Vastgoedterminologie Definitielijst [A 2/2]

Meer vastgoedterminologie

Meer vastgoedtermen zijn te vinden op:

Afdichtingsstrips

Profiel in verschiilende mogelijke specifieke vorm voor het afdichten van spleten.

Afdichtring

Zie: afdichtingsring

Afdruipbak

Ondiepe bak in aanrechtblad of werkblad die is voor zien van een niet afsluitbare waterafvoer.

Afföhnen

Het verwijderen van een oude verflaag door hete lucht waardoor de laag zacht wordt en gemakkelijk kan worden afgekrabd. Deze methode is veiliger en beter voor de gezondheid dan afbranden.

Afgas

Gas dat vrijkomt bij een proces en niet wordt hergebruikt.

Afgewerkte vloer

Een vloer waarop de laatste afwerklaag of afwerkmateriaal is aangebracht.

Afgewolfd

Een zadeldak det op de hoeken is afgeschuin (wolfseinden).

Afgraven

Het weggraven van grond.

Afgraving

Een stuk land waarvan grond is afgegraven.

Afhakken

zie: beitelen

Afhangen

Een deur of raam goed haaks afwerken en in de scharnieren hangen.

Afheien

Het heien van de paal tot de gewenste diepte.

Afkalven

Het langzaam inzakken of afbrokkelen van een oever.

Afkalving

Plaats waarop de oever inkalft

Afkantpers

Zie: zetbank

Afkoopwaarde

Het kapitaal dat is opgebouwd in het beleggingsdeel van een beleggingshypotheek dat uitgekeerd wordt op het moment dat de beleggingshypotheek beëindigt. Het is ook de uitkering die vrijkomt bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Dit bedrag kan gebruikt worden om de hypotheek af te lossen.

Afkorrelen

Het aanbrengen van een afwerklaag in de vorm van een korrelstructuur. Dit opspuiten van de korrelstructuur wordt aangebracht op wanden en plafonds.

Afkortzaag

Zaagmachine waarmee houten latten of balken in verstek kunnen worden afgezaagd.

Afkortzaagbank

Afkortzaag die op een tafel of een bank is bevestigd om lange planken af te korten.

Afkwasten

Aanbrengen van een gesloten mortellaag (mengsel van cement, zand en water) op het metselwerk.

Afkwastlaag

Gesloten mortellaag (in dezelfde samenstalling als de mortellaag waarmee is gemetseld) op het metselwerk.

Aflaklaag

Definitieve verflaag.

Afloop

Schuinte van helling.

Aflopend vlak

Een vlak dat niet waterpas ligt.

Afnemer

De persoon of onderneming die bouwwerk, -product, -stof of -dienst afneemt.

AFNOR

Association Française de normalisation

Afpassen

Nauwkeurig bepalen van de juiste maat.

Afplakband

Schilderstape voor het afplakken van delen die niet beschilderd mogen worden.

Afrastering

Een afscheiding van het erf of bouwterrein met behulp van een hek, schutting, muur o.i.d.

Afreien

Vlak afwerken

Afreilat

Lat om een ondergrond vlak af te werken

Afrolvineer

Het maken van fineer door het schillen van een boomstam waarbij het fineermes rondom de stam snijdt.

Afronding

Het rond maken van een scherpe hoek.

Afschilderen

Het aanbrengen van de verflagen binnen de opbouw van een verfsysteem.

Afschot

Opzettelijke afwijking van de horizontale ligging van een goot, plat dak, stoep, terras, balkon of afvoerbuis, die voorkomt dat er water in of op blijft staan. Ook als maataanduiding gebruikt bij rioolstelsels en vloeistof bevattende leidingnetten, hier ook verhang genoemd.

Afschrapen

Het verwijderen van de oude verflaag met behulp van een verfkrabber en brander.

Afschuifspanning

Een spanning die het materiaal vervormt.

Afschuinen

Het schuinmaken van een scherpe of rechte hoek in een materiaal.

Afschuiven

Het naar beneden schuiven van een deel van een grondlichaam wat tot een verzwakking van het grondlicham zorgt.

Afschuivingsvlak

Het vlak waarover de grond afschuift.

Afslag

Het wegvagen van de oever doordat vegetatie op de oever is verdwenen.

Afsluitdijk

Waterkeringsdijk die het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee.

Afsluiter

Klep in een water- of gasleiding die eenvoudig met een hendel kan worden bediend om de toevoer af te sluiten.

