Jaaromzet uit Exact Online naar ActiveCampaign contacten synchroniseren

In campagnes of automations binnen ActiveCampaign kan het gewenst zijn om data uit Exact Online te verwerken. In dit voorbeeld is te zien hoe de omzet van het huidige kalenderjaar en het vorige kalenderjaar in een custom field van een ActiveCampaign contact geladen kan worden.

De onderstaande code voor de ActiveCampaign-koppeling laadt waar nodig actuele omzetcijfers uit Exact Online van klanten als custom velden in ActiveCampaign. Aanroepen via de Invantive-driver voor ActiveCampaign worden automatisch en transparant omgezet in aanroepen van de API (“application programming interface”).

Voorbereidingen ActiveCampaign

In dit voorbeeld wordt er van uit gegaan dat een contactpersoon in ActiveCampaign de volgende custom fields heeft:

 • DEBITEURNUMMER: de relatiecode uit Exact Online,
 • ANNUAL_REVENUE: de omzet in het lopende kalenderjaar,
 • PREVIOUS_ANNUAL_REVENUE: de omzet in het vorige kalenderjaar.

Alle drie de custom fields zijn tekstvelden; DEBITEURNUMMER wordt uitgelezen via de koppeling en de andere twee worden geladen via de Exact Online-ActiveCampaign koppeling.

Daarnaast wordt er van uit gegaan dat er een Invantive Cloud-database is met daarin twee datacontainers:

 • Exact Online met de alias eol,
 • ActiveCampaign met de alias acn.

Deze database met twee datacontainers kan gemaakt worden zoals beschreven voor Exact Online op Verbind Power BI met Exact Online, 180 dagen gratis en daarna te kiezen voor Datacontainers → Nieuw → ActiveCampaign. De database is niet alleen voor Power BI te gebruiken, maar ook voor lezen, schrijven en synchroniseren.

Module

De volgende code kan in een Invantive Cloud-applicatiemodule gebruikt worden. Deze module toont bij uitvoering een formulier met een groene knop waarmee de synchronisatie gestart kan worden. De synchronisatie duurt voor 1.000 wijzigingen typisch circa 5 minuten en is incrementeel.

Het laden kan handmatig via de webmodule, maar kan ook automatisch door via Invantive App Online elke x uur de App Online-URL aan te roepen. Zo valt de integratie verder te automatiseren.

Meer voorbeelden zijn te vinden op Hoe maak ik een ActiveCampaign API koppeling?.

declare
 p_run      boolean;
 --
 l_workbook   excel_workbook;
 l_worksheet   excel_worksheet;
 l_xlsx_filename varchar2;
 l_binary    blob;
begin
 --
 -- Get parameters.
 --
 p_run := cast(cloud_http. get_request_form_value('p_run') as boolean);
 --
 if coalesce(p_run, false) = false
 then
  --
  -- Enter parameters manually (currently solely a button to start synchronization).
  --
  cloud_http.set_use_template(true);
  cloud_http.set_template_step_name(translate_resources('{res:itgen_parameters}'));
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<form method="post" enctype="multipart/form-data">');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<input type="hidden" id="p_run" name="p_run" value="true"/>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><input type="submit" value="Synchroniseer"/></li>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</ul>');
  cloud_http.append_line_to_response_body_text('</form>');
 else
  --
  -- Synchronize revenues to ActiveCampaign.
  --
  create or replace table cttac@inmemorystorage
  as
  select cttac.*
  from  contacts@acn cttac
  ;
  create or replace table ContactWithCustomFieldValues@inmemorystorage
  as
  select contact
  ,   field
  ,   value
  from  ContactWithCustomFieldValues@acn
  ;
  create or replace table ACContact2EOLCompany@InMemoryStorage
  as
  select cfe.contact
      contactid
  ,   cast(cfe.value as decimal)
      eol_account_code
  --
  ,   cttac.email
      contactemail
  ,   cttac.firstName
      contactfirstname
  ,   cttac.lastName
      contactlastname
  from  CustomFields@acn cfd
  join  ContactWithCustomFieldValues@inmemorystorage cfe
  on   cfe.field  = cfd.id
  and  cfe.value is not null
  join  cttac@inmemorystorage cttac
  on   cttac.id  = cfe.contact
  where cfd.perstag = 'DEBITEURNUMMER'
  ;
  create or replace table RevenuesPerYear@InMemoryStorage
  as
  select act.Code AccountCode
  ,   act.Name AccountName
  ,   sum
      ( case
       when sie.InvoiceDate >= trunc(sysdateutc, -2)
       then sie.AmountDC
       else 0
       end
      ) 
      AnnualRevenue
  ,   sum
      ( case
       when sie.InvoiceDate between add_months(trunc(sysdateutc, -2), -12) and trunc(sysdateutc, -2)
       then sie.AmountDC
       else 0
       end
      ) 
      PreviousAnnualRevenue
  from  SalesInvoicesIncremental@eol sie
  join  AccountsIncremental@eol act
  on   act.Division = sie.Division
  and  act.Id    = sie.InvoiceTo
  group
  by   act.Code
  ,   act.Name
  ;
  create or replace table ContactCustomFieldValues_soll@InMemoryStorage
  as
  select cfd.id field
  ,   act.contactid contact
  ,   to_char(round(rve.AnnualRevenue)) value
  from  ACContact2EOLCompany@InMemoryStorage act
  join  CustomFields@acn cfd
  on   cfd.perstag = 'ANNUAL_REVENUE'
  left
  outer
  join  RevenuesPerYear@InMemoryStorage rve
  on   rve.AccountCode = act.eol_account_code
  union all
  select cfd.id field
  ,   act.contactid contact
  ,   to_char(round(rve.PreviousAnnualRevenue)) value
  from  ACContact2EOLCompany@InMemoryStorage act
  join  CustomFields@acn cfd
  on   cfd.perstag = 'PREVIOUS_ANNUAL_REVENUE'
  left
  outer
  join  RevenuesPerYear@InMemoryStorage rve
  on   rve.AccountCode = act.eol_account_code
  ;
  --
  -- Update/insert Custom Field values.
  --
  insert into customfieldvalues@acn
  ( contact
  , field
  , value
  )
  select contact
  ,   field
  ,   value
  from  ContactCustomFieldValues_soll@inmemorystorage
  minus
  select contact
  ,   field
  ,   value
  from  ContactWithCustomFieldValues@inmemorystorage
  ;
  --
  -- Retrieve results as an Excel workbook.
  --
  create or replace table output@inmemorystorage
  as
  select *
  from  RevenuesPerYear@InMemoryStorage
  ;
  l_xlsx_filename := 'sync-results-' || to_char(sysdateutc, 'YYYYMMDDHH24MISS') || '.xlsx';
  l_workbook := excel.new();
  --
  -- Add a worksheet with a title.
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Parameters'
  );
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'ActiveCampaign to Exact Online load revenues using Invantive Cloud');
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A3', 'Created (UTC)');
  excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B3', sysdateutc);
  --
  l_worksheet := excel.add_worksheet
  ( l_workbook
  , 'Logs'
  );
  excel.fill_using_query(l_worksheet, 'select txt from output@inmemorystorage');
  --
  -- Retrieve the resulting XLSX-file.
  --
  l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
  --
  -- Return the XLSX file to the user.
  --
  cloud_http.set_response_body_binary(l_binary);
  cloud_http.set_response_content_type('application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
  cloud_http.set_response_header_value('Content-Disposition', 'attachment; filename="' || l_xlsx_filename || '"');
 end if;
end;