Violation of PRIMARY KEY constraint 'blb_pk'

Wij gebruiken op dit moment Invantive Data Hub (22.0.191-PROD+3392)
Bij het draaien van het onderstaande script ontstaat de hieronder getoonde fout (deel uit logfile):
Hoe is dit te voorkomen/op te lossen?

Alvast dank!

2022-05-23 08:31:17.655 Information itgendhb216: 23-05-2022 08:31:17.65013 Select document attachment for division 1085344 from beyond timestamp 6194871520.
2022-05-23 08:31:17.655 Information itgendhb216: 23-05-2022 08:31:17.65013 Select document attachment for division 1085344 from beyond timestamp 6194871520.
2022-05-23 08:31:18.719 Information itgendhb216: 23-05-2022 08:31:18.71905 Select document attachment for division 1085344 to at most 6245217963.

2022-05-23 08:31:20.238 Information itgendhb216: 23-05-2022 08:31:20.23725 Register attachment #1 with ID 173fe071-59dd-43ce-b647-c05d5d276533 for document ID c39c29a0-161e-4ff6-bd43-4efe2e979848.
2022-05-23 08:31:20.527 Information itgendhb216: 23-05-2022 08:31:20.52604 Error loading #2 with ID 6f267c36-44cb-42a5-9c28-7364d08a3bef for document ID 6a3a19c2-3784-40d2-80cb-df0911756222: Violation of PRIMARY KEY constraint ‘blb_pk’. Cannot insert duplicate key in object ‘dbo.blobs’. The duplicate key value is (6f267c36-44cb-42a5-9c28-7364d08a3bef).
The statement has been terminated.
2022-05-23 08:31:20.527 Information itgendhb216: 23-05-2022 08:31:20.52604 Error loading #2 with ID 6f267c36-44cb-42a5-9c28-7364d08a3bef for document ID 6a3a19c2-3784-40d2-80cb-df0911756222: Violation of PRIMARY KEY constraint ‘blb_pk’. Cannot insert duplicate key in object ‘dbo.blobs’. The duplicate key value is (6f267c36-44cb-42a5-9c28-7364d08a3bef).
The statement has been terminated.
2022-05-23 08:31:20.527 Information itgendhb216: 23-05-2022 08:31:20.52704 Register attachment #2 with ID 6f267c36-44cb-42a5-9c28-7364d08a3bef for document ID 6a3a19c2-3784-40d2-80cb-df0911756222.
2022-05-23 08:31:20.527 Information itgendhb216: 23-05-2022 08:31:20.52704 Register attachment #2 with ID 6f267c36-44cb-42a5-9c28-7364d08a3bef for document ID 6a3a19c2-3784-40d2-80cb-df0911756222.
2022-05-23 08:31:20.846 Information itgendhb216: 23-05-2022 08:31:20.84506 Error loading #3 with ID 8c4720b0-06e1-4ef7-9a6a-35097449f546 for document ID c56d7328-35f0-4fce-9779-262da2a0d7da: Violation of PRIMARY KEY constraint ‘blb_pk’. Cannot insert duplicate key in object ‘dbo.blobs’. The duplicate key value is (8c4720b0-06e1-4ef7-9a6a-35097449f546).
The statement has been terminated.
2022-05-23 08:31:20.846 Information itgendhb216: 23-05-2022 08:31:20.84506 Error loading #3 with ID 8c4720b0-06e1-4ef7-9a6a-35097449f546 for document ID c56d7328-35f0-4fce-9779-262da2a0d7da: Violation of PRIMARY KEY constraint ‘blb_pk’. Cannot insert duplicate key in object ‘dbo.blobs’. The duplicate key value is (8c4720b0-06e1-4ef7-9a6a-35097449f546).
The statement has been terminated.