Afsluitklep

Zie: ventiel

Afsluitkosten

De kosten die worden gemaakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten.

Afsluitmiddel

Voorziening ter voorkoming van het ongewenst binnendringing van een vloeistof of gas.

Afsluitorgaan

Mechanisme dat een kanaal kan afsluiten.

Afsluitprovisie

De provisie / commisie die de de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.

Afsluitwerken

Een bouwkundig verdedigingssysteem tegen hoog water.

Afsnuiten

Afwerken van houten (constructie) delen door de scherpe kanten weg te nemen.

Afspatten

Het afbreken van deeltjes beton bij verhitting van het oppervlak.

Afsplinteren

Zie: afboeren.

Afstandhouder

Bestemd voor het waarborgen van de juiste dekking mogen van kunststof of beton zijn.

Afstandmeter

Een optisch of elektronisch apparaat waarmee afstanden gemeten kunnen worden

Afstandsdraad

Lijnen in de lens van een afstandsmeter voor het exact bepalen van de afstand.

Afsteekbank

Werkbank waarmee materiaal op een bepaalde lengte of dikte kan worden afgestoken.

Afsteken

Het bewerken van een materiaal tot de gewenste lengte of dikte.

Afstrijkbak

Schuin lopende bak dat aan een trap of ladder kan worden bevestigd waaraan een kwast of roller op afgestreken kan worden.

Afstromen

Naar beneden vloeien.

Afstuitdam

Zie: afsluitdijk

Aftakafvoerleiding

Zijleiding van een afvoerleiding.

Aftakkanaal

Zijleiding van een luchtkanaal.

Aftakken

Het maken van een zijleiding.

Aftakking

Splitsing op een distributienetwerk.

Aftaktoevoerleiding

Zijleiding op toevoerleiding.

Aftapkraan

Een kraan in een watermeterput waarmee de waterleidingen kunnen wordne afgetapt.

Aftapplug

Baste afdichting van een aftapopening.

Aftimmering

Timmerwerk waarmee een bouwwerk wordt afgewerkt.

Afvalwater

Al het water waarvan de houder zich ontdoet tijdens een proces.

Afvalwaterleiding

Leiding waarover afvalwater wordt vervoerd.

Afvalwaterzuivering

Het verwijderen van organische en chemische stoffen uit water met behulp van microorganisme.

Afvijlen

Het bewerken van hout of metaal met een vijl om het materiaal glad te maken.

Afvlakken

Geleidelijk in stijlheid afnemen.

Afvloeiing

Het wegvloeien van regenwater op een oppervlak.

Afvloeiingsdiagram

Diagram waarin wordt aangegeven hoe regenwater van een vlak afvloeit.

Afvloeiingsfaktor

Factor van het regenwater dat van een oppervlakte afvloeit. Bij ‘groene daken’ geeft dit aan hoeveel een dak kan absorberen.

Afvoer

Stelsel van buizen waarmee waarmee het hemlwater en vuilwater vanuit een bouwwerk is aangesloten op de riolering.

Afvoerberekening

Berekening van het afvoerstelstel om een ongestoorde afvoer van vuil- en hemelwater mogelijk te maken.

Afvoerbuis

Buis waarmee vuilwater of hemelwater kan worden afgevoerd.

Afvoercoefficient

factor voor de hoeveelheid water die door een stuw kan worden afgevoerd t.o.v. een ongeblokkeerde stuw.

Afvoergoot

Open geul waarin water kan worden afgevoerd.

Afvoerklep

Klep die een afvoerkanaal kan openen c.q. kan sluiten.

Afvoerleiding

Leiding waardoor vuil- of hemelwater door kan worden afgevoerd.

Afvoermeter

Debietmeter voor het meten van een afgevoerde vloeistof.

Afvoermeting

Meting van de hoeveelheid afgevoerde vloeistof.

Afvoerpijp

Zie: afvoerleiding.

Afvoerslang

Flexibele afvoerleiding.

Afvoervermogen

Het maximale hoeveelheid die kan worden afgevoerd.

Afwaaiing

Een waterstandsverlaging ten gevolge van wrijving tussen wind en water waardoor de bovenste laag van het water met de wind meegevoerd.

Afwaskeuken

Zie: spoelkeuken

Afwateren

Zie: afwatering.

Afwatering

Het afwateren van overtollig water naar een hiervoor bedoeld gebied.

Afwateringskanaal

Kanaal dat zorgt dat overtollig water een gebied kan verlaten.

