code_sbi_3 := utl_i18n.unescape_reference
             ( itgen_ws.extractstring
              ( l_result
              , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/secondary_sbi_code2/text()'
              , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
              )
             );
 l_lvr_kle_omschrijving_sbi_3 := utl_i18n.unescape_reference
                 ( itgen_ws.extractstring
                  ( l_result
                  , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/secondary_sbi_code2_text/text()'
                  , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
                  )
                 );
 --
 if l_lvr_kle_code_sbi_1 is not null
 then
  l_lvr_kle_code_sbi_1 := 'Branche.SBI 2008.' || l_lvr_kle_code_sbi_1;
  --
  -- Insert kle if not yet existing.
  --
  insert into bubs_classificaties_v
  ( kle_code
  , kle_omschrijving
  )
  select l_lvr_kle_code_sbi_1
  ,   l_lvr_kle_omschrijving_sbi_1
  from  dual
  where not exists
      ( select 1
       from  bubs_classificaties kle
       where kle.code = l_lvr_kle_code_sbi_1
      )
  ;
  insert into bubs_lvr_kle_v
  ( lvr_code
  , kle_code
  )
  select lvr_code
  ,   l_lvr_kle_code_sbi_1
  from  bubs_leveranciers_v lvr
  where lvr.lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
  and  not exists
      ( select 1
       from  bubs_lvr_kle_v lke
       where lke.lvr_code = lvr.lvr_code
       and  lke.kle_code = l_lvr_kle_code_sbi_1
      )
  ;
  if sql%rowcount != 0
  then
   dbms_output.put_line
   ( p_lvr_kvk_nummer || ': SBI 1 added: ' || l_lvr_kle_code_sbi_1 );
  end if;
 end if;
 --
 if l_lvr_kle_code_sbi_2 is not null
 then
  l_lvr_kle_code_sbi_2 := 'Branche.SBI 2008.' || l_lvr_kle_code_sbi_2;
  --
  -- Insert kle if not yet existing.
  --
  insert into bubs_classificaties_v
  ( kle_code
  , kle_omschrijving
  )
  select l_lvr_kle_code_sbi_2
  ,   l_lvr_kle_omschrijving_sbi_2
  from  dual
  where not exists
      ( select 1
       from  bubs_classificaties kle
       where kle.code = l_lvr_kle_code_sbi_2
      )
  ;
  insert into bubs_lvr_kle_v
  ( lvr_code
  , kle_code
  )
  select lvr_code
  ,   l_lvr_kle_code_sbi_2
  from  bubs_leveranciers_v lvr
  where lvr.lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
  and  not exists
      ( select 1
       from  bubs_lvr_kle_v lke
       where lke.lvr_code = lvr.lvr_code
       and  lke.kle_code = l_lvr_kle_code_sbi_2
      )
  ;
  if sql%rowcount != 0
  then
   dbms_output.put_line
   ( p_lvr_kvk_nummer || ': SBI 2 added: ' || l_lvr_kle_code_sbi_2 );
  end if;
 end if;
 --
 if l_lvr_kle_code_sbi_3 is not null
 then
  l_lvr_kle_code_sbi_3 := 'Branche.SBI 2008.' || l_lvr_kle_code_sbi_3;
  --
  -- Insert kle if not yet existing.
  --
  insert into bubs_classificaties_v
  ( kle_code
  , kle_omschrijving
  )
  select l_lvr_kle_code_sbi_3
  ,   l_lvr_kle_omschrijving_sbi_3
  from  dual
  where not exists
      ( select 1
       from  bubs_classificaties kle
       where kle.code = l_lvr_kle_code_sbi_3
      )
  ;
  insert into bubs_lvr_kle_v
  ( lvr_code
  , kle_code
  )
  select lvr_code
  ,   l_lvr_kle_code_sbi_3
  from  bubs_leveranciers_v lvr
  where lvr.lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
  and  not exists
      ( select 1
       from  bubs_lvr_kle_v lke
       where lke.lvr_code = lvr.lvr_code
       and  lke.kle_code = l_lvr_kle_code_sbi_3
      )
  ;
  if sql%rowcount != 0
  then
   dbms_output.put_line
   ( p_lvr_kvk_nummer || ': SBI 3 added: ' || l_lvr_kle_code_sbi_3 );
  end if;
 end if;
 --
 -- Establishment date.
