Itgensql001: Unknown identifier 'unitprice_vat'

De volgende query werkt niet meer sinds de overgang van 17.32 naar 20.0.148:

select salesorder_salesordernumber_attr
,   salesorder_status_attr 
,   salesorder_orderdate
,   salesorder_deliverydate
,   salesorder_description
,   salesorder_yourref
,   salesorder_orderedby_code_attr
,   salesorder_orderedby_name
,   salesorder_orderedby_phone
,   salesorder_orderedby_email
,   salesorder_deliverto_code_attr
,   salesorder_deliverto_name
,   salesorder_deliverto_phone
,   salesorder_deliverto_email
,   salesorder_deliveryaddress_addressline1
,   salesorder_deliveryaddress_postalcode
,   salesorder_deliveryaddress_city
,   salesorder_deliveryaddress_country_code_attr
,   salesorder_invoiceto_code_attr
,   salesorder_invoiceto_name
,   salesorder_invoiceto_phone
,   salesorder_invoiceto_email
,   salesorder_foreignamount_currency_code_attr
,   salesorder_foreignamount_value
,   salesorder_foreignamount_rate
,   line_attr
,   description
,   item_code_attr
,   item_description
,   quantity
,   deliverydate
,   unit_code_attr
,   unit_description
,   unitprice_currency_code_attr
,   unitprice_value
,   unitprice_vat -- COMMENTAAR VAN MAKEN
,   unitprice_vatpercentage
,   netprice_currency_code_attr
,   netprice_value
,   netprice_vat -- COMMENTAAR VAN MAKEN
,   netprice_vatpercentage
,   foreignamount_currency_code_attr
,   foreignamount_value
,   foreignamount_rate
,   foreignamount_vatbaseamount
,   foreignamount_vatamount
,   discountpercentage
,   usedropshipment
,   rownum
from  ExactOnlineXML..Salesorderlines

De foutmelding is:

itgensql001: Unknown identifier ‘unitprice_vat’. Consider one of the following: UNITPRICE_VATPERCENTAGE, UNITPRICE_VALUE, NETPRICE_VALUE.

Als ik de gekenmerkte regels omzet in commentaar werkt het wel.

Hoe kan ik de BTW-gegevens van de verkooporderregels weer terugkrijgen in de resultaten?

Hetzelfde probleem treedt op bij:

select item_issalesitem
,   quantity
,   invoice_ordernumber_attr
,   invoice_invoicenumber_attr
,   invoice_warehouse_code_attr
,   item_id_attr
,   item_code_attr
from  ExactOnlineXML..InvoiceLines
where quantity <0

voor het veld invoice_warehouse_code_attr, maar dat veld blijkt niet verder verwerkt te worden.

Advies is om een query op de XML-tabel SalesInvoiceLines om te zetten naar zoiets als onder, dit voorbeeld te controleren op correctheid en te gebruiken:

select hdr.OrderNumber
,   hdr.status
,   hdr.orderdate
,   hdr.DeliveryDate 
    OrderDeliveryDate
,   hdr.Description
    OrderDescription
,   hdr.YourRef
,   actord.Code
,   actord.Name
,   actord.Phone
,   actord.Email
,   actdlr.Code
,   actdlr.Name
,   actdlr.Phone
,   actdlr.Email
,   adsdlr.AddressLine1
,   adsdlr.PostCode
,   adsdlr.City
,   adsdlr.Country
,   active.Code
,   active.Name
,   active.Phone
,   active.Email
,   sle.Currency
,   hdr.AmountFC
    OrderAmountFC
,   case
    when hdr.AmountDC = 0
    then null
    else hdr.AmountFC / hdr.AmountDC
    end
    OrderExchangeRate
,   sle.LineNumber
,   sle.Description
,   itm.Code
,   itm.Description
,   sle.Quantity
,   sle.DeliveryDate
,   sle.UnitCode
,   uom.Description
    UnitDescription
,   null UnitPriceCurrency
,   sle.UnitPrice
,   null UnitPriceVAT
,   null UnitPriceVATPercentage
,   sle.Currency NetPriceCurrencyCode
,   sle.NetPrice
,   sle.VATCode
,   case
    when sle.Netprice = 0
    then null
    else sle.VATAmount / sle.Netprice * 100
    end
    NetPriceVatPercentage
,   sle.Currency
,   sle.AmountFC
,   case
    when sle.AmountDC = 0
    then null
    else sle.AmountFC / sle.AmountDC
    end
    ExchangeRate
,   sle.AmountFC VATBaseAmount
,   sle.VATAmount VATAmount
,   sle.Discount
,   sle.UseDropShipment
from  SalesOrderLinesIncremental hdr
join  SalesOrderLinesIncremental sle
on   sle.OrderID = hdr.OrderID
and  sle.LineNumber != 0
join  AccountsIncremental actord
on   actord.id = sle.OrderedBy
join  AccountsIncremental actdlr
on   actdlr.id = sle.DeliverTo
join  AccountsIncremental active
on   active.id = sle.InvoiceTo
join  AddressesIncremental adsdlr
on   adsdlr.Id = sle.DeliveryAddress
join  ItemsIncremental itm
on   itm.Id = sle.Item
join  Units uom
on   uom.Division = sle.Division
and  uom.Code   = sle.UnitCode
where hdr.linenumber = 0
order
by   sle.OrderNumber
,   sle.LineNumber

De SQL-query:

select item_issalesitem
,   quantity
,   invoice_ordernumber_attr
,   invoice_invoicenumber_attr
,   invoice_warehouse_code_attr
,   item_id_attr
,   item_code_attr
from  ExactOnlineXML..InvoiceLines
where quantity <0

kan efficiënter herschreven worden als een query op Exact Online zoals:

select itm.IsSalesItem
,   sil.Quantity
,   sil.OrderNumber
,   sil.InvoiceNumber
,   whe.Code
    WarehouseCode
,   itm.ID
    ItemID
,   itm.Code
    ItemCode
from  SalesInvoiceLinesIncremental sil
join  ItemsIncremental itm
on   itm.ID = sil.Item
join  ExactOnlineREST..Warehouses whe
on   whe.id = sil.Warehouse
where Quantity < 0
and  sil.LineNumber != 0

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.