Afwateringssysteem

Systeem van kanalen, leidingen en werken die voor de afwatering zorgen.

Afwaterinsgebied

Het gebied waaruit dient te worden afgewaterd.

Afweekmiddel

(Chemisch) middel om de lijm van een gelijmd product op te lossen waardoor deze los komt. Bijv. bij behang.

Afwerking

Het voltooien van een bouwwerk.

Afwerkingsniveau

Kwalitatief niveau van de materiaal- en installatiekeuze van een gebouw.

Afwerklaag van cementspecie

Zie: cementdekvloer

Afwerkvloer

Dekvloer, een afwerkvloer die op de constructieve vloer wordt aangebracht om de grove vloer te egealiseren en om een vloerverwarming in aan te brengen.

Afzaat

Hellend vlak aan de bovenkant van een horizontale lijst. Bijvoorbeeld van een dorpel onder een raam. De afzaat heeft een waterafvoerende functie.

Afzanden

Het verbeteren van de hechting van een extra deklaag door het ruwer maken door de vochtige laag in te strooien met zand.

Afzetting

Afbakening van een ruimte.

Afzetzaag

Zaag voor gaten en bochten.

Afzinken

Het naar de bodem laten zaken van een tunneldeel.

Afzuigkap

Electrisch apartaat boven een kooktoestel waarmee geurtjes of dampen worden afgezogen.

Aggregatietoestand

De toestand waarin een stof zich bevindt. Meest bekend: gasvorm, vloestof en vaste stof.

Agitator

Betonmixer. Een stalen trommel met een roerinrichting die tijdens transport betonspecie vloeibaar houdt.

Agone

lijn over plaatsen waar de declinatie(= afwijking van het aardrijkskundige Noorden tgv aardmagnetisme)van de magneetnaald nul is.

Agora

In de Griekse stad van de Oudheid een centraal gelegen open plein, omgeven door openbare gebouwen en colonnaden.

Agrarische functie

Gebouwen met een functionele bestemming betrekking hebbend op de vee-, land en tuinbouw.

Airconditioning

een apparaat bedoeld waarmee de temperatuur en luchtvochtigheid in een gebouw, auto of trein op een aangenaam niveau gehouden kan worden

Ajour

Voorzien van een netwerk van (decoratieve) openingen en spleten.

AK

Algemene Kosten

Akoestiek

De eigenschap van een ruimte met betrekking tot het voorrtplaning en demping van geluid.

Akropolis

De burcht van een Oudgriekse stad, waar de belangrijkste tempels en monumenten werden gebouwd.

Akroterion

In de Griekse bouwkunst een gebeeldhouwd monument op de top en aan de hoeken van een timpaan.

Akte

Een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Een zakelijk zekerheidsrecht.

Alarmsysteem

Een elektronisch systeem dat een alarm geeft bij gevaarlijke gebeurtenissen.

Alg

Organisme dat lichtenergie via fotosynthese gebruiken om koolhydraten te verkrijgen.

Algebra

Dat deel van de wiskunde dat zich bezighoudt met de betrekkingen van door letters en tekens aangeduide grootheden.

Algemene kosten

Kosten die geen directe relatie hebben met de uitvoering van het bouwproject, maar wel toegerekend worden aan het bouwproject.

Algemene uitvoeringskosten

Kosten van materieel en/of arbeid die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwproject, voor zover deze kosten niet zijn verbonden aan middelen, zoals materialen, die op de bouwplaats bij oplevering achterblijven.

Algemene voorwaarden

De voorwaarden waaronder een bouwwerk wordt uitgevoerd en waarin alle rechten en plichten van aannemer en opdrachtgever staan omschreven.

Alhidade

Inrichting aan hoekmeetinstrumenten om de grootte van een gemeten hoek op een cirkelschaal af te lezen.

Alkoof

Een nis in een gebouw aangrenzend aan een grotere ruimte zonder ramen.

Alkydemulsieverf

Emulsieverf van acrylaat (oplossingsmiddelvrije verf) en alkydverf (oplossingsmiddelhoudende verf).

Alkydharsverf

Oplomiddelhoudende, veelal terpentineverdunbare verf.

Allesbrander

Kachel, verwarmingsapparaat die opgestookt kan worden de de verbranding van meerdere brandstoffen (hout, turf, steenkool e.d.).

Alleszaag

Zie: reciprozaag.

Alleszuiger

Stofzuiger die ook vloeistoffen kan opzuigen.

