Massaal inlezen medewerkers uit ENK Software als Exact Online medewerkers

ENK Software is een systeem voor projectenadministratie. Soms is het nodig om gegevens uit ENK Software eenmalig in te lezen als medewerkers in Exact Online, bijvoorbeeld om daar de projectadministratie te gaan voeren, inclusief urenregistratie.

Een script bestaande uit een beperkt aantal stappen kan gebruikt worden om grote spreadsheets met honderden of duizenden medewerkers uit de ENK Swoftare projectenadministratie in enkele seconden in te lezen in Exact Online.

De eerste stap is het openen en opslaan van het Excel-spreadsheet van *.xls-formaat als *.xlsx-formaat.

Verander daarna de naam van het werkblad met personeelsgegevens in “Personeel”.

Daarna wordt een tabel in het werkgeheugen gemaakt met alle medewerkersgegevens uit de projectenadministratie:

--
-- Transform standard ENK Software spreadsheet with employees and rates into
-- a temporary table.
--
create or replace table EnkEmployees@InMemoryStorage
as
select xlsx.*
from  exceltable
    ( worksheet 'Personeel'
     passing file 'PAD\Personeel Urenregistratie (ENK).xlsx'
     skip empty rows
     skip first 1 rows
     columns Personeelscode      int   not null position next
     ,    Achternaam        varchar2 not null position next
     ,    RecordStatus       varchar2 not null position next
     ,    voornamen         varchar2   null position next
     ,    Batchnr          varchar2   null position next
     ,    Sofinummer        varchar2 position next
     ,    GebDatum         date   position next
     ,    DatumInDienst       date   position next
     ,    IDnr           varchar2 position next
     ,    IDGeldigTot        varchar2 position next
     ,    VreemdelingenDoc     varchar2 position next
     ,    VreemdelingDocGeldigtot  date   position next
     ,    Personeel_Nationaliteiten varchar2 position next
     ,    E101           varchar2 position next
     ,    E101geldigtot       date   position next
     ,    Opmerkingen        varchar2 position next
     ,    opmerkingline       varchar2 position next
     ,    Omschrijving       varchar2 position next
     ,    Bedrijf          varchar2 position next
     ,    Dag            decimal position next
     ,    cAvond          decimal position next
     ,    cZaAvond         decimal position next
     ,    cZoAvond         decimal position next
     ,    Nacht           decimal position next
     ,    Overtime100        decimal position next
     ,    Overtime150        decimal position next
     ,    Overtime200        decimal position next
     ,    Reisuren         decimal position next
     ) xlsx

In de volgende stap worden de medewerkers gegevens uit de projectenadministratie van ENK Software omgezet in het gewenste formaat van de XML upload (vervang 123123 door de divisiecode van de Exact Online doeladministratie):

create or replace table xmlupload@inmemorystorage
as
select 'Employees' topic
,   123123 division
,   'Voorbeeld ENK Software' filename
,   xmlformat
    ( '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'
     || '<eExact xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="eExact-XML.xsd">'
     || '<Employees>'
     || xml
     || '</Employees>'
     || '</eExact>'
    ) filecontents
from  ( select listagg
        ( '<Employee EmployeeHID="' || Personeelscode || '" gender="O">'
         || xmlelement('Code', Personeelscode)
         || xmlelement('StartDate', to_char(DatumInDienst, 'YYYY-MM-DD'), false)
         || '<BusinessPhone />'
         || '<BusinessPhoneExt />'
         || '<BusinessFax />'
         || '<BusinessEmail />'
         || '<BusinessMobile />'
         || '<LocationDescription />'
         || '<PartnerPhone />'
         || xmlelement('HID', Personeelscode)
         || xmlelement('LastName', regexp_replace(Achternaam, ',.*', ''), false)
         || '<MiddleName />'
         || xmlelement('BirthName', regexp_replace(Achternaam, ',.*', ''), false)
         || '<BirthNamePrefix />'
         || xmlelement('PartnerName', null, false)
         || '<PartnerNamePrefix />'
         || xmlelement('FirstName', voornamen, false)
         || '<Initials />'
         || xmlelement('FullName', Achternaam, false)
         || '<Title>'
         || xmlelement('Language', null, false)
         || xmlelement('Gender', null, false)
         || '</Title>'
         || '<Language code="NL" />'
         || '<Nationality code="' || Personeel_Nationaliteiten || '"/>'
         || xmlelement('Phone', null, false)
         || xmlelement('PhoneExt', null, false)
         || xmlelement('Mobile', null, false)
         || xmlelement('Email', null, false)
         || xmlelement('SocialSecurityNumber', Sofinummer, false)
         || xmlelement('NameComposition', 1, false)
         || xmlelement('NickName', null, false)
         || xmlelement('gender', 'O', false)
         || xmlelement('JobTitleDescription', null, false)
         || xmlelement('BirthDate', to_char(GebDatum, 'YYYY-MM-DD'), false)
         || xmlelement('MaritalStatus', null, false)
         || xmlelement('MaritalDate', null, false)
         || xmlelement('BirthPlace', null, false)
         || xmlelement('Municipality', null, false)
         || xmlelement('BankAccounts', null, false)
         || '<IsAnonymised>0</IsAnonymised>'
         || '</Employee>'
        , ''
        ) xml
     from  EnkEmployees@InMemoryStorage
    )

Vervolgens worden de gegevens aangeboden aan Exact Online, netjes opgeknipt in kleine brokjes van circa 25.000 tekens:

--
-- Load into Exact Online. Errors are logged in UploadXMLTopicFragments.
--
insert into UploadXMLTopics
( topic
, payload
, division_code
, orig_system_reference
, fragment_payload_flag
, fragment_max_size_characters
, fail_on_error
)
select topic
,   filecontents
,   division
,   filename
--
-- Try to split into pieces of 25 KB at most.
--
,   true fragment_payload_flag
,   25000 fragment_max_size_characters 
,   true fail_on_error
from  xmlupload@inmemorystorage
order 
by   division
,   filename

De laatste stap is om de uploadresultaten nog te controleren vanuit de uploadmodule en vanuit de administratie op Exact Online:

--
-- Check everything was loaded correctly in Exact Online.
-- There may be NO row with success = false.
--
select *
from  UploadXMLTopicFragments

select /*+ http_disk_cache(false) http_memory_cache(false) */ *
from  ExactOnlineXML..employees