declare
 l_timestamp_start   int64;
 l_timestamp_start_incl int64;
 l_timestamp_next_min  int64;
 l_cnt_dct_loaded    int64;
 l_cnt_dct_ptn_loaded  int64;
 --
 -- Maximum number of documents to load per run across all companies.
 --
 g_max_dct_load    pls_integer := 200000;
 --
 -- Some maximum step size for timestamp of Exact Online.
 --
 g_step_size     pls_integer := 50000000;
begin
 l_cnt_dct_loaded := 0;
 --
 use [INVANTIVE-EOL]@sqlserver;
 use all@eol;
 --
 for r_ptn in
 ( select to_number(spn.code) divisioncode
  from  SYSTEMPARTITIONS@DataDictionary spn
  where spn.is_selected = true
  and  spn.provider_name = 'ExactOnlineAll'
  order
  by   spn.code
 )
 loop
  if l_cnt_dct_loaded < g_max_dct_load
  then
   begin
    --
    -- Retrieve timestamp number of the last document.
    --
    select /*+ ods(false) */    
        timestampmax
    into  l_timestamp_start
    from  AttachmentSettings@sqlserver
    where division = r_ptn.divisioncode
    ;
   exception
    when no_data_found
    then
     insert into AttachmentSettings@sqlserver
     ( division
     , timestampmax
     )
     values 
     ( r_ptn.divisioncode
     , 0
     )
     ;
     l_timestamp_start := 0;
   end;
   --
   use select r_ptn.divisioncode, 'eol';
   --
   -- Find first document along increasing value of timestamp.
   --
   dbms_output.put_line('Select document attachment for division ' || to_char(r_ptn.divisioncode) || ' from beyond timestamp ' || to_char(l_timestamp_start) || '.');
   select min(timestamp)
   into  l_timestamp_start_incl
   from  ( select timestamp
        from  syncdocumentattachments@eol
        where division = r_ptn.divisioncode
        and  timestamp > l_timestamp_start
        limit 1
       )
   ;
   --
   -- Load when there are any documents.
   --
   if l_timestamp_start_incl is not null
   then
    l_timestamp_next_min := l_timestamp_start_incl + g_step_size;
    l_cnt_dct_ptn_loaded := 0;
    --
    dbms_output.put_line('Select document attachment for division ' || to_char(r_ptn.divisioncode) || ' to at most ' || to_char(l_timestamp_next_min) || '.');
    for r_dct in
    ( select /*+ ods(false) http_disk_cache(false) http_memory_cache(false) */ 
         sdt.document documentid
     ,   sdt.url
     ,   sdt.timestamp
     ,   atl.DocumentContents
     ,   sdt.ID attachmentid
     from  SyncDocumentAttachments@eol sdt
     join  AttachmentByUrl@eol(sdt.url) atl
     where sdt.division = r_ptn.divisioncode
     and  sdt.timestamp >= l_timestamp_start_incl
     and  sdt.timestamp <= l_timestamp_next_min
    )
    loop
     if r_dct.timestamp > l_timestamp_start_incl
     then 
      l_timestamp_start_incl := r_dct.timestamp;
     end if;
     --
     -- Save to table.
     --
     begin
      insert into Blobs@sqlserver
      ( timestamp_
      , division
      , id
      , documentid
      , attachment
      )
      values
      ( r_dct.timestamp
      , r_ptn.divisioncode
      , r_dct.attachmentID
      , r_dct.Documentid
      , r_dct.DocumentContents   
      );
     exception
      when others
      then
       dbms_output.put_line('Error loading #' || to_char(l_cnt_dct_ptn_loaded+1) || ' with ID ' || r_dct.attachmentid || ' for document ID ' || r_dct.documentid || ': ' || sqlerrm);
       null;
     end;
     --
     l_cnt_dct_loaded := l_cnt_dct_loaded + 1;
     l_cnt_dct_ptn_loaded := l_cnt_dct_ptn_loaded + 1;
     dbms_output.put_line('Register attachment #' || to_char(l_cnt_dct_ptn_loaded) || ' with ID ' || r_dct.attachmentid || ' for document ID ' || r_dct.documentid || '.');
     --
     if l_cnt_dct_loaded >= g_max_dct_load
     then
      dbms_output.put_line('Loaded ' || to_char(l_cnt_dct_loaded) || ' documents exceeds limit of ' || to_char(g_max_dct_load) || '.');
      exit;
     end if;
    end loop;
    --
    -- Move forward to end of range when no documents were found.
    --
    if l_cnt_dct_ptn_loaded = 0 and l_timestamp_start_incl < l_timestamp_next_min
    then
     l_timestamp_start_incl := l_timestamp_next_min;
    end if;
    --
    update AttachmentSettings@sqlserver
    set  timestampmax = l_timestamp_start_incl
    where division = r_ptn.divisioncode
    ;
    dbms_output.put_line('Finished company ' || r_ptn.divisioncode || ' at timestamp ' || l_timestamp_start_incl || ' (including).');
   else
    dbms_output.put_line('Skip company ' || r_ptn.divisioncode || ', no new documents beyond timestamp ' || to_char(l_timestamp_start) || '.');
   end if;
  else
   dbms_output.put_line('Skip company ' || r_ptn.divisioncode || ', maximum document load exceeded.');
  end if;
 end loop;
end;