Alluvium

Het losse materiaal door een rivier is getranporteerd en is afgezet.

Altaar

Een verhoging voor offers.

Alternerend stelsel

Het volgens een bepaalde regelmaat afwisselen van zuilen en pijlers als dragende delen binnen één gebouw.

Aluminium

Een licht, sterk bouwmetaal met een goede corrosieweerstand.

Aluminiumcement

Aluminiumcement is een specialistisch cement voor bijzondere toepassingen, vooral in vuurvaste constructies. Aluminiumcement bestaat uit dezelfde basiselementen als portlandcement: kalk, silicium, aluminium en ijzer. Aluminiumcement wordt gemaakt van bauxiet en kalksteen.

Aluminiumverf

Verf met een aluminiumlegering, die geverfde oppervlakken beschermt tegen ontkleuring als gevolg van schimmelvorming.

Ambitieniveau

Gewenst kwaliteitsniveau van de materiaal- en installatiekeuze van een gebouw.

Ambo

Gestoelte voor lezingen in oudchristelijke kerken.

Ambulatorium

Omgang van een rond gebouw; ook de kloostergang in een klooster, zie ook deambulatorium.

Amerikaanse stekker

Een stekker die op een Amerikaans stopcontact past.

Amfidromie

Een punt in de zee waar onder invloed van het corioliseffect de getijgolf hierom ronddraait en hierdoor geen getij heeft.

Amfiprostylos

Tempel met een zuilenrij aan voor- en achterkant.

Amfitheater

Bij de Romeinen een halfrond of ovaal gebouwd theater met schuin oplopende zitplaatsen voor de bezoekers.

Amoveren

Slopen.

Ampère

(A) eenheid van elektrische stroom.

Amplitude

De grootte, of sterkte, van een trilling.

Amsterdamse fundering

Paalfundering waarbij twee houten palen naast elkaar worden verbonden door een kesp. Daarop is het dikke vloerhout bevestigd, waarop gemetseld wordt.

Anemometer

Een meetinstrument dat de windsnelheid kan meten.

Angelim

Een harde, sterke en zeer duurzame houtsoort.

Angelustoren

Klein torentje op een kerk, kapel of bij een klooster, waarin het klokje hangt dat het angelus klept.

Anhydriet

Mineraal. Gedehydrateerde variant van gips, met als chemische formule CaSO4. Door compactie ontstaan uit natuurlijke gipsafzettingen anhydrietpakketten.

Anhydrietvloer

Een betonachtige dekvloer dat als gietvloer gamakkelijk te plaatsen is.

Aniline

Aminobenzeen, een basisgrondstof voor de chemische industrie. Het wordt in het bijzonder toegepast voor de productie van kleurstoffen en voor de productie van MDI waar PU-schuim van wordt gemaakt.

Anisotroop

Materiaal dat niet in alle richtingen gelijk is.

Anker

Een platte staaf/plaat van ijzer, dat wordt gebruikt om bouwonderdelen met elkaar te verbinden.

Ankerbalk

Houten balk die wordt toegepast om staanders of muren met elkaar te verbinden.

Ankerblok

Stalen blok die achter het te verankeren object te kan worden geplaatst en waaran de ankerstaaf wordt verankerd.

Ankerboei

Boei die de plaats van het anker aangeeft.

Ankerbout

Schroefbout, verankerd in de fundering of constructie om een ander (constructie) onderdeel aan te bevestigen.

Ankerkracht

Kracht die het anker kan weerstaan.

Ankerpaal

Zie: meerpaal.

Ankerplaat

Een onderdeel van een grondkerende constructie. De plaat zorgt ervoor dat het bevestigingsmiddel van de constructie, veelal een ankerstang, een punt heeft waar deze zijn kracht kan afdragen aan het omliggende grondlichaam.

Ankerplaats

Gedeelte van haven aangewezen voor schepen die ten anker gaan.

Ankerschot

Schot dat in de grond wordt geplaatst om een anker aan te bevestigen. Het schot zorgt voor de weerstand die het anker nodig heeft.

Ankerstaaf

Staaf die het te verankeren object verbindt met het anker(schot).

Ankerstoel

Stalen blok in de vorm van een stoel (L-vorm) die achter het te verankeren object te kan worden geplaatst en waaran de ankerstaaf wordt verankerd.

Anode

De pool of elektrode waar de elektronen uitkomen.

Anodiseren

Een harde oppervlaktebehandeling door een metaal te voorzien van een oxidelaag door middel van een elektrolytische behandeling.

Antefixen

Ornamentele blokjes op de horizontale daklijst van een Griekse tempel, die dienden om de uiteinden van de onderste halfronde pannen te maskeren.

Anten

Pilaster, die bij een Griekse of Romeinse tempel de uiteinden van de verlengde muren van de cella afsluiten.

Antependium

De bekleding aan de voorkant van een altaar in de vorm van stof, hout of edelmetaal.

Anti paniek verlichting

Dat gedeelte van de noodevacuatie verlichting dat voorzien is om paniek te verkomen en ervoro zorgt dat personen een plaats te laten bereiken waar een vluchtroute kan worden herkend.

Anti-speculatiebeding

(Gemeentelijk) beding dat wordt opgenomen in een koopcontroact waarbij het slechts mogelijk is om onder bepaalde beperkende voorwaarder het goed te verkopen.

Appartement

Een woning van één verdieping in een groter gebouw.

Appartementsrecht

Het recht om een deel van het totale gebouw voor eigen gebruik te gaan bewonen of gebruiken.

Appendage

Toestellen in het waterleidingnet om het functioneren van de installatie te regelen, meten of beveiligen.

Apsis

Gewelfde, half cirkelvormige afsluiting van een bouwwerk.

Aquaduct

Waterbouwkundig bouwwerk om een kanaal ergens overheen te leiden.

Aquapaint

Waterverdunbare lakverf

Aquifer

Watervoerende bodemlaag die als bron of opslag van warmte en koude kan dienen.

Arabische gom

Bindmiddel voor waterverdunbare verven.

Arbeidsfactor

Zie: vermogensfactor.

Arbeidskosten

het resultaat van het product van het aantal uren en het uurtarief.

Arbo-wet

Arbeidsomstandighedenwet. Een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen.

Arcade

Boogstelling, rustend op pijlers of zuilen, vrijstaand of blind.

Arcatuur

Arcade van (reeks, meerdere achter elkaar geplaatste) kleine bogen.

Architect

Natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die opdrachten voor bouwkunst aanvaardt en derhalve plannen voor de in- en externe constructie van gebouwen plus de versiering ervan ontwerpt. Hij brengt zijn ontwerp in tekening en begeleidt de verwezenlijking van zijn plannen. De architect is vertrouwensman van de opdrachtgever.

Architectuur

de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving; inclusief steden, gebouwen, interieurs, landschappen, meubelen, objecten enzovoort.

Architraaf

Het onderste dragende deel in een hoofdgestel.

Archivolt

De omlijsting van een boog of een aantal van dergelijke omlijstingen bij een Timpaan, vaak met beeldhouwwerk versierd.

Are

Oppervlaktemaat: 100 m².

Areometer

Toestel voor het bepalen van de relatieve dichtheid van vloeistoffen.

Argon

Gas dat om zijn isolerende kwaliteit tussen een dubbele beglazing zit.

Aride

Klimatologische benaming voor een regio met geringe neerslag.

Armatuur

De behuizing van een lamp, waarvan het doel is het licht juist te richten.

Armering

Het versterken van een kabel.

Art Nouveau

Stijlvernieuwing in Europa tussen ca.1890 en 1910,die zich in vrijwel alle kunstuitingen manifesteerde. Ook bekend als Jugendstil.

Artdeco

Kunststijl uit 1910 - 1920.

Artesische bron

Een bron waaruit het water spontaan naar boven komt door de hydrostatische druk op het water dat zich in een ondergronds bekken bevindt.

Artikel 19 procedure

Een procedure waarbij een verzoek tot vrijstelling bestemmingsplan wordt ingedient. In de VRO (geldig vanaf 2010) is dit vervangen voor planprocedures en kan alleen een wijziging op het bestemmingsplan worden aangevraagd.

As

Restmateriaal van een verbranding.

Asbest

Een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels en schadelijk zijn voor de gezondheid.

Asbestcement

Een samengeperst en versteend mengsel van cementmateriaal en soms zand waarin asbestvezels als versterking verwerkt zijn.

Asbestinventarisatie

Onderzoek dat wordt uitgevoerd met als doelstelling vast te stellen of, en zo ja waar, in het te onderzoeken bouwwerk zich asbesthoudend materiaal bevindt.

Asbestpapier

Dun papier-achtig materiaal met een asbestgehalte van 80-100% dat werd gebruikt voor het maken van allerlei vormen van isolatiemateriaal.

Asbestsanering

Het op een milieu- en gezondheidstechnisch verantwoorde wijze verwijderen en verwerken van asbesthoudende materialen. Conform de BRL,asbestinventarisatie en - verwijdering.

Asfalt

Een mengsel van grind of steenslag, zand en een zeer fijne vulstof dat met bitumen aan elkaar wordt gekleefd.

Asfaltbekleding

Laag die is vervaardigd uit asfalt.

Asfaltbespuiting

Bespuiten van de asfaltverharding in een kleur.

Asfaltbeton

Een materiaal dat wordt samengesteld uit minerale aggregaten en bitumen dat wordt gebruikt als wegverhardingsmateriaal.

Asfaltnagel

Korte schroefspijkers voor speciale doeleinden met een grote kop en meestal gegalvaniseerd of van aluminium, met een sluitring van neopreen of plastic, die als hulpmiddel dienen voor het bevestigen van dakbedekkingsmateriaal.

Asfaltshingle

Een type dak shingle gemaakt van een biyumeus materiaal.

Asfaltspijker

Zie: asfaltnagel.

Asfaltwegen

Wegen waarvan de toplagen zijn gemaakt van asfalt.

A-spant

Een spant die de vorm heeft van de hoofdletter A.

Aspe

Het driehoekig gedeelte van een spant in de top van het dak, ook wel nokbint genoemd.

Aspirator

Een apparaat dat onderdruk produceert doorvloeistof door een buis te alten stromen die smaller wordt, de venturi.

Assemblage-keuken

In een assemblagekeuken worden elders vervaardigde maaltijdcomponenten samengevoegd tot één geheel.

Association Française de normalisation

Instantie die zorgt voor het opstellen van standaard normen. Vergelijkbaar met de Nederlandse NEN.

Astronomisch getij

Het regelmatig heen en weer gaan (rijzen en dalen) van het zeewater veroorzaakt door de aantrekkingskracht van zon en maan op het water.

Asverschuiving

Snelheidsbeperkingsmaatregel in de weg door de as van de weg te verschuiven (bijv. door eerst links en dan rechts in het wegprofiel de parkeervakken te situeren).

Atelierwoning

Een woning met grote raampartijen die tevens gebruikt kan worden als altelier.

Atlant

Pijler in de gedaante van een mannelijke figuur met een ondersteunende functie (afgeleid van Atlas, die de wereldbol draagt).

Atmosfeer

Een verouderde eenheid van druk, overeenkomend met de luchtdruk op zeeniveau (101 325 pascal).

Atmosferisch

De atmosfeer betreffende, in aanraking met de open lucht.

Atol

Een ringvormig eiland of een ringvormige reeks eilanden gefundeerd op koraal.

Atoomgewicht

De massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u).

Atrium

Centrale ruimte in een gebouw, oorspronkelijk in een Romeins woonhuis.

Atriumwoning

Een woning waarin zich een atrium bevindt.

Attest

Een schriftelijk bewijs of een (officiële) verklaring die een bewering versterkt, ondersteunt of wettigt.

Attiek

een kroonlijst op een gebouw.

Attiek (attic)

Een versierde verhoging aangebracht onder een kroonlijst.

AUK

Algemene uitvoeringskosten

Autogeen lassen

Lasmethode om twee metalen voorwerpen door versmelting met elkaat te verbinden. De brander wordt gevoed met een mengsel van acetyleen en zuurstof.

AVA

Een document die onderdeel uitmaakt van de aannemingsovereenkomst en waarin is vermeld waaraan partijen zich dienen te houden. In deze voorwaarden wordt afgesproken hoe om te gaan met b.v. : meer- en minderwerk, geschillen, betaling termijnen, opleveringen e.d.

Avegaar

Een boor voor gebruik in een booromslag, het boorsel wordt tegen de boorrichting afgevoerd.

AVI-bodemas

Bodemas die resteert na verbranding van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen, voor bijvoorbeel het ophogen van wegen.

Axiaalbouw

De aanleg van een gebouw of delen ervan symmetrisch ter weerszijden van een hoofd- of lengteas.

Axiaalpomp

Zie: schroefpomp.

Azimuth

Een van de coördinaten uit het horizon-coördinatenstelsel. In dit stelsel wordt de positie van een object aan de hemel aangegeven door de twee coördinaten: azimut en hoogte of elevatie.

Azobe

Bijzonder harde, zeer duurzame houtsoort, met een paarsbruine kleur.