Itgensql001: Unknown identifier 'unitprice_vat'

De volgende query werkt niet meer sinds de overgang van 17.32 naar 20.0.148:

select salesorder_salesordernumber_attr
,   salesorder_status_attr 
,   salesorder_orderdate
,   salesorder_deliverydate
,   salesorder_description
,   salesorder_yourref
,   salesorder_orderedby_code_attr
,   salesorder_orderedby_name
,   salesorder_orderedby_phone
,   salesorder_orderedby_email
,   salesorder_deliverto_code_attr
,   salesorder_deliverto_name
,   salesorder_deliverto_phone
,   salesorder_deliverto_email
,   salesorder_deliveryaddress_addressline1
,   salesorder_deliveryaddress_postalcode
,   salesorder_deliveryaddress_city
,   salesorder_deliveryaddress_country_code_attr
,   salesorder_invoiceto_code_attr
,   salesorder_invoiceto_name
,   salesorder_invoiceto_phone
,   salesorder_invoiceto_email
,   salesorder_foreignamount_currency_code_attr
,   salesorder_foreignamount_value
,   salesorder_foreignamount_rate
,   line_attr
,   description
,   item_code_attr
,   item_description
,   quantity
,   deliverydate
,   unit_code_attr
,   unit_description
,   unitprice_currency_code_attr
,   unitprice_value
,   unitprice_vat -- COMMENTAAR VAN MAKEN
,   unitprice_vatpercentage
,   netprice_currency_code_attr
,   netprice_value
,   netprice_vat -- COMMENTAAR VAN MAKEN
,   netprice_vatpercentage
,   foreignamount_currency_code_attr
,   foreignamount_value
,   foreignamount_rate
,   foreignamount_vatbaseamount
,   foreignamount_vatamount
,   discountpercentage
,   usedropshipment
,   rownum
from  ExactOnlineXML..Salesorderlines

De foutmelding is:

itgensql001: Unknown identifier ‘unitprice_vat’. Consider one of the following: UNITPRICE_VATPERCENTAGE, UNITPRICE_VALUE, NETPRICE_VALUE.

Als ik de gekenmerkte regels omzet in commentaar werkt het wel.

Hoe kan ik de BTW-gegevens van de verkooporderregels weer terugkrijgen in de resultaten?

Hetzelfde probleem treedt op bij:

select item_issalesitem
,   quantity
,   invoice_ordernumber_attr
,   invoice_invoicenumber_attr
,   invoice_warehouse_code_attr
,   item_id_attr
,   item_code_attr
from  ExactOnlineXML..InvoiceLines
where quantity <0

voor het veld invoice_warehouse_code_attr, maar dat veld blijkt niet verder verwerkt te worden.

Advies is om een query op de XML-tabel SalesInvoiceLines om te zetten naar zoiets als onder, dit voorbeeld te controleren op correctheid en te gebruiken:

select hdr.OrderNumber
,   hdr.status
,   hdr.orderdate
,   hdr.DeliveryDate 
    OrderDeliveryDate
,   hdr.Description
    OrderDescription
,   hdr.YourRef
,   actord.Code
,   actord.Name
,   actord.Phone
,   actord.Email
,   actdlr.Code
,   actdlr.Name
,   actdlr.Phone
,   actdlr.Email
,   adsdlr.AddressLine1
,   adsdlr.PostCode
,   adsdlr.City
,   adsdlr.Country
,   active.Code
,   active.Name
,   active.Phone
,   active.Email
,   sle.Currency
,   hdr.AmountFC
    OrderAmountFC
,   case
    when hdr.AmountDC = 0
    then null
    else hdr.AmountFC / hdr.AmountDC
    end
    OrderExchangeRate
,   sle.LineNumber
,   sle.Description
,   itm.Code
,   itm.Description
,   sle.Quantity
,   sle.DeliveryDate
,   sle.UnitCode
,   uom.Description
    UnitDescription
,   null UnitPriceCurrency
,   sle.UnitPrice
,   null UnitPriceVAT
,   null UnitPriceVATPercentage
,   sle.Currency NetPriceCurrencyCode
,   sle.NetPrice
,   sle.VATCode
,   case
    when sle.Netprice = 0
    then null
    else sle.VATAmount / sle.Netprice * 100
    end
    NetPriceVatPercentage
,   sle.Currency
,   sle.AmountFC
,   case
    when sle.AmountDC = 0
    then null
    else sle.AmountFC / sle.AmountDC
    end
    ExchangeRate
,   sle.AmountFC VATBaseAmount
,   sle.VATAmount VATAmount
,   sle.Discount
,   sle.UseDropShipment
from  SalesOrderLinesIncremental hdr
join  SalesOrderLinesIncremental sle
on   sle.OrderID = hdr.OrderID
and  sle.LineNumber != 0
join  AccountsIncremental actord
on   actord.id = sle.OrderedBy
join  AccountsIncremental actdlr
on   actdlr.id = sle.DeliverTo
join  AccountsIncremental active
on   active.id = sle.InvoiceTo
join  AddressesIncremental adsdlr
on   adsdlr.Id = sle.DeliveryAddress
join  ItemsIncremental itm
on   itm.Id = sle.Item
join  Units uom
on   uom.Division = sle.Division
and  uom.Code   = sle.UnitCode
where hdr.linenumber = 0
order
by   sle.OrderNumber
,   sle.LineNumber

De SQL-query:

select item_issalesitem
,   quantity
,   invoice_ordernumber_attr
,   invoice_invoicenumber_attr
,   invoice_warehouse_code_attr
,   item_id_attr
,   item_code_attr
from  ExactOnlineXML..InvoiceLines
where quantity <0

kan efficiënter herschreven worden als een query op Exact Online zoals:

select itm.IsSalesItem
,   sil.Quantity
,   sil.OrderNumber
,   sil.InvoiceNumber
,   whe.Code
    WarehouseCode
,   itm.ID
    ItemID
,   itm.Code
    ItemCode
from  SalesInvoiceLinesIncremental sil
join  ItemsIncremental itm
on   itm.ID = sil.Item
join  ExactOnlineREST..Warehouses whe
on   whe.id = sil.Warehouse
where Quantity < 0
and  sil.LineNumber != 0