Itgengpr015 melding bij gebruik net aangemaakte tabel vanuit PSQL blok op App Online

Bij het inlezen van de XML file met de verscheepte goederen uit WICS naar Exact Online, krijg ik met onderstaande code een foutmelding:

An error occured - 6295ac6c-19f7-4e02-ac8f-79d3fac83b33
itgengpr015:
Onbekende tabel ‘COLLOS’.

De tabel collos wordt wel gedefinieerd en daarna gebruikt.

Hoe kan ik die tabel binnen het PSQL-blok gebruiken direct na het maken?

declare
 p_run      boolean;
 --
 l_errors_1   varchar2;
 l_errors_2   varchar2;
 l_errors_3   varchar2;
 l_xml      varchar2;
 l_workbook   excel_workbook;
 l_worksheet   excel_worksheet;
 l_binary    blob;
 l_cnt_output  number;
 l_xlsx_filename varchar2;
 l_xml_filename varchar2;
begin
 --
 -- Get parameters.
 --
 p_run := cast(cloud_http. get_request_form_value('p_run') as boolean);
 --
 if coalesce(p_run, false) = false
 then
  --
  -- Enter parameters manually.
  -- A POST from curl loading the WICS shipping XML file directly into Exact Online is also possible.
  --
  cloud_http.set_use_template(true);
  cloud_http.set_template_step_name(translate_resources('{res:itgen_parameters}'));
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<form method="post" enctype="multipart/form-data">');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<input type="hidden" id="p_run" name="p_run" value="true"/>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text
  ( '<li><label for="p_file">' 
   || translate_resources('{res:itgen_file}') 
   || '</label></li><li><input type="file" id="p_file" name="p_file" accept=".xml" required/></li>'
  );
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><input type="submit" value="Inlezen WICS shipments in Exact Online"/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</form>');
 else
  --
  -- Process XML file with shipments from WICS.
  --
  l_xml_filename := cloud_http.get_request_form_file_name('p_file');
  --
  if l_xml_filename is null
  then
   raise_application_error('sample001', 'The file name is empty.');
  end if;
  --
  l_xml := cloud_http.get_request_form_file_contents('p_file');
  --
  if l_xml is null
  then
   raise_application_error('sample002', 'The file XML payload is empty.');
  end if; 
  --
  l_errors_1 := '';
  l_errors_2 := '';
  l_errors_3 := '';
  --
  create or replace table shipments@inmemorystorage
  as
  select *
  from  xmltable
      ( '/Shipment'
       passing l_xml
       columns OrderExternalRef varchar2 path './OrderExternalRef'
       ,    ShippingDate   datetime path './ShippingDate'
      )
  ;
  create or replace table collos@inmemorystorage
  as
  select *
  from  xmltable
      ( '/Shipment/Collos/Collo'
       passing l_xml
       columns OrderExternalRef varchar2 path '../../OrderExternalRef'
       ,    ShippingDate   datetime path '../../ShippingDate'
       ,    TrackingCode   varchar2 path './TrackingCode'
      )
  ;
  create or replace table collolines@inmemorystorage
  as
  select *
  from  xmltable
      ( '/Shipment/Collos/Collo/Lines/Line'
       passing l_xml
       columns OrderExternalRef varchar2 path '../../../../OrderExternalRef'
       ,    ShippingDate   datetime path '../../../../ShippingDate'
       ,    TrackingCode   varchar2 path '../../TrackingCode'
       ,    OrderlineID   integer path './OrderlineID'
       ,    ItemNum     varchar2 path './ItemNum'
       ,    QtyDelivered   integer path './QtyDelivered'
       ,    StockUnit    varchar2 path './StockUnit'
       ,    Notes      varchar2 path './Notes'
      )
  ;
  --
  -- Update tracking numbers.
  --
  for r
  in 
  ( select *
   from  collos@inmemorystorage
  )
  loop
   update goodsdeliveries@eol
   set  TrackingNumber = r.TrackingCode
   where deliverynumber = r.OrderExternalRef
   and  TrackingNumber = 'COMMUNICATED'
   ;
   if sqlrowcount != 1
   then