 --
 l_lvr_datum_opgericht_c := utl_i18n.unescape_reference
               ( itgen_ws.extractstring
                ( l_result
                , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/establishment_date/Year/text()'
                , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
                )
               )
               || '-'
               || utl_i18n.unescape_reference
                ( itgen_ws.extractstring
                 ( l_result
                 , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/establishment_date/Month/text()'
                 , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
                 )
                )
               || '-'
               || utl_i18n.unescape_reference
                ( itgen_ws.extractstring
                 ( l_result
                 , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/establishment_date/Day/text()'
                 , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
                 )
                )
          ;
 if l_lvr_datum_opgericht_c like '____-_%-_%'
 then
  l_lvr_datum_opgericht := to_date(l_lvr_datum_opgericht_c, 'YYYY-MM-DD');
  update bubs_leveranciers_v
  set  lvr_datum_opgericht = l_lvr_datum_opgericht
  where lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
  and  ( lvr_datum_opgericht is null or lvr_datum_opgericht != l_lvr_datum_opgericht )
  ;
  if sql%rowcount != 0
  then
   dbms_output.put_line
   ( p_lvr_kvk_nummer || ': establishment date updated to ' || l_lvr_datum_opgericht || '.' );
  end if;
 end if;       
 --
 -- Rechtsvorm.
 --
 l_rvm_code_raw := utl_i18n.unescape_reference
          ( itgen_ws.extractstring
           ( l_result
           , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/legal_form_code/text()'
           , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
           )
          );
 if l_rvm_code_raw in ( 1, 2)
 then
  --
  -- Eenmanszaak or eenmanszaak with more than one owner.
  --
  l_rvm_code := 'EZ';
 elsif l_rvm_code_raw in (41, 42)
 then
  l_rvm_code := 'BV';
 elsif l_rvm_code_raw in (74)
 then
  l_rvm_code := 'ST';
 elsif l_rvm_code_raw in (7)
 then
  l_rvm_code := 'MAAT';
 elsif l_rvm_code_raw in (88)
 then
  l_rvm_code := 'OVR';
 elsif l_rvm_code_raw in (94, 96)
 then
  l_rvm_code := 'BOVNL';
 elsif l_rvm_code_raw in (11)
 then
  l_rvm_code := 'VOF';
 elsif l_rvm_code_raw in (71)
 then
  l_rvm_code := 'VER';
 elsif l_rvm_code_raw in (51, 52, 53, 54)
 then
  l_rvm_code := 'NV';
 else
  raise_application_error(-20163, 'Unsupported legal form with raw code ' || l_rvm_code_raw || '.');
  l_rvm_code := null;
 end if;
 --
 if l_rvm_code is not null
 then
  update bubs_leveranciers_v
  set  rvm_code = l_rvm_code
  where lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
  and  ( rvm_code is null or rvm_code != l_rvm_code )
  ;
  if sql%rowcount != 0
  then
   dbms_output.put_line
   ( p_lvr_kvk_nummer || ': legal form updated to ' || l_rvm_code || '.' );
  end if;
 end if;       
 --
 -- Logout.
 --
 l_request := ''
        || itgen_constants.g_crlf || ' :parameter1'
        || itgen_constants.g_crlf || ''
        ;
 l_result := itgen_ws.soap_call_webservices_nl
       ( l_session_id
       , l_request
       , g_webservice_url
       , 'N'
       , p_wallet_path => g_wallet_path
       , p_wallet_password => g_wallet_password
       );
end;
/