Laden uren vanuit Freshdesk naar Exact Online

Met de integratiemogelijkheden van Invantive Cloud zijn ook maatwerkkoppelingen mogelijk voor een naadloze integratie, zoals bijvoorbeeld tussen Freshdesk en Exact Online. In Freshdesk wordt - net zoals in andere ticketsystemen - vaak de gespendeerde tijd vastgelegd, die echter voor de facturatie door de boekhouding nodig is in de projectenmodule van Exact Online.

Met de volgende statements kun het laden van uren geregistreerd in Freshdesk als uren in Exact Online automatiseren.

--
-- Get default project per customer.
--
create or replace table AccountGenericProjects@InMemoryStorage
as
select pjt.Id EolProjectId
,   pjt.Code EolProjectCode
,   pjt.Description EolProjectDescription
,   act.Id EolAccountId
,   act.Name EolAccountName
,   act.Email EolAccountEmail
from  ProjectsIncremental@eol pjt
join  AccountsIncremental@eol act
on   act.Code = pjt.Code

create or replace table EolHourType@InMemoryStorage
as
select itm.Id EolHourType
from  ItemsIncremental@eol itm
join  hourtypes@eol hte
on   hte.ItemId = itm.Id
where itm.code = 'CHOOSE-A-HOURTYPE'

create or replace table UserMappingFdk2Eol@InMemoryStorage
as
select agt.id FdkAgentId
,   agt.contact_name FdkAgentName
,   agt.contact_email FdkAgentEmail
,   usr.userid EolUserId
,   emp.id EolEmployeeId
from  Agents@fdk agt
join  exactonlinerest..users@eol usr
on   usr.email = agt.contact_email
join  ExactOnlineREST..Employees@eol emp
on   emp.User = usr.UserId

create or replace table PartyMappingFdk2Eol@InMemoryStorage
as
select act.Id EolAccountId
,   act.Code EolAccountCode
,   act.Name EolAccountName
,   cpy.id FdkCompanyId
,   cpy.Name FdkCompanyName
from  AccountsIncremental@eol act
join  Companies@fdk cpy
on   lower(cpy.name) = lower(act.name)

create or replace table TimeEntries@InMemoryStorage
as
select *
from  time_entries@fdk/*(executed_after => trunc(sysdate))*/
limit 1000

create or replace table EolPjtTimeTransactionsSoll@InMemoryStorage
as
select tey.EolEmployeeId Employee
,   tey.EolAccountId Account
,   tey.EolProjectId Project
,   1 HourStatus
,   1 Type
,   tey.EolHourType HourType
,   'Upload from Freshdesk' Notes
--,   tey.ticket_id
--,   tey.billable
,   tey.dy Date
,   sum(ceil(tey.time_spent / 900) / 4) Quantity
--,   count(*) cnt
from  ( select umg.EolEmployeeId
     ,   pmg.EolAccountId
     ,   agt.EolProjectId
     ,   hte.EolHourType
     ,   tey.ticket_id
     ,   tey.billable
     ,   trunc(tey.start_time) dy
     ,   tey.time_spent
     from  TimeEntries@InMemoryStorage tey
     join  EolHourType@InMemoryStorage hte
     left
     outer
     join  UserMappingFdk2Eol@InMemoryStorage umg
     on   umg.FdkAgentId = tey.agent_id
     left
     outer
     join  PartyMappingFdk2Eol@InMemoryStorage pmg
     on   pmg.FdkCompanyId = tey.company_id
     left
     outer
     join  AccountGenericProjects@InMemoryStorage agt
     on   agt.EolAccountId = pmg.EolAccountId     
   ) tey
group
by   tey.EolEmployeeId
,   tey.EolAccountId
,   tey.EolProjectId
,   tey.EolHourType
,   tey.ticket_id
,   tey.billable
,   dy


insert into PjtTimeTransactions@eol
( Employee
, Account
, Project
, HourStatus
, Item
, Type
, Notes
, Date
, Quantity
)
select Employee
,   Account
,   Project
,   HourStatus
,   HourType
,   Type
,   Notes
,   Date
,   Quantity
from  EolPjtTimeTransactionsSoll@InMemoryStorage
where Employee is not null
and  Account is not null
and  Date >= trunc(sysdateutc, -1)