    l_errors_1 := l_errors_1 || chr(13) || 'Could not find delivery number ' || r.OrderExternalRef || ' to update tracking reference to ' || r.TrackingCode || '.';
   end if;
  end loop;
  --
  select listagg
      ( 'The delivery number ' || clo.OrderExternalRef || ' can not be found in Exact Online.'
      , chr(13) || chr(10)
      )
      errors_txt
  into  l_errors_2
  from  collos@inmemorystorage clo
  left
  outer
  join  goodsdeliveries@eol gdy
  on   gdy.DeliveryNumber = clo.OrderExternalRef
  where gdy.DeliveryNumber is null
  ;
  create or replace table gdy_totals@inmemorystorage
  as
  select gdy.EntryId
  ,   gdy.DeliveryNumber
  ,   gle.ItemCode
  ,   sum(gle.QuantityDelivered) QuantityDelivered
  from  Collos@inmemorystorage clo
  join  GoodsDeliveries@eol gdy
  on   gdy.DeliveryNumber = clo.OrderExternalRef
  join  goodsdeliverylines@eol gle
  on   gle.entryid = gdy.entryid
  group
  by   gdy.EntryId
  ,   gdy.DeliveryNumber
  ,   gle.ItemCode
  ;
  select listagg
      ( 'The delivery number '
       || coalesce(cle.OrderExternalRef, to_char(gdy.DeliveryNumber))
       || ' for '
       || coalesce(cle.QtyDelivered, gdy.QuantityDelivered)
       || ' x '
       || coalesce(gdy.ItemCode, cle.ItemNum)
       || ' '
       || case
        when gdy.DeliveryNumber is null
        then ' can not be found in Exact Online.'
        when cle.OrderExternalRef is null
        then ' exists in Exact Online, but not in the picked items report.'
        else ' has ' || cle.QtyDelivered || ' pieces in picked items report, but ' || gdy.QuantityDelivered || ' in Exact Online.'
        end
      , chr(13) || chr(10)
      ) errors_txt
  into  l_errors_3
  from  collolines@inmemorystorage cle
  full
  outer
  join  gdy_totals@inmemorystorage gdy
  on   gdy.DeliveryNumber = cle.OrderExternalRef
  and  gdy.ItemCode    = cle.ItemNum
  where ( gdy.DeliveryNumber is null or cle.OrderExternalRef is null or cle.QtyDelivered != gdy.QuantityDelivered )
  ;
  --
  -- TODO: Accept POST of xml file with picked items.
  --
  create or replace table output@inmemorystorage
  as
  select l_errors_1 txt
  from  dual@datadictionary
  where l_errors_1 is not null
  union all
  select l_errors_2
  from  dual@datadictionary
  where l_errors_2 is not null
  union all
  select l_errors_3
  from  dual@datadictionary
  where l_errors_3 is not null
  ;
  select count(*)
  into  l_cnt_output
  from  output@inmemorystorage
  ;
  if l_cnt_output = 0 
  then
   l_xlsx_filename := 'shipping-results-success.xlsx';
  else
   l_xlsx_filename := 'shipping-results-errors.xlsx';
  end if;
  --
  -- Retrieve results.
  --
  l_workbook := excel.new();
  --
  -- Add a worksheet with a title.
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Parameters'
  ); 
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'Exact Online load WICS shipping results using Invantive Cloud');
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A2', 'Created (UTC) ' || to_char(sysdateutc));  
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Shipping Results'
  ); 
  excel.fill_using_query(l_worksheet, 'select * from output@inmemorystorage');
  --
  -- Retrieve the resulting XLSX-file.
  --
  l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
  --
  -- Return the XLSX file to the user.
  --
  cloud_http.set_response_body_binary(l_binary);
  cloud_http.set_response_content_type('application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
  cloud_http.set_response_header_value('Content-Disposition', 'attachment; filename="' || l_xlsx_filename || '"');
 end if;
end;```

Het gebruik van een tabel die kort daarvoor via een DDL-statement in het zelfde PSQL-block is aangemaakt wordt maar beperkt ondersteund in de huidige versie van de SQL-engine. Het is ongewis of dit in een eventueel volgende versie helemaal niet meer kan of flexibeler wordt.