De melding:

Violation of PRIMARY KEY constraint ‘blb_pk’. Cannot insert duplicate key in object ‘dbo.blobs’.

is een SQL Server foutmelding op basis van dubbele waardes voor de primary key van de tabel blobs en buiten het bereik van Invantive SQL. Advies is om het bestaan van de dubbele waarde te onderzoeken en correctieve acties hiervan te ondernemen.

Dank voor je reactie.

Dit was voor mij echter ook al duidelijk, het script is echter iemand van Invantive geleverd en ik dacht dat daarin voorzien was.

Het kan ook zo zijn dat ik deze fout gewoon moet accepteren, dat is hem nou juist de vraag. Het betreft het constraint ‘blb_pk’ ingesteld is op de kolom id, die op zijn beurt weer een Guid is.
Of te wel: hoe moet ik hier mee om gaan?

Of er sprake is van een technische melding, functioneel probleem in script of issue met documenten in Exact Online is niet zo te zeggen. Advies is om anders een consult in te plannen.

Alhoewel documentbijlages niet bijgewerkt zouden moeten worden, lijkt dat wel te gebeuren in Exact Online. De code voor het repliceren van grote hoeveelheden documentbijlages uit Exact Online in SQL Server is hierop in onderlinge samenwerking aangepast tot:

declare
 l_timestamp_start   int64;
 l_timestamp_start_incl int64;
 l_timestamp_next_min  int64;
 l_cnt_dct_loaded    int64;
 l_cnt_dct_ptn_loaded  int64;
 l_cnt_load_errors   int64;
 l_cnt_ignore_errors  int64;
 --
 -- Maximum number of documents to load per run across all companies.
 --
 g_max_dct_load    pls_integer := 200000;
 --
 -- Some maximum step size for timestamp of Exact Online.
 --
 g_step_size     pls_integer := 50000000;
begin
 l_cnt_dct_loaded := 0;
 --
 use [INVANTIVE-EOL]@sqlserver;
 use all@eol;
 --
 for r_ptn in
 ( select to_number(spn.code) divisioncode
  from  SYSTEMPARTITIONS@DataDictionary spn
  where spn.is_selected = true
  and  spn.provider_name = 'ExactOnlineAll'
  order
  by   spn.code
 )
 loop
  if l_cnt_dct_loaded < g_max_dct_load
  then
   begin
    --
    -- Retrieve timestamp number of the last document.
    --
    select /*+ ods(false) */    
        timestampmax
    into  l_timestamp_start
    from  AttachmentSettings@sqlserver
    where division = r_ptn.divisioncode
    ;
   exception
    when no_data_found
    then
     insert into AttachmentSettings@sqlserver
     ( division
     , timestampmax
     )
     values 
     ( r_ptn.divisioncode
     , 0
     )
     ;
     l_timestamp_start := 0;
   end;
   --
   use select r_ptn.divisioncode, 'eol';
   --
   -- Find first document along increasing value of timestamp.
   --
   dbms_output.put_line
	 ( 'Select document attachment for division ' 
	  || to_char(r_ptn.divisioncode)
    || ' from beyond timestamp ' 
    || to_char(l_timestamp_start) 
    || '.'
   );
   select min(timestamp)
   into  l_timestamp_start_incl
   from  ( select timestamp
        from  syncdocumentattachments@eol
        where division = r_ptn.divisioncode
        and  timestamp > l_timestamp_start
        limit 1
       )
   ;
   --
   -- Load when there are any documents.
   --
   if l_timestamp_start_incl is not null
   then
    l_timestamp_next_min := l_timestamp_start_incl + g_step_size;
    l_cnt_dct_ptn_loaded := 0;
    l_cnt_load_errors := 0;
    l_cnt_ignore_errors := 0;
    --
    dbms_output.put_line
    ( 'Select document attachment for division ' 
     || to_char(r_ptn.divisioncode) 
     || ' to at most ' 
     || to_char(l_timestamp_next_min) 
     || '.'
    );
    for r_dct in
    ( select /*+ ods(false) http_disk_cache(false) http_memory_cache(false) */ 
         sdt.document documentid
     ,   sdt.url
     ,   sdt.timestamp
     ,   atl.DocumentContents
     ,   sdt.ID attachmentid
     ,   atl.DocumentSize
     ,   sdt.FileSize
     from  SyncDocumentAttachments@eol sdt
     join  AttachmentByUrl@eol(sdt.url) atl
     where sdt.division = r_ptn.divisioncode
     and  sdt.timestamp >= l_timestamp_start_incl
     and  sdt.timestamp <= l_timestamp_next_min
    )
    loop
     if r_dct.timestamp > l_timestamp_start_incl
     then 
      l_timestamp_start_incl := r_dct.timestamp;
     end if;
     --
     -- Save to table.
     --
     begin
      insert into Blobs@sqlserver
      ( timestamp_
      , division
      , id
      , documentid
      , attachment
      )
      values
      ( r_dct.timestamp
      , r_ptn.divisioncode
      , r_dct.attachmentID
      , r_dct.Documentid
      , r_dct.DocumentContents   
      );
     exception
      when others
      then
       --
       -- In general, a document attachment should not be updated at all.
       -- However, as described on
       -- https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/data-types/rowversion-transact-sql?view=sql-server-ver16,
       -- even an update of any column to an equal value will change the rowversion of a row.
       --
       -- One specific case has been studied and no changes were found. Please ignore
       -- errors containing:
       --
       -- Violation of PRIMARY KEY constraint ‘blb_pk’
       --
       if sqlerrm like '%Violation of PRIMARY KEY constraint %blb_pk%'
       then
        l_cnt_ignore_errors := l_cnt_ignore_errors + 1;
       else
        l_cnt_load_errors := l_cnt_load_errors + 1;
        dbms_output.put_line
        ( 'Error #'
         || to_char(l_cnt_load_errors)
         || ' loading row #' 
         || to_char(l_cnt_dct_ptn_loaded + 1) 
         || ' with ID ' 
         || r_dct.attachmentid 
         || ' for document ID ' 
         || r_dct.documentid 
         || ', document attachment timestamp ' 
         || r_dct.timestamp 
         || ', file size ' 
         || r_dct.FileSize
         || ', document size ' 
         || r_dct.DocumentSize
         || ': ' 
         || sqlerrm
        );
       end if;
     end;
     --
     l_cnt_dct_loaded := l_cnt_dct_loaded + 1;
     l_cnt_dct_ptn_loaded := l_cnt_dct_ptn_loaded + 1;
     dbms_output.put_line
     ( 'Register attachment #' 
      || to_char(l_cnt_dct_ptn_loaded) 
      || ' with ID ' 
      || r_dct.attachmentid 
      || ' for document ID ' 
      || r_dct.documentid 
      || '.'
     );
     --
     if l_cnt_dct_loaded >= g_max_dct_load
     then
      dbms_output.put_line
      ( 'Loaded ' 
       || to_char(l_cnt_dct_loaded) 
       || ' documents exceeds limit of ' 
       || to_char(g_max_dct_load) 
       || '.'
      );
      exit;
     end if;
    end loop;
    --
    -- Move forward to end of range when no documents were found.
    --
    if l_cnt_dct_ptn_loaded = 0 and l_timestamp_start_incl < l_timestamp_next_min
    then
     l_timestamp_start_incl := l_timestamp_next_min;
    end if;
    --
    update AttachmentSettings@sqlserver
    set  timestampmax = l_timestamp_start_incl
    where division = r_ptn.divisioncode
    ;
    dbms_output.put_line
    ( 'Finished company ' 
     || r_ptn.divisioncode 
     || ' at timestamp ' 
     || l_timestamp_start_incl 
     || ' (including). '
     || to_char(l_cnt_dct_loaded)
     || ' documents processed. '
     || to_char(l_cnt_load_errors)
     || ' load errors. '
     || to_char(l_cnt_ignore_errors)
     || ' ignored errors.'
    );
   else
    dbms_output.put_line
    ( 'Skip company ' 
     || r_ptn.divisioncode 
     || ', no new documents beyond timestamp ' 
     || to_char(l_timestamp_start) 
     || '.'
    );
   end if;
  else
   dbms_output.put_line
   ( 'Skip company ' 
    || r_ptn.divisioncode 
    || ', maximum document load exceeded.'
   );
  end if;
 end loop;
end;