Analyseer Exact Online API gebruik met `RateLimits` of `SystemPartitions`

De Exact Online API’s beperken het aantal requests per dag, per company en per app. Deze limieten worden geleidelijk verlaagd. Om storingen te voorkomen is het handig om inzicht te krijgen wat het huidige API-gebruik is.

Het aantal benodigde API-calls is vaak een functie van de omvang van de administratie of de omzet. Tips om de omvang van de administratie in termen van aantal rijen staan in Schatten omvang Exact Online administratie.

Afhankelijk van de versie is hiervoor een van de volgende views beschikbaar:

 • RateLimits: uitsluitend voor beperkt aantal drivers zoals Exact Online en Freshdesk. Beschikbaar tot/met 20.2.128. In hogere versies is deze view vervallen.
 • SystemPartitions@DataDictionary: voor alle drivers toont deze view de geregistreerde limieten qua aantal requests. Beschikbaar vanaf 20.2.129.

SystemPartitions@DataDictionary

De volgende query:

select PROVIDER_NAME
,   PROVIDER_DATA_CONTAINER_ALIAS
,   CODE
,   CONSUMPTION_LAST_CALL
,   DAILY_LIMIT
,   DAILY_USED
,   DAILY_REMAINING
,   DAILY_RESET_DATE_UTC
,   MINUTELY_LIMIT
,   MINUTELY_REMAINING
,   MINUTELY_RESET_DATE_UTC
,   LAST_MEASUREMENT_UTC
,   FIRST_DAILY_REMAINING
,   FIRST_MINUTELY_REMAINING
,   FIRST_MEASUREMENT_UTC
,   UPDATE_COUNT
,   UPDATE_WITH_CHANGE_COUNT
,   PREVIOUS_DAILY_REMAINING
,   PREVIOUS_MINUTELY_REMAINING
,   PREVIOUS_MEASUREMENT_UTC
,   PREVIOUS_MINUTE_DAILY_REMAINING
,   PREVIOUS_MINUTE_DAILY_TIMESTAMP_UTC
,   PREVIOUS_HOUR_DAILY_REMAINING
,   PREVIOUS_HOUR_DAILY_TIMESTAMP_UTC
,   PREVIOUS_DAY_DAILY_REMAINING
,   PREVIOUS_DAY_DAILY_TIMESTAMP_UTC
from  SYSTEMPARTITIONS@DataDictionary

RateLimits

De view RateLimits toont de terugkoppeling vanuit Exact Online API-servers over het beschikbare en gebruikte/resterende aantal API-calls. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen rate limits op dagniveau en op minuutniveau. Aangezien de inhoud vrijwel identiek is aan de nieuwe generieke view SystemPartitions@DataDictionary is deze niet verder hier uitgewerkt.

Bestaande programmatuur zal een kleine aanpassing behoeven. De volgende query verwijdert bijvoorbeeld geleidelijk overtollige contactpersonen die door herhaaldelijk importeren via XML van Accounts zijn ontstaan en stopt als er nog maar 10.000 API-calls over zijn:

--
-- Slowly remove all contacts.
--
-- Determine threshold as greatest of 0 and the value.
--
select 2 val
union
select (1000 - (trunc(sysdateutc) - to_date('20201015', 'YYYYMMDD')) * 10) val
order
by   val desc
limit 1

local define THRESHOLD_DUP_CTT "${outcome:0,0}"

create or replace table dupctt@inmemorystorage
as
select ctt.division
,   ctt.account
,   ctt.id
from  exactonlinerest..contactsincremental@eol ctt

create or replace table dupcttsum@inmemorystorage
as
select t.division
,   t.account
,   cnt
from  ( select ctt.division
     ,   ctt.account
     ,   count(*) cnt
     from  dupctt@inmemorystorage ctt
     group
     by   ctt.division
     ,   ctt.account
    ) t
where t.cnt > ${THRESHOLD_DUP_CTT}
--
-- Has at least a duplicate.
--
and  t.cnt >= 2

--
-- Sysdateutc evaluates to a constant, so we need an extra check on number of deletes.
--
declare
 g_max_runtime_sec     pls_integer := 900;
 g_min_remaining_api_calls pls_integer := 10000;
 g_max_delete_cnt     pls_integer := 2500;
 --
 l_daily_last_remaining  pls_integer;
 l_start_time       date;
 l_delete_cnt       pls_integer;
begin
 set ignore-http-503-errors@eol true;
 l_start_time := sysdateutc;
 l_delete_cnt := 0;
 --
 for r in
 ( select dct.division
  ,   dct.account
  from  dupcttsum@inmemorystorage dct
  order
  by   dct.division
  ,   dct.account
 )
 loop
  select DailyLastRemaining
  into  l_daily_last_remaining
  from  ratelimits@eol
  where division = r.division
  ;
  --
  -- At most one hour.
  --
  if l_delete_cnt < g_max_delete_cnt
    and l_daily_last_remaining > g_min_remaining_api_calls
    and (sysdateutc - l_start_time) < g_max_runtime_sec / 86400
  then
   delete exactonlinerest..contacts@eol
   where division = r.division
   and  id
       in
       ( select /*+ low_cost */
           id
        from  dupctt@inmemorystorage ctt
        where account = r.account
       )
   ;
   l_delete_cnt := l_delete_cnt + 1;
  end if;
 end loop;
 --
 set ignore-http-503-errors@eol false;
end;

De query zal een foutmelding geven:

itgengpr015:
Unknown table ‘RATELIMITS’.
Possible valid alternatives: Units, Items, PriceLists, Assets, Statements.

Het volgende Invantive PSQL-statement kan vervangen worden:

select DailyLastRemaining
into  l_daily_last_remaining
from  ratelimits@eol
where division = r.division

door:

select DAILY_REMAINING
into  l_daily_last_remaining
from  SYSTEMPARTITIONS@DataDictionary
where CODE = r.division