Workaround voor korte termijn is om de tabel niet in-memory aan te maken, maar in bijvoorbeeld een Azure SQL Server instance (kleine maat).

Een analyse zal gemaakt worden of het mogelijk is om in de huidige SQL-engine versie het gebruik mogelijk te maken. Zodra hier een update op is, zal dit toegevoegd worden.

Met release 22.0.179 wordt de tabel met data uit WICS WMS wel herkend, maar de velden van de select * in de cursor loop, zoals TrackingCode zijn niet beschikbaar voor een update. Dit veld staat bij -- ONBEKEND VELD.

Hoe kan ik die velden uitlezen en gebruiken in de update?

declare
 p_run      boolean;
 --
 l_errors_1   varchar2;
 l_errors_2   varchar2;
 l_errors_3   varchar2;
 l_xml      varchar2;
 l_workbook   excel_workbook;
 l_worksheet   excel_worksheet;
 l_binary    blob;
 l_cnt_output  number;
 l_xlsx_filename varchar2;
 l_xml_filename varchar2;
begin
 --
 -- Get parameters.
 --
 p_run := cast(cloud_http. get_request_form_value('p_run') as boolean);
 --
 if coalesce(p_run, false) = false
 then
  --
  -- Enter parameters manually.
  -- A POST from curl loading the WICS shipping XML file directly into Exact Online is also possible.
  --
  cloud_http.set_use_template(true);
  cloud_http.set_template_step_name(translate_resources('{res:itgen_parameters}'));
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<form method="post" enctype="multipart/form-data">');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<input type="hidden" id="p_run" name="p_run" value="true"/>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text
  ( '<li><label for="p_file">' 
   || translate_resources('{res:itgen_file}') 
   || '</label></li><li><input type="file" id="p_file" name="p_file" accept=".xml" required/></li>'
  );
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><input type="submit" value="Inlezen WICS shipments in Exact Online"/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</form>');
 else
  --
  -- Process XML file with shipments from WICS.
  --
  l_xml_filename := cloud_http.get_request_form_file_name('p_file');
  --
  if l_xml_filename is null
  then
   raise_application_error('sample001', 'The file name is empty.');
  end if;
  --
  l_xml := cloud_http.get_request_form_file_contents('p_file');
  --
  if l_xml is null
  then
   raise_application_error('sample002', 'The file XML payload is empty.');
  end if; 
  --
  l_errors_1 := '';
  l_errors_2 := '';
  l_errors_3 := '';
  --
  create or replace table shipments@inmemorystorage
  as
  select *
  from  xmltable
      ( '/Shipment'
       passing l_xml
       columns OrderExternalRef varchar2 path './OrderExternalRef'
       ,    ShippingDate   datetime path './ShippingDate'
      )
  ;
  create or replace table collos@inmemorystorage
  as
  select *
  from  xmltable
      ( '/Shipment/Collos/Collo'
       passing l_xml
       columns OrderExternalRef varchar2 path '../../OrderExternalRef'
       ,    ShippingDate   datetime path '../../ShippingDate'
       ,    TrackingCode   varchar2 path './TrackingCode'
      )
  ;
  create or replace table collolines@inmemorystorage
  as
  select *
  from  xmltable
      ( '/Shipment/Collos/Collo/Lines/Line'
       passing l_xml
       columns OrderExternalRef varchar2 path '../../../../OrderExternalRef'
       ,    ShippingDate   datetime path '../../../../ShippingDate'
       ,    TrackingCode   varchar2 path '../../TrackingCode'
       ,    OrderlineID   integer path './OrderlineID'
       ,    ItemNum     varchar2 path './ItemNum'
       ,    QtyDelivered   integer path './QtyDelivered'
       ,    StockUnit    varchar2 path './StockUnit'
       ,    Notes      varchar2 path './Notes'
      )
  ;
  --
  -- Update tracking numbers.
  --
  for r
  in 
  ( select *
   from  collos@inmemorystorage
  )
  loop
   update goodsdeliveries@eol
   set  TrackingNumber = r.TrackingCode -- ONBEKEND VELD
   where deliverynumber = r.OrderExternalRef
   and  TrackingNumber = 'COMMUNICATED'
   ;
   if sqlrowcount != 1
   then
    l_errors_1 := l_errors_1 || chr(13) || 'Could not find delivery number ' || r.OrderExternalRef || ' to update tracking reference to ' || r.TrackingCode || '.';
   end if;
  end loop;
  --
  select listagg
      ( 'The delivery number ' || clo.OrderExternalRef || ' can not be found in Exact Online.'
      , chr(13) || chr(10)
      )
      errors_txt
  into  l_errors_2
  from  collos@inmemorystorage clo
  left
  outer
  join  goodsdeliveries@eol gdy
  on   gdy.DeliveryNumber = clo.OrderExternalRef
  where gdy.DeliveryNumber is null
  ;
  create or replace table gdy_totals@inmemorystorage
  as
  select gdy.EntryId
  ,   gdy.DeliveryNumber
  ,   gle.ItemCode
  ,   sum(gle.QuantityOrdered) QuantityOrdered
  from  Collos@inmemorystorage clo
  join  GoodsDeliveries@eol gdy
  on   gdy.DeliveryNumber = clo.OrderExternalRef
  join  goodsdeliverylines@eol gle
  on   gle.entryid = gdy.entryid
  group
  by   gdy.EntryId
  ,   gdy.DeliveryNumber
  ,   gle.ItemCode
  ;
  select listagg
      ( 'The delivery number '
       || coalesce(cle.OrderExternalRef, to_char(gdy.DeliveryNumber))
       || ' for '
       || coalesce(cle.QtyDelivered, gdy.QuantityOrdered)
       || ' x '
       || coalesce(gdy.ItemCode, cle.ItemNum)
       || ' '
       || case
        when gdy.DeliveryNumber is null
        then ' can not be found in Exact Online.'
        when cle.OrderExternalRef is null
        then ' exists in Exact Online, but not in the picked items report.'
        else ' has ' || cle.QtyDelivered || ' pieces in picked items report, but ' || gdy.QuantityOrdered || ' in Exact Online.'
        end
      , chr(13) || chr(10)
      ) errors_txt
  into  l_errors_3
  from  collolines@inmemorystorage cle
  full
  outer
  join  gdy_totals@inmemorystorage gdy
  on   gdy.DeliveryNumber = cle.OrderExternalRef
  and  gdy.ItemCode    = cle.ItemNum
  where ( gdy.DeliveryNumber is null or cle.OrderExternalRef is null or cle.QtyDelivered != gdy.QuantityOrdered )
  ;
  --
  -- TODO: Accept POST of xml file with picked items.
  --
  create or replace table output@inmemorystorage
  as
  select l_errors_1 txt
  from  dual@datadictionary
  where l_errors_1 is not null
  union all
  select l_errors_2
  from  dual@datadictionary
  where l_errors_2 is not null
  union all
  select l_errors_3
  from  dual@datadictionary
  where l_errors_3 is not null
  ;
  select count(*)
  into  l_cnt_output
  from  output@inmemorystorage
  ;
  if l_cnt_output = 0 
  then
   l_xlsx_filename := 'shipping-results-success.xlsx';
  else
   l_xlsx_filename := 'shipping-results-errors.xlsx';
  end if;
  --
  -- Retrieve results.
  --
  l_workbook := excel.new();
  --
  -- Add a worksheet with a title.
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Parameters'
  ); 
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'Exact Online load WICS shipping results using Invantive Cloud');
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A2', 'Created (UTC) ' || to_char(sysdateutc));  
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Shipping Results'
  ); 
  excel.fill_using_query(l_worksheet, 'select * from output@inmemorystorage');
  --
  -- Retrieve the resulting XLSX-file.
  --
  l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
  --
  -- Return the XLSX file to the user.
  --
  cloud_http.set_response_body_binary(l_binary);
  cloud_http.set_response_content_type('application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
  cloud_http.set_response_header_value('Content-Disposition', 'attachment; filename="' || l_xlsx_filename || '"');
 end if;
end;

De volgende versie werkt wel in het Query Tool, maar vereist losse blokken:

--
-- Import XML from WICS WMS.
--
-- Marks picking slips with tracking code from WICS WMS.
--
set use-http-disk-cache false;

set use-http-memory-cache false;

local undefine XML_FILE_NAME_PATH

--
-- Place XML data in temporary in-memory tables.
--
declare
 l_xml      varchar2;
 l_xml_filename varchar2 := '${XML_FILE_NAME_PATH}';
begin
 --
 -- Process XML file with shipments from WICS.
 --
 select file_contents
 into  l_xml
 from  read_file_text(l_xml_filename)@os
 ;
 --
 if l_xml is null
 then
  raise_application_error('sample002', 'The file XML payload is empty.');
 end if; 
 --
 create or replace table shipments@inmemorystorage
 as
 select *
 from  xmltable
     ( '/Shipment'
      passing l_xml
      columns OrderExternalRef varchar2 path './OrderExternalRef'
      ,    ShippingDate   datetime path './ShippingDate'
     )
 ;
 create or replace table collos@inmemorystorage
 as
 select *
 from  xmltable
     ( '/Shipment/Collos/Collo'
      passing l_xml
      columns OrderExternalRef varchar2 path '../../OrderExternalRef'
      ,    ShippingDate   datetime path '../../ShippingDate'
      ,    TrackingCode   varchar2 path './TrackingCode'
     )
 ;
 create or replace table collolines@inmemorystorage
 as
 select *
 from  xmltable
     ( '/Shipment/Collos/Collo/Lines/Line'
      passing l_xml
      columns OrderExternalRef varchar2 path '../../../../OrderExternalRef'
      ,    ShippingDate   datetime path '../../../../ShippingDate'
      ,    TrackingCode   varchar2 path '../../TrackingCode'
      ,    OrderlineID   integer path './OrderlineID'
      ,    ItemNum     varchar2 path './ItemNum'
      ,    QtyDelivered   integer path './QtyDelivered'
      ,    StockUnit    varchar2 path './StockUnit'
      ,    Notes      varchar2 path './Notes'
     )
 ;
end;

--
-- Mark the picking slips with the tracking code from WICS WMS.
--
-- Separate PSQL block to allow collos@inmemorystorage to be pre-defined.
--
declare
 l_errors_1   varchar2;
 l_errors_2   varchar2;
 l_errors_3   varchar2;
 l_workbook   excel_workbook;
 l_worksheet   excel_worksheet;
 l_binary    blob;
 l_cnt_output  number;
 l_xlsx_filename varchar2;
begin
 --
 l_errors_1 := '';
 l_errors_2 := '';
 l_errors_3 := '';
 --
 -- Update tracking numbers.
 --
 for r
 in 
 ( select *
  from  collos@inmemorystorage
 )
 loop
  update goodsdeliveries@eol
  set  TrackingNumber = r.TrackingCode
  where deliverynumber = r.OrderExternalRef
  and  TrackingNumber = 'COMMUNICATED'
  ;
  if sqlrowcount != 1
  then
   l_errors_1 := l_errors_1 || chr(13) || 'Could not find delivery number ' || r.OrderExternalRef || ' to update tracking reference to ' || r.TrackingCode || '.';
  end if;
 end loop;
 --
 select listagg
     ( 'The delivery number ' || clo.OrderExternalRef || ' can not be found in Exact Online.'
     , chr(13) || chr(10)
     )
     errors_txt
 into  l_errors_2
 from  collos@inmemorystorage clo
 left
 outer
 join  goodsdeliveries@eol gdy
 on   gdy.DeliveryNumber = clo.OrderExternalRef
 where gdy.DeliveryNumber is null
 ;
 create or replace table gdy_totals@inmemorystorage
 as
 select gdy.EntryId
 ,   gdy.DeliveryNumber
 ,   gle.ItemCode
 ,   sum(gle.QuantityOrdered) QuantityOrdered
 from  Collos@inmemorystorage clo
 join  GoodsDeliveries@eol gdy
 on   gdy.DeliveryNumber = clo.OrderExternalRef
 join  goodsdeliverylines@eol gle
 on   gle.entryid = gdy.entryid
 group
 by   gdy.EntryId
 ,   gdy.DeliveryNumber
 ,   gle.ItemCode
 ;
 select listagg
     ( 'The delivery number '
      || coalesce(cle.OrderExternalRef, to_char(gdy.DeliveryNumber))
      || ' for '
      || coalesce(cle.QtyDelivered, gdy.QuantityOrdered)
      || ' x '
      || coalesce(gdy.ItemCode, cle.ItemNum)
      || ' '
      || case
       when gdy.DeliveryNumber is null
       then ' can not be found in Exact Online.'
       when cle.OrderExternalRef is null
       then ' exists in Exact Online, but not in the picked items report.'
       else ' has ' || cle.QtyDelivered || ' pieces in picked items report, but ' || gdy.QuantityOrdered || ' in Exact Online.'
       end
     , chr(13) || chr(10)
     ) errors_txt
 into  l_errors_3
 from  collolines@inmemorystorage cle
 full
 outer
 join  gdy_totals@inmemorystorage gdy
 on   gdy.DeliveryNumber = cle.OrderExternalRef
 and  gdy.ItemCode    = cle.ItemNum
 where ( gdy.DeliveryNumber is null or cle.OrderExternalRef is null or cle.QtyDelivered != gdy.QuantityOrdered )
 ;
 create or replace table output@inmemorystorage
 as
 select l_errors_1 txt
 from  dual@datadictionary
 where l_errors_1 is not null
 union all
 select l_errors_2
 from  dual@datadictionary
 where l_errors_2 is not null
 union all
 select l_errors_3
 from  dual@datadictionary
 where l_errors_3 is not null
 union all
 select 'Verwerkt: ' || trackingcode txt
 from  COLLOLINES@InMemoryStorage
 ;
 select count(*)
 into  l_cnt_output
 from  output@inmemorystorage
 ;
 l_xlsx_filename := 'shipping-results-';
 if l_cnt_output = 0 
 then
  l_xlsx_filename := l_xlsx_filename || 'success';
 else
  l_xlsx_filename := l_xlsx_filename || 'errors';
 end if;
 l_xlsx_filename := l_xlsx_filename || '-' || to_char(sysdateutc, 'YYYYMMDDHH24MISS') || '.xlsx';
 --
 -- Retrieve results.
 --
 l_workbook := excel.new();
 --
 -- Add a worksheet with a title.
 --
 l_worksheet := excel.add_worksheet
 ( l_workbook
 , 'Parameters'
 ); 
 excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'Exact Online load WICS shipping results using Invantive Query Tool');
 excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A2', 'Created (UTC) ' || to_char(sysdateutc));  
 --
 l_worksheet := excel.add_worksheet
 ( l_workbook
 , 'Shipping Results'
 ); 
 excel.fill_using_query(l_worksheet, 'select * from output@inmemorystorage');
 --
 -- Retrieve the resulting XLSX-file.
 --
 l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
 --
 -- Create output file.
 --
 create or replace table outputblob@inmemorystorage
 as
 select l_xlsx_filename filename
 ,   l_binary file_contents
 ;
end;

--
-- Create Excel sheet with import results on desktop folder of current Windows user.
--
select *
from  outputblob@inmemorystorage

local export documents in file_contents to "${system:userdesktopdirectory}" filename column filename

Goed dat je een workaround hebt gevonden in het Query Tool. We hebben al een gedeelte van de analyse van dit probleem kunnen doen, en het zit 'm in iets dat “scoping” heet: welke variabelen zijn waar en wanneer gedefinieerd. Daar gaat iets in fout voor dit specifieke statement.

We gaan er verder in duiken. Als en zodra er een oplossing is dan voegen we een antwoord hier toe.

In de 22.0-release en BETA zit sinds juni een verbetering die er voor zorgt dat tussentijds in de procedurele logica aangemaakte tabellen gebruikt kunnen worden verderop